Luca  


Capitolul 22
 • Sfat împotriva lui Isus
 • 1 Praznicul Azimilor, numit Paştele, se* apropia.
 • * Mat 26:2; Marc 14:1;
 • 2 Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau* un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod.
 • * Ps 2:2; Ioan 11:47; Fapte 4:27;
 • 3 Dar* Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
 • * Mat 26:14; Marc 14:10; Ioan 13:2; Ioan 13:27;
 • 4 Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.
 • 5 Ei s-au bucurat şi au căzut* la învoială să-i dea bani.
 • * Zah 11:12;
 • 6 După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără ştirea norodului.
 • Prăznuirea Paştelor
 • 7 Ziua* Praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite Paştele, a venit.
 • * Mat 26:17; Marc 14:12;
 • 8 Şi Isus a trimis pe Petru şi pe Ioan şi le-a zis: „Duceţi-vă de pregătiţi-ne Paştele, ca să mâncăm.”
 • 9 „Unde voieşti să pregătim?” L-au întrebat ei.
 • 10 El le-a răspuns: „Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieşi înainte un om, ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra
 • 11 şi spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul îţi zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?»’
 • 12 Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi Paştele.”
 • 13 Ei au plecat şi au găsit aşa cum le spusese El. Şi au pregătit Paştele.
 • 14 Când* a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli.
 • * Mat 26:20; Marc 14:17;
 • 15 El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea;
 • 16 căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca până* la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.”
 • * Luca 14:15; Fapte 10:41; Apoc 19:9;
 • 17 Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi,
 • 18 pentru că vă spun* că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.”
 • * Mat 26:29; Marc 14:25;
 • 19 Apoi* a luat pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta** spre pomenirea Mea.”
 • * Mat 26:26; Marc 14:22; ** 1 Cor 11:24;
 • 20 Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest* pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”
 • * 1 Cor 10:16;
 • Descoperirea vânzătorului
 • 21 „Dar* iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta.
 • * Ps 41:9; Mat 26:21; Mat 26:23; Marc 14:18; Ioan 13:21; Ioan 13:26;
 • 22 Negreşit* , Fiul omului Se duce după cum** este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!”
 • * Mat 26:24; ** Fapte 2:23; Fapte 4:28;
 • 23 Şi* au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.
 • * Mat 26:22; Ioan 13:22; Ioan 13:35;
 • Care este cel mai mare?
 • 24 Între apostoli s-a* iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare.
 • * Marc 9:34; Luca 9:46;
 • 25 Isus le-a* zis: „Împăraţii neamurilor domnesc peste ele şi, celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători.
 • * Mat 20:25; Marc 10:42;
 • 26 Voi* să nu fiţi aşa. Ci** cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte.
 • * Mat 20:26; 1 Pet 5:3; ** Luca 9:48;
 • 27 Căci* care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujeşte la masă? Nu cine stă la masă? Şi Eu** totuşi sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la masă.
 • * Luca 12:37; ** Mat 20:28; Ioan 13:13; Ioan 13:14; Fil 2:7;
 • 28 Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările* Mele.
 • * Evr 4:15;
 • 29 De aceea vă* pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie,
 • * Mat 24:47; Luca 12:32; 2 Cor 1:7; 2 Tim 2:12;
 • 30 ca* să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea şi să** şedeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”
 • * Mat 8:11; Luca 14:15; Apoc 19:9; ** Ps 49:14; Mat 19:28; 1 Cor 6:2; Apoc 3:21;
 • Înştiinţarea lui Petru
 • 31 Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana* v-a cerut să vă cearnă** ca grâul.
 • * 1 Pet 5:8; ** Amos 9:9;
 • 32 Dar Eu* M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te** vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”
 • * Ioan 17:9; Ioan 17:11; Ioan 17:15; ** Ps 51:13; Ioan 21:15-17;
 • 33 „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.”
 • 34 Şi* Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti.”
 • * Mat 26:34; Marc 14:30; Ioan 13:38;
 • 35 Apoi*, le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă şi fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?” „De nimic”, I-au răspuns ei.
 • * Mat 10:9; Luca 9:3; Luca 10:4;
 • 36 Şi El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă de asemenea s-o ia şi cine n-are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere o sabie.
 • 37 Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ‘El* a fost pus în numărul celor fărădelege.’ Şi lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.”
