Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Ieremia  Capitolul 23
 • Păstorii lui Israel
 • 1 „Vai de păstorii* care nimicesc şi risipesc turma păşunii Mele”, zice Domnul.
 • * Ier 10:21; Ier 22:22; Ezec 34:2;
 • 2 De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel, împotriva păstorilor care pasc pe poporul meu: „Pentru că Mi-aţi risipit oile, le-aţi izgonit şi nu v-aţi îngrijit de ele, iată* că vă voi pedepsi din pricina răutăţii faptelor voastre”, zice Domnul.
 • * Exod 32:34;
 • 3 „Şi Eu Însumi voi strânge* rămăşiţa oilor Mele din toate ţările în care le-am izgonit; le voi aduce înapoi în păşunea lor şi vor creşte şi se vor înmulţi.
 • * Ier 32:37; Ezec 34:13;
 • 4 Voi pune peste ele păstori* care le vor paşte; nu le va mai fi teamă, nici groază şi nu va mai lipsi niciuna din ele”, zice Domnul.
 • * Ier 3:15; Ezec 34:23;
 • 5 „Iată* vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face dreptate** şi judecată în ţară.
 • * Isa 4:2; Isa 11:1; Isa 40:10; Isa 40:11; Ier 33:14-16; Dan 9:24; Zah 3:8; Zah 6:12; Ioan 1:45; ** Ps 72:2; Isa 9:7; Isa 32:1; Isa 32:18;
 • 6 În vremea Lui, Iuda* va fi mântuit şi Israel va avea linişte** în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: Domnul, Neprihănirea noastră!
 • * Deut 33:28; Zah 14:11; ** Ier 32:37; Ier 33:16; 1 Cor 1:30;
 • 7 De aceea iată vin* zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: ‘Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!’
 • * Ier 16:14; Ier 16:15;
 • 8 Ci se va zice: ‘Viu este Domnul, care a scos şi a adus înapoi sămânţa casei lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările* în care îi risipisem!’ Şi vor locui în ţara lor.”
 • * Isa 43:5; Isa 43:6; Ier 23:3;
 • 9 Asupra prorocilor. „Inima îmi este zdrobită în mine, toate oasele* îmi tremură; sunt ca un om beat, ca un om ameţit de vin, din pricina Domnului şi din pricina sfintelor Lui cuvinte.
 • * Hab 3:16;
 • 10 Căci ţara* este plină de preacurvii şi ţara se jeleşte din pricina jurămintelor**; câmpiile pustiei sunt uscate. Toată alergătura lor ţinteşte numai la rău şi toată vitejia lor este pentru nelegiuire!”
 • * Ier 5:7; Ier 5:8; Ier 9:2; ** Osea 4:2; Osea 4:3; Ier 9:10; Ier 12:4;
 • 11 „Prorocii* şi preoţii sunt stricaţi; le-am găsit răutatea chiar şi în** Casa Mea, zice Domnul.
 • * Ier 6:13; Ier 8:10; Tef 3:4; ** Ier 7:30; Ier 11:15; Ier 32:34; Ezec 8:11; Ezec 23:39;
 • 12 De aceea, calea* lor va fi lunecoasă şi întunecoasă, vor fi împinşi şi vor cădea, căci voi aduce nenorocirea** peste ei în anul când îi voi pedepsi, zice Domnul.
 • * Ps 35:6; Prov 4:19; Ier 13:16; ** Ier 11:23;
 • 13 În prorocii Samariei am văzut următoarea nebunie: au prorocit pe* Baal şi au rătăcit** pe poporul Meu Israel!
 • * Ier 2:8; ** Isa 9:16;
 • 14 Dar în prorocii Ierusalimului am văzut lucruri grozave. Sunt preacurvari*, trăiesc în** minciună, întăresc mâinile celor răi, aşa că niciunul nu se mai întoarce de la răutatea lui; toţi sunt înaintea Mea ca Sodoma†† şi locuitorii Ierusalimului, ca Gomora.”
 • * Ier 29:23; ** Ier 23:26; Ezec 13:22; †† Deut 32:32; Isa 1:9; Isa 1:10;
 • 15 De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor despre proroci: „Iată, îi voi hrăni cu* pelin şi le voi da să bea ape otrăvite; căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată ţara.”
 • * Ier 8:14; Ier 9:15;
 • 16 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „N-ascultaţi cuvintele prorocilor care vă prorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice; spun* vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului.
 • * Ier 14:14; Ier 23:21;
 • 17 Ei spun celor ce Mă nesocotesc: ‘Domnul a zis: «Veţi avea* pace!»’ şi zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: ‘Nu** vi se va întâmpla niciun rău.’
