Ioan  


Capitolul 6
 • Înmulţirea pâinilor
 • 1 După aceea*, Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei.
 • * Mat 14:13; Marc 6:35; Luca 9:10; Luca 9:12;
 • 2 O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.
 • 3 Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu ucenicii Săi.
 • 4 Paştele, praznicul iudeilor, erau* aproape.
 • * Lev 23:5; Lev 23:7; Deut 16:1; Ioan 2:13; Ioan 5:1;
 • 5 Isus* Şi-a ridicat ochii şi a văzut că o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: „De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceştia?”
 • * Mat 14:14; Marc 6:35; Luca 9:12;
 • 6 Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că ştia ce are de gând să facă.
 • 7 Filip i-a răspuns: „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu* două sute de lei1 n-ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.”
 • * Num 11:21; Num 11:22;
 • 8 Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:
 • 9 „Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti, dar* ce sunt acestea la atâţia?”
 • * 2 Imp 4:43;
 • 10 Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să şadă jos.” În locul acela era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii.
 • 11 Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit.
 • 12 După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.”
 • 13 Le-au adunat deci şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi.
 • 14 Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este prorocul* cel aşteptat în lume.”
 • * Gen 49:10; Deut 18:15; Deut 18:18; Mat 11:3; Ioan 1:21; Ioan 4:19; Ioan 4:25; Ioan 7:40;
 • 15 Isus, fiindcă ştia că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur.
 • Isus umblă pe mare
 • 16 Când* s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării.
 • * Mat 14:23; Marc 6:47;
 • 17 S-au suit într-o corabie şi treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, şi Isus tot nu venise la ei.
 • 18 Sufla un vânt puternic şi marea era întărâtată.
 • 19 După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-Se de corabie. Şi s-au înfricoşat.
 • 20 Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!”
 • 21 Voiau deci să-L ia în corabie. Şi corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau.
 • Pâinea vieţii
 • 22 Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie şi că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea.
 • 23 A doua zi, sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulţumise lui Dumnezeu.
 • 24 Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit şi ele în corăbiile acestea şi s-au dus la Capernaum să caute pe Isus.
 • 25 Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: „Învăţătorule, când ai venit aici?”
 • 26 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat.
 • 27 Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru* mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuşi Dumnezeu, pe** El L-a însemnat cu pecetea Lui.”
 • * Ioan 6:51; Ioan 4:14; ** Mat 3:17; Mat 17:5; Marc 1:11; Marc 9:7; Luca 3:22; Luca 9:35; Ioan 1:33; Ioan 5:37; Ioan 8:18; Fapte 2:22; 2 Pet 1:17;
 • 28 Ei I-au zis: „Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?”
 • 29 Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta* : să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.”
 • * 1 Ioan 3:23;
 • 30 „Ce* semn faci Tu deci”, I-au zis ei, „ca să-l vedem şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?
 • * Mat 12:38; Mat 16:1; Marc 8:11; 1 Cor 1:22;
 • 31 Părinţii* noştri au mâncat mană în pustie, după cum este scris: ‘Le-a dat să mănânce pâine** din cer.’”
 • * Exod 16:15; Num 11:7; Neem 9:15; 1 Cor 10:3; ** Ps 78:24; Ps 78:25;
 • 32 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer,
 • 33 căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer şi dă lumii viaţa.”
 • 34 „Doamne*”, I-au zis ei, „dă-ne totdeauna această pâine.”
 • * Ioan 4:5;
 • 35 Isus le-a zis: „Eu* sunt Pâinea vieţii. Cine** vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.
 • * Ioan 6:48; Ioan 6:58; ** Ioan 4:14; Ioan 7:37;
 • 36 Dar* v-am spus că M-aţi şi văzut şi tot nu credeţi.
 • * Ioan 6:26; Ioan 6:64;
 • 37 Tot* ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine şi pe** cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară,
 • * Ioan 6:45; ** Mat 24:24; Ioan 10:28; Ioan 10:29; 2 Tim 2:19; 1 Ioan 2:19;
 • 38 căci M-am coborât din cer ca să fac nu* voia Mea, ci** voia Celui ce M-a trimis.
