Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Iuda  


Capitolul 1
 • EPISTOLA SOBORNICEASCĂ A LUI IUDA
 • 1 Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele* lui Iacov, către cei** chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus Hristos:
 • * Luca 6:6; Fapte 1:13; ** Rom 1:7; Ioan 17:11; Ioan 17:12; Ioan 17:15; 1 Pet 1:5;
 • 2 îndurarea, pacea* şi dragostea să vă fie înmulţite.
 • * 1 Pet 1:2; 2 Pet 1:2;
 • 3 Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea* noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca** să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.
 • * Tit 1:4; ** Fil 1:27; 1 Tim 1:18; 1 Tim 6:12; 2 Tim 1:13; 2 Tim 4:7;
 • 4 Căci* s-au strecurat printre voi unii oameni scrişi** de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul†† Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc*† pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.
 • * Gal 2:4; 2 Pet 2:1; ** Rom 9:21; Rom 9:22; 1 Pet 2:8; 2 Pet 2:10; †† Tit 2:11; Evr 12:15; *† Tit 1:16; 2 Pet 2:1; 1 Ioan 2:22;
 • 5 Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul*, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a** nimicit pe cei ce n-au crezut.
 • * 1 Cor 10:9; ** Num 14:29; Num 14:37; Num 26:64; Ps 106:26; Evr 3:17; Evr 3:19; Ioan 8:44;
 • 6 El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe* îngerii care nu şi-au** păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.
 • * 2 Pet 2:4; ** Apoc 20:10;
 • 7 Tot aşa, Sodoma* şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.
 • * Gen 19:24; Deut 29:23; 2 Pet 2:6;
 • 8 Totuşi* oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc** dregătoriile.
 • * 2 Pet 2:10; ** Exod 22:28;
 • 9 Arhanghelul