Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  1 Cronici  Capitolul 11
 • David, împărat
 • 1 Tot Israelul* s-a strâns la David, la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.
 • * 2 Sam 5:1;
 • 2 Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai şi aduceai pe Israel înapoi. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a zis: ‘Tu vei paşte* pe poporul Meu Israel şi tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel’.”
 • * Ps 78:71;
 • 3 Astfel, toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat, la Hebron, şi David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns* pe David împărat peste Israel, după Cuvântul Domnului, spus prin Samuel**.
 • * 2 Sam 5:3; ** 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:12; 1 Sam 16:13;
 • 4 David a mers* cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo** erau iebusiţii, locuitorii ţării.
 • * 2 Sam 5:6; ** Jud 1:21; Jud 19:10;
 • 5 Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetăţuia Sionului – aceasta este cetatea lui David.
 • 6 David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiţi va fi căpetenie şi domn.” Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi şi a ajuns căpetenie.
 • 7 David s-a aşezat în cetăţuie, de aceea au numit-o cetatea lui David.
 • 8 A făcut zid împrejurul cetăţii de la Milo, de jur împrejur, şi Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii.
 • 9 David ajungea din ce în ce mai mare şi Domnul oştirilor era cu el.
 • Vitejii lui David
 • 10 Iată* căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David şi care l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-şi întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după Cuvântul** Domnului cu privire la Israel.
 • * 2 Sam 23:8; ** 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:12;
 • 11 Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată.
 • 12 După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici.
 • 13 El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz, şi poporul fugea dinaintea filistenilor.
 • 14 S-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit şi au bătut pe filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.
 • 15 Trei din cele treizeci de căpetenii s-au* coborât la David pe stâncă, în peştera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea** refaimiţilor.
 • * 2 Sam 23:13; ** 1 Cron 14:9;
 • 16 David era atunci în cetăţuie, şi o ceată a filistenilor era la Betleem.
 • 17 David a avut o dorinţă şi a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?”
 • 18 Atunci, cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David, dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului.
 • 19 El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.
 • 20 Abişai*, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni şi i-a omorât, şi i-a mers faima între cei trei.
 • * 2 Sam 23:18;
 • 21 El* era cel mai cu vază din cei trei, din rândul al doilea, şi a fost căpetenia lor, dar n-a ajuns pe cei trei dintâi.
 • * 2 Sam 23:19;
 • 22 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ şi vestit prin isprăvile lui. El* a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă.
 • * 2 Sam 23:20;
 • 23 El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coţi şi avea în mână o suliţă ca sulul unui ţesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu ea.
 • 24 Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, şi i-a mers faima printre cei trei viteji.
 • 25 Era cel mai cu vază din cei treizeci, dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el.
 • 26 Vitejii oştirii: Asael*, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.
 • * 2 Sam 23:24;
 • 27 Şamot din Haror. Heleţ din Palon.
 • 28 Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa, Abiezer din Anatot.
 • 29 Sibecai, Huşatitul. Ilai din Ahoah.
 • 30 Maharai din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.
 • 31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia din Piraton.
 • 32 Hurai din Nahale-Gaaş. Abiel din Araba.
 • 33 Azmavet din Baharum. Eliahba din Şaalbon.
 • 34 Bene-Haşem din Ghizon. Ionatan, fiul lui Şaghe, din Harar.
 • 35 Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.
 • 36 Hefer din Mechera. Ahia din Palon.
 • 37 Heţro din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.
 • 38 Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.
 • 39 Ţelec, Amonitul, Nahrai din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei.
 • 40 Ira din Ieter. Gareb din Ieter.
 • 41 Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.
 • 42 Adina, fiul lui Şiza, Rubenitul, căpetenia rubeniţilor, şi treizeci împreună cu el.
 • 43 Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat din Mitni.
 • 44 Ozia din Aştarot. Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.
 • 45 Iediael, fiul lui Şimri. Ioha, fratele său, Tiţitul.
 • 46 Eliel din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.
 • 47 Eliel, Obed şi Iaasiel-Meţobaia.
  1 Cronici, capitolul 11