 • * Ier 6:14; Ier 8:11; Ezec 13:10; Zah 10:2; ** Mica 3:11;
 • 18 Cine* a fost de faţă la sfatul Domnului ca să vadă şi să asculte cuvântul Lui? Cine a plecat urechea la cuvântul Lui şi cine l-a auzit?
 • * Iov 15:8; 1 Cor 2:16;
 • 19 Iată că furtuna* Domnului, urgia izbucneşte, se năpusteşte vijelia şi cade peste capul celor răi!
 • * Ier 25:32; Ier 30:23;
 • 20 Mânia* Domnului nu se va potoli până nu va împlini şi va înfăptui planurile inimii Lui. Veţi înţelege în totul lucrul acesta în cursul** vremurilor.
 • * Ier 30:24; ** Gen 49:1;
 • 21 Eu n-am trimis* pe prorocii aceştia, şi totuşi ei au alergat; nu le-am vorbit, şi totuşi au prorocit.
 • * Ier 14:14; Ier 27:15; Ier 29:9;
 • 22 Dacă ar fi fost* de faţă la sfatul Meu, ar fi trebuit să spună cuvintele Mele poporului Meu şi să-i întoarcă** de la calea lor rea, de la răutatea faptelor lor!
 • * Ier 23:18; ** Ier 25:5;
 • 23 Sunt Eu numai un Dumnezeu de aproape, zice Domnul, şi nu sunt Eu şi un Dumnezeu de departe?
 • 24 Poate cineva să stea într-un loc ascuns* fără să-l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu** Eu cerurile şi pământul? zice Domnul.
 • * Ps 139:7; Amos 9:2; Amos 9:3; ** 1 Imp 8:27; Ps 139:7;
 • 25 Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în Numele Meu, zicând: ‘Am avut un vis! Am visat un vis!’
 • 26 Până când vor prorocii aceştia să prorocească minciuni, să prorocească înşelătoriile inimii lor?
 • 27 Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu, prin visele pe care le istoriseşte fiecare din ei, aproapelui lor, cum* Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal?
 • * Jud 3:7; Jud 8:33; Jud 8:34;
 • 28 Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta şi cine a auzit Cuvântul Meu să spună întocmai Cuvântul Meu! Pentru ce să amesteci paiele cu grâul? zice Domnul.
 • 29 Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?
 • 30 De aceea, iată, zice Domnul, am necaz* pe prorocii care îşi ascund unul altuia cuvintele Mele.
 • * Deut 18:20; Ier 14:14; Ier 14:15;
 • 31 Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor şi-l dau drept cuvânt al Meu.
 • 32 Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc vise neadevărate, care le istorisesc şi rătăcesc pe poporul Meu cu minciunile şi cu îndrăzneala* lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat poruncă, şi nu sunt de niciun folos poporului acestuia, zice Domnul.
 • * Tef 3:4;
 • 33 Dacă poporul acesta sau un proroc, sau un preot te va întreba: ‘Care este ameninţarea* Domnului?’ să le spui care este această ameninţare: ‘Vă voi** lepăda’, zice Domnul.
 • * Mal 1:1; ** Ier 23:39;
 • 34 Şi pe prorocul, pe preotul sau pe acela din popor care va zice: ‘O ameninţare a Domnului’, îl voi pedepsi, pe el şi casa lui!
 • 35 Aşa să spuneţi însă, fiecare aproapelui său, fiecare fratelui său: ‘Ce a răspuns Domnul?’ sau: ‘Ce a zis Domnul?’
 • 36 Dar să nu mai ziceţi: ‘O ameninţare a Domnului’, căci cuvântul fiecăruia va fi o ameninţare pentru el, dacă veţi suci astfel cuvintele Dumnezeului celui viu, cuvintele Domnului oştirilor, Dumnezeului nostru!
 • 37 Aşa să zici prorocului: ‘Ce ţi-a răspuns Domnul?’ sau: ‘Ce a zis Domnul?’
 • 38 Dar, dacă veţi mai zice: ‘O ameninţare a Domnului’, atunci aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru că spuneţi cuvintele acestea: «O ameninţare a Domnului», măcar că am trimis să vă spună: Să nu mai ziceţi: «O ameninţare a Domnului»’,
 • 39 din pricina aceasta*, iată, vă voi uita şi vă voi lepăda** pe voi şi cetatea pe care v-o dădusem vouă şi părinţilor voştri, vă voi arunca dinaintea Mea
 • * Osea 4:6; ** Ier 23:33;
 • 40 şi voi pune peste voi o* veşnică ocară şi o veşnică necinste, care nu se va uita.”
 • * Ier 20:11;
  Ieremia, capitolul 23