Luca  


Capitolul 24
 • Învierea lui Isus
 • 1 În ziua întâi* a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus** miresmele pe care le pregătiseră.
 • * Mat 28:1; Marc 16:1; Ioan 20:1; ** Luca 23:56;
 • 2 Au* găsit piatra răsturnată de pe mormânt,
 • * Mat 28:2; Marc 16:4;
 • 3 au intrat* înăuntru şi n-au găsit trupul Domnului Isus.
 • * Marc 16:5; Luca 24:23;
 • 4 Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată* că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine strălucitoare.
 • * Ioan 20:12; Fapte 1:10;
 • 5 Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu?
 • 6 Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă* aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea,
 • * Mat 16:21; Mat 17:23; Marc 8:31; Marc 9:31; Luca 9:22;
 • 7 când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit şi a treia zi să învieze.”
 • 8 Şi ele şi-au* adus aminte de cuvintele lui Isus.
 • * Ioan 2:22;
 • Petru se duce la mormânt
 • 9 La* întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.
 • * Mat 28:8; Marc 16:10;
 • 10 Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau: Maria Magdalena, Ioana*, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte care erau împreună cu ele.
 • * Luca 8:3;
 • 11 Cuvintele acestea li* se păreau apostolilor basme şi nu le credeau.
 • * Marc 16:11; Luca 24:25;
 • 12 Dar* Petru s-a sculat şi a dat fuga la mormânt. S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâşiile de pânză, care stăteau pe pământ; apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate.
 • * Ioan 20:3; Ioan 20:6;
 • Isus Se arată la doi ucenici
 • 13 În aceeaşi zi, iată, doi* ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim,
 • * Marc 16:12;
 • 14 şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase.
 • 15 Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus* S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei.
 • * Mat 18:20; Luca 24:36;
 • 16 Dar ochii* lor erau împiedicaţi să-L cunoască.
 • * Ioan 20:14; Ioan 21:4;
 • 17 El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.
 • 18 Drept răspuns, unul din ei, numit* Cleopa, I-a zis: „Tu eşti singurul străin aici, în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?”
 • * Ioan 19:25;
 • 19 „Ce?”, le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care* era un proroc puternic** în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.
 • * Mat 21:11; Luca 7:16; Ioan 3:2; Ioan 4:19; Ioan 6:14; Fapte 2:22; ** Fapte 7:22;
 • 20 Cum* preoţii cei mai de seamă şi mai-marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte şi L-au răstignit?
 • * Luca 23:1; Fapte 13:27; Fapte 13:28;
 • 21 Noi trăgeam nădejde că El este Acela* care va izbăvi pe Israel, dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri.
 • * Luca 1:68; Luca 2:38; Fapte 1:6;
 • 22 Ba încă nişte* femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt,
 • * Mat 28:8; Marc 16:10; Luca 24:9; Luca 24:10; Ioan 20:18;
 • 23 nu I-au găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu.
 • 24 Unii din cei ce erau cu noi s-au* dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.”
 • * Luca 24:12;
 • 25 Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii!
 • 26 Nu* trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?”
 • * Luca 24:46; Fapte 17:3; 1 Pet 1:11;
 • 27 Şi* a început de la Moise** şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.
 • * Luca 24:45; ** Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Num 21:9; Deut 18:15; Ps 16:9; Ps 16:10; Ps 132:11; Isa 7:14; Isa 9:6; Isa 40:10; Isa 40:11; Isa 50:6; Ier 23:5; Ier 33:14; Ier 33:15; Ezec 34:23; Ezec 37:25; Dan 9:24; Mica 7:20; Mal 3:1; Mal 4:2;
 • 28 Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El* S-a făcut că vrea să meargă mai departe.
 • * Gen 32:26; Gen 42:7; Marc 6:48;
 • 29 Dar ei* au stăruit de El şi au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară şi ziua aproape a trecut.” Şi a intrat să rămână cu ei.
 • * Gen 19:3; Fapte 16:15;
 • 30 Pe când şedea la masă cu ei, a* luat pâinea şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o.
 • * Mat 14:19;
 • 31 Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.
 • 32 Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?”
 • 33 S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim şi au găsit pe cei unsprezece şi pe cei ce erau cu ei adunaţi la un loc
 • 34 şi zicând: „A înviat Domnul cu adevărat şi S-a arătat lui Simon*.”
 • * 1 Cor 15:5;
 • 35 Şi au istorisit ce li se întâmplase pe drum şi cum L-au cunoscut la frângerea pâinii.
 • Isus Se arată celor unsprezece şi celorlalţi
 • 36 Pe* când vorbeau ei astfel, Însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”
 • * Marc 16:14; Ioan 20:19; 1 Cor 15:5;
 • 37 Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh*.
 • * Marc 6:49;
 • 38 Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă?
 • 39 Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă* şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.”
 • * Ioan 20:20; Ioan 20:27;
 • 40 (Şi după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.)
 • 41 Fiindcă ei, de* bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?”
 • * Gen 45:26; Ioan 21:5;
 • 42 I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere.
 • 43 El* le-a luat şi a mâncat înaintea lor.
 • * Fapte 10:41;
 • 44 Apoi, le-a zis: „Iată* ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci şi în Psalmi.”
 • * Mat 16:21; Mat 17:22; Mat 20:18; Marc 8:31; Luca 9:22; Luca 18:31; Luca 24:6;
 • 45 Atunci le-a* deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.
 • * Fapte 16:14;
 • 46 Şi le-a zis: „Aşa* este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi.
 • * Luca 24:26; Isa 50:6; Isa 53:2; Fapte 17:3;
 • 47 Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor* , în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea** păcatelor, începând din Ierusalim.
 • * Dan 9:24; Fapte 13:38; Fapte 13:46; 1 Ioan 2:12; ** Fapte 12:3; Ps 22:27; Isa 48:6; Isa 48:22; Ier 31:34; Osea 2:23; Mica 4:2; Mal 1:11;
 • 48 Voi* sunteţi martori ai acestor lucruri.
 • * Ioan 15:27; Fapte 1:8; Fapte 1:22; Fapte 2:32; Fapte 3:15;
 • 49 Şi iată* că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu, dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”
 • * Isa 44:3; Ioel 2:28; Ioan 14:16; Ioan 14:26; Ioan 15:26; Ioan 16:7; Fapte 1:4; Fapte 2:1;
 • Înălţarea
 • 50 El i-a dus până* spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat.
 • * Fapte 1:12;
 • 51 Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer.
 • 52 După ce* I s-au închinat, ei** s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie.
 • * 2 Imp 2:11; Marc 16:19; Ioan 20:17; Fapte 1:9; Efes 4:8; ** Mat 9:17;
 • 53 Şi tot timpul stăteau în Templu* şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.
 • * Fapte 2:46; Fapte 5:42;
  Luca, capitolul 24