Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Deuteronomul  Capitolul 3
 • Cucerirea ţării lui Og
 • 1 Ne-am întors şi ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og*, împăratul Basanului, ne-a ieşit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Edrei**.
 • * Num 21:33; Deut 29:7; ** Deut 1:4;
 • 2 Domnul mi-a zis: ‘Nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el şi tot poporul lui, şi ţara lui; să te porţi cu el cum te-ai purtat cu Sihon*, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.’
 • * Num 21:34;
 • 3 Şi Domnul, Dumnezeul nostru, a mai dat în mâinile noastre şi pe Og, împăratul Basanului, cu tot poporul lui*; l-am bătut şi n-am lăsat să scape niciunul din oamenii lui.
 • * Num 21:35;
 • 4 I-am luat atunci toate cetăţile şi n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră: şaizeci de cetăţi, tot ţinutul* Argob, împărăţia lui Og din Basan.
 • * 1 Imp 4:13;
 • 5 Toate cetăţile acestea erau întărite cu ziduri înalte, cu porţi şi zăvoare, afară de cetăţile fără ziduri, care erau foarte multe la număr.
 • 6 Le-am nimicit cu desăvârşire, cum făcusem cu Sihon, împăratul Hesbonului*; am nimicit cu desăvârşire toate cetăţile împreună cu bărbaţii, femeile şi pruncii.
 • * Deut 2:24; Ps 135:10-12; Ps 135:11; Ps 136:19-21; Ps 136:11;
 • 7 Iar toate vitele şi prada din cetăţi le-am luat pentru noi.
 • 8 Astfel, în vremea aceea am cucerit de la cei doi împăraţi ai amoriţilor ţara de dincoace de Iordan, de la pârâul Arnon până la muntele Hermon
 • 9 (sidoniţii zic Hermonului* Sirion, şi amoriţii îl numesc Senir**),
 • * Deut 4:48; Ps 29:6; ** 1 Cron 5:23;
 • 10 toate cetăţile din* câmpie, tot Galaadul şi tot Basanul** până la Salca şi Edrei, cetăţi din împărăţia lui Og, în Basan.
 • * Deut 4:49; ** Ios 12:5; Ios 13:11;
 • 11 (Numai* Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul** refaimiţilor. Patul lui, un pat de fier, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coţi, şi lăţimea, de patru coţi, după cotul unui om.)
 • * Amos 2:9; ** Gen 14:5; 2 Sam 12:26; Ier 49:2; Ezec 21:20;
 • Împărţirea ţării de dincolo de Iordan
 • 12 Atunci am luat în stăpânire ţara aceasta. Am dat rubeniţilor şi gadiţilor ţinutul de la Aroer*, care este pe pârâul Arnon, şi jumătatea muntelui Galaad cu cetăţile** lui.
 • * Deut 2:36; Ios 12:2; ** Num 32:33; Ios 12:6; Ios 13:8;
 • 13 Am dat la jumătate* din seminţia lui Manase ce mai rămânea din Galaad şi toată împărăţia lui Og din Basan: tot ţinutul Argob, cu tot Basanul, care purta numele de Ţara Refaimiţilor.
 • * Ios 13:29;
 • 14 Iair*, fiul lui Manase, a luat tot ţinutul Argob până la** hotarul gheşuriţilor şi maacatiţilor şi a pus numele lui târgurilor Basanului, numite şi azi târgurile lui Iair.
 • * 1 Cron 2:22; ** Ios 13:13; 2 Sam 3:3; 2 Sam 16:6; Num 32:41;
 • 15 Am dat* Galaadul lui Machir.
 • * Num 32:39;
 • 16 Rubeniţilor şi gadiţilor le-am dat o parte din Galaad până la pârâul Arnon, al cărui mijloc slujeşte ca hotar, şi până la pârâul Iaboc, hotarul* copiilor lui Amon;
 • * Num 21:24; Ios 12:2;
 • 17 le-am mai dat câmpia, mărginită de Iordan, de la Chineret* până la marea** câmpiei, Marea Sărată, la picioarele muntelui Pisga, spre răsărit.
 • * Num 34:11; ** Num 34:12; Deut 4:49; Ios 12:3; Gen 14:3;
 • 18 În vremea aceea, v-am dat porunca aceasta: ‘Domnul, Dumnezeul vostru, vă dă în mână ţara aceasta ca s-o stăpâniţi. Voi*, toţi cei buni de luptă, să mergeţi înarmaţi înaintea copiilor lui Israel.
 • * Num 32:20;
 • 19 Numai femeile voastre, pruncii şi vitele voastre – ştiu că aveţi multe vite – să rămână în cetăţile pe care vi le-am dat,
 • 20 până ce Domnul va da odihnă fraţilor voştri, ca şi vouă, şi vor lua şi ei în stăpânire ţara pe care le-o dă Domnul, Dumnezeul vostru, dincolo de Iordan. După aceea, vă veţi întoarce* fiecare în moştenirea pe care v-am dat-o.’
 • * Ios 22:4;
 • 21 În vremea aceea, am poruncit lui Iosua* şi i-am zis: ‘Ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul, Dumnezeul vostru, acestor doi împăraţi: aşa va face Domnul tuturor împărăţiilor împotriva cărora vei merge.
 • * Num 27:18;
 • 22 Nu te teme de ei, căci Domnul*, Dumnezeul vostru, va lupta El Însuşi pentru voi.’
 • * Exod 14:14; Deut 1:30; Deut 20:4;
 • Moise cere să vadă ţara
 • 23 În vremea aceea, m-am rugat* Domnului şi am zis:
 • * 2 Cor 12:8; 2 Cor 12:9;
 • 24 ‘Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău mărirea* Ta şi mâna Ta cea puternică, căci care este dumnezeul** acela, în cer şi pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale şi să aibă o putere ca a Ta?
 • * Deut 11:2; ** Exod 15:11; 2 Sam 7:22; Ps 71:19; Ps 86:8; Ps 89:6; Ps 89:8;
 • 25 Lasă-mă, Te rog, să trec şi să văd* ţara aceea bună de dincolo de Iordan, munţii aceia frumoşi şi Libanul!’
 • * Exod 3:8; Deut 4:22;
 • 26 Dar Domnul* S-a mâniat pe mine din pricina voastră şi nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: ‘Destul! Nu-Mi mai vorbi de lucrul acesta.
 • * Num 20:12; Num 27:14; Deut 1:37; Deut 31:2; Deut 32:51; Deut 32:52; Deut 34:4; Ps 106:32;
 • 27 Suie-te* pe vârful muntelui Pisga, uită-te spre apus, spre miazănoapte, spre miazăzi şi spre răsărit şi priveşte-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta.
 • * Num 27:12;
 • 28 * porunci lui Iosua, întăreşte-l şi îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia şi-l va pune în stăpânirea ţării pe care o vei vedea.’
 • * Num 27:18; Num 27:23; Deut 1:38; Deut 31:3; Deut 31:7;
 • 29 Şi am rămas astfel în* vale, în dreptul Bet-Peorului.
 • * Deut 4:43; Deut 34:6;
  Deuteronomul, capitolul 3