1 Cronici  


Capitolul 26
 • Uşierii Templului şi vistierii
 • 1 Iată cetele uşierilor. Din coreiţi: Meşelemia, fiul lui Core, dintre fiii lui Asaf.
 • 2 Fiii lui Meşelemia: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea;
 • 3 Elam, al cincilea; Iohanan, al şaselea; Elioenai, al şaptelea.
 • 4 Fiii lui Obed-Edom: Şemaia, întâiul născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea;
 • 5 Amiel, al şaselea; Isahar, al şaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvântase.
 • 6 Fiului său Şemaia i s-au născut fii, care au stăpânit în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji.
 • 7 Fiii lui Şemaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad şi fraţii săi, oameni viteji, Elihu şi Semaia.
 • 8 Toţi aceştia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii şi fraţii lor; erau oameni plini de vlagă şi de putere pentru slujbă, şaizeci şi doi de ai lui Obed-Edom.
 • 9 Fiii şi fraţii lui Meşelemia, oameni viteji, erau în număr de optsprezece.
 • 10 Din fiii lui Merari: Hosa*, care avea ca fii pe: Şimri, căpetenia, pus căpetenie de tatăl său, măcar că nu era el întâiul născut;
 • * 1 Cron 16:38;
 • 11 Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toţi fiii şi fraţii lui Hosa erau în număr de treisprezece.
 • 12 Acestor cete de uşieri, căpeteniilor acestor oameni şi fraţilor lor, le-a fost încredinţată paza pentru slujba Casei Domnului.
 • 13 Au tras la sorţi pentru fiecare uşă, mici şi mari, după casele lor părinteşti.
 • 14 Sorţul a căzut pe Şelemia pentru partea de răsărit. Au tras la sorţi pentru fiul său Zaharia, care era un sfetnic înţelept, şi i-a căzut la sorţi partea de miazănoapte.
 • 15 Partea de miazăzi a căzut lui Obed-Edom, iar casa magaziilor a căzut fiilor săi.
 • 16 Partea de apus a căzut lui Şupim şi lui Hosa, cu uşa Şalechet, pe drumul care suia sus: o strajă era în faţa alteia.
 • 17 La răsărit erau şase leviţi; la miazănoapte, patru pe zi; la miazăzi, patru pe zi şi patru la magazii, câte doi în două locuri deosebite;
 • 18 spre mahala, la apus, patru spre drum, doi spre mahala.
 • 19 Acestea sunt cetele uşierilor dintre fiii coreiţilor şi dintre fiii lui Merari.
 • 20 Unul din leviţi, Ahia, avea grija vistieriilor* Casei lui Dumnezeu şi vistieriilor lucrurilor sfinte.
 • * 1 Cron 28:12; Mal 3:10;
 • 21 Dintre fiii lui Laedan, fiii gherşoniţilor ieşiţi din Laedan, căpeteniile caselor părinteşti ale lui Laedan, Gherşonitul, erau: Iehieli
 • 22 şi fiii lui Iehieli, Zetam şi fratele său Ioel, care păzeau vistieriile Casei Domnului.
 • 23 Dintre amramiţi, iţehariţi, hebroniţi şi uzieliţi,
 • 24 era* Şebuel, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, care îngrijea de vistierii.
 • * 1 Cron 23:16;
 • 25 Dintre fraţii lui, ieşiţi din Eliezer, al cărui fiu a fost Rehabia, al cărui fiu a fost Isaia, al cărui fiu a fost Ioram, al cărui fiu a fost Zicri, al cărui fiu a fost* Şelomit,
 • * 1 Cron 23:18;
 • 26 erau Şelomit şi fraţii săi, care păzeau toate vistieriile lucrurilor sfinte, pe care le închinaseră împăratul David, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi sute şi căpeteniile oştirii – le închinaseră
 • 27 din prada luată la război pentru întreţinerea Casei Domnului.
 • 28 Tot ce fusese închinat de Samuel, văzătorul*, de Saul, fiul lui Chis, de Abner, fiul lui Ner, de Ioab, fiul Ţeruiei, toate lucrurile închinate erau sub paza lui Şelomit şi a fraţilor săi.
 • * 1 Sam 9:9;
 • Orânduirea judecătorilor
 • 29 Dintre iţehariţi: Chenania şi fraţii săi erau întrebuinţaţi pentru treburile de afară, ca dregători* şi judecători în Israel.
 • * 1 Cron 23:4;
 • 30 Dintre hebroniţi: Haşabia şi fraţii săi, oameni viteji, în număr de o mie şapte sute, aveau privegherea asupra lui Israel, dincoace de Iordan, la apus, pentru toate treburile Domnului şi pentru slujba împăratului.
 • 31 În ce priveşte pe hebroniţi, a căror căpetenie era Ieria*, s-au făcut în al patruzecilea an al domniei lui David cercetări cu privire la ei, după spiţele lor de neam şi după casele lor părinteşti şi s-au găsit între ei la Iaezer**, în Galaad, oameni viteji.
 • * 1 Cron 23:19; ** Ios 21:39;
 • 32 Fraţii lui Ieria, oameni viteji, erau în număr de două mii şapte sute capi de case părinteşti. Împăratul David i-a pus peste rubeniţi, peste gadiţi şi peste jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu şi pentru treburile împăratului*.
 • * 2 Cron 19:11;
  1 Cronici, capitolul 26