 • * Isa 53:12; Marc 15:28;
 • 38 „Doamne”, I-au zis ei, „iată aici două săbii.” Şi El le-a zis: „Destul!”
 • Ghetsimani
 • 39 După ce* a ieşit afară, S-a** dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El.
 • * Mat 26:36; Marc 14:32; Ioan 18:1; ** Luca 21:37;
 • 40 Când* a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.”
 • * Mat 6:13; Mat 26:41; Marc 14:38; Luca 22:46;
 • 41 Apoi* S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage,
 • * Mat 26:39; Marc 14:35;
 • 42 zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu* voia Mea, ci a Ta.”
 • * Ioan 5:30; Ioan 6:38;
 • 43 Atunci I s-a arătat un înger* din cer, ca să-L întărească.
 • * Mat 4:11;
 • 44 A* ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ.
 • * Ioan 12:27; Evr 5:7;
 • 45 După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare
 • 46 şi le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă* , ca să nu cădeţi în ispită.”
 • * Luca 22:40;
 • Prinderea lui Isus
 • 47 Pe când grăia El încă, iată* că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute.
 • * Mat 26:47; Marc 14:43; Ioan 18:3;
 • 48 Şi Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?”
 • 49 Cei ce erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple şi au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?”
 • 50 Şi unul* din ei a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă.
 • * Mat 26:51; Marc 14:47; Ioan 18:10;
 • 51 Dar Isus a luat cuvântul şi a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Şi S-a atins de urechea omului aceluia şi l-a vindecat.
 • 52 Isus* a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului şi bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieşit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege?
 • * Mat 26:55; Marc 14:48;
 • 53 În toate zilele eram cu voi în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar* acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului.”
 • * Ioan 12:27;
 • Tăgăduirea lui Petru
 • 54 După ce* au pus mâna pe Isus, L-au dus şi L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea** după El de departe.
 • * Mat 26:57; ** Mat 26:58; Ioan 18:15;
 • 55 Au* aprins un foc în mijlocul curţii şi au şezut jos. Petru s-a aşezat şi el printre ei.
 • * Mat 26:69; Marc 14:66; Ioan 18:17; Ioan 18:18;
 • 56 O slujnică l-a văzut cum şedea la para focului, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Şi omul acesta era cu El.”
 • 57 Dar Petru s-a lepădat şi a zis: „Femeie, nu-L cunosc.”
 • 58 Peste* puţin, l-a văzut un altul şi a zis: „Şi tu eşti unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.”
 • * Mat 26:71; Marc 14:69; Ioan 18:25;
 • 59 Cam* după un ceas, un altul întărea acelaşi lucru şi zicea: „Nu mai încape îndoială că şi omul acesta era cu El, căci este galileean.”
 • * Mat 26:73; Marc 14:70; Ioan 18:26;
 • 60 Petru a răspuns: „Omule, nu ştiu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul.
 • 61 Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru. Şi* Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte** ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”
 • * Mat 26:75; Marc 14:72; ** Mat 26:34; Mat 26:75; Ioan 13:38;
 • 62 Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.
 • Isus înaintea Sinedriului. Osândirea
 • 63 Oamenii* care păzeau pe Isus Îl batjocoreau şi-L băteau.
 • * Mat 26:67; Mat 26:68; Marc 14:65;
 • 64 L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă şi-L întrebau, zicând: „Proroceşte, cine Te-a lovit?”
 • 65 Şi rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri.
 • 66 Când* s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii s-au** adunat împreună şi au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis:
 • * Mat 27:1; ** Fapte 4:26; Fapte 22:5;
 • 67 „Dacă* eşti Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede
 • * Mat 26:63; Marc 14:61;
 • 68 şi dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul.
 • 69 De acum* încolo, Fiul omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.”
 • * Mat 26:64; Marc 14:62; Evr 1:3; Evr 8:1;
 • 70 Toţi au zis: „Eşti Tu dar Fiul lui Dumnezeu?” Şi El le-a răspuns: „Aşa cum o spuneţi* ; da, sunt.”
 • * Mat 26:64; Marc 14:62;
 • 71 Atunci* ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înşine am auzit-o din gura Lui.”
 • * Mat 26:65; Marc 14:63;
  Luca, capitolul 22