 • * Mat 26:39; Ioan 5:30; ** Ioan 4:34;
 • 39 Şi voia Celui ce M-a trimis este să* nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.
 • * Ioan 10:28; Ioan 17:12; Ioan 18:9;
 • 40 Voia Tatălui meu este ca* oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”
 • * Ioan 6:27; Ioan 6:47; Ioan 6:54; Ioan 3:15; Ioan 3:16; Ioan 4:14;
 • 41 Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: „Eu sunt Pâinea care s-a coborât din cer.”
 • 42 Şi ziceau: „Oare* nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum dar zice El: ‘Eu M-am coborât din cer’?”
 • * Mat 13:55; Marc 6:3; Luca 4:22;
 • 43 Isus le-a răspuns: „Nu cârtiţi între voi.
 • 44 Nimeni* nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
 • * Cant 1:4; Ioan 6:65;
 • 45 În* proroci este scris: ‘Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.’ Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine.
 • * Isa 54:13; Ier 31:34; Mica 4:2; Evr 8:10; Evr 10:16; Ioan 6:37;
 • 46 Nu* că cineva a văzut pe Tatăl, afară de** Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl.
 • * Ioan 1:18; Ioan 5:37; ** Mat 11:27; Luca 10:22; Ioan 1:18; Ioan 7:29; Ioan 8:19;
 • 47 Adevărat, adevărat vă spun că cine* crede în Mine are viaţa veşnică.
 • * Ioan 3:16; Ioan 3:18; Ioan 3:36; Ioan 6:40;
 • 48 Eu* sunt Pâinea vieţii.
 • * Ioan 6:33; Ioan 6:35;
 • 49 Părinţii* voştri au mâncat mană în pustie şi au murit.
 • * Ioan 6:31;
 • 50 Pâinea* care se coboară din cer este de aşa fel ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară.
 • * Ioan 6:51; Ioan 6:58;
 • 51 Eu sunt Pâinea* vie, care** s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”
 • * Evr 10:5; Evr 10:10; ** Ioan 3:13;
 • 52 La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau* între ei şi ziceau: „Cum** poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?”
 • * Ioan 7:43; Ioan 9:16; Ioan 10:19; ** Ioan 3:9;
 • 53 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi* trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.
 • * Mat 26:26; Mat 26:28;
 • 54 Cine* mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
 • * Ioan 6:27; Ioan 6:40; Ioan 6:63; Ioan 4:14;
 • 55 Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură.
 • 56 Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne* în Mine, şi Eu rămân în el.
 • * 1 Ioan 3:24; 1 Ioan 4:15; 1 Ioan 4:16;
 • 57 După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.
 • 58 Astfel* este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit; cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac.”
 • * Ioan 6:49; Ioan 6:50; Ioan 6:51;
 • 59 Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.
 • Unii ucenici Îl părăsesc. Mărturisirea lui Petru
 • 60 Mulţi* din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”
 • * Mat 11:6; Ioan 6:66;
 • 61 Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?
 • 62 Dar* dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?…
 • * Marc 16:19; Ioan 3:13; Fapte 1:9; Efes 4:8;
 • 63 Duhul* este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.
 • * 2 Cor 3:6;
 • 64 Dar sunt* unii din voi care nu cred.” Căci Isus** ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea să-L vândă.
 • * Ioan 6:36; ** Ioan 2:24; Ioan 2:25; Ioan 13:11;
 • 65 Şi a adăugat: „Tocmai de aceea v-am* spus că nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”
 • * Ioan 6:44; Ioan 6:45;
 • 66 Din* clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El.
 • * Ioan 6:60;
 • 67 Atunci, Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?”
 • 68 „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele* vieţii veşnice.
 • * Fapte 5:20;
 • 69 Şi* noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”
 • * Mat 16:16; Marc 8:29; Luca 9:20; Ioan 1:49; Ioan 11:27;
 • 70 Isus le-a răspuns: „Nu* v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? Şi totuşi unul** din voi este un drac.”
 • * Luca 6:13; ** Ioan 13:27;
 • 71 Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul, căci el avea să-L vândă; el, unul din cei doisprezece.
 • 1. Greceşte: dinari.
  Ioan, capitolul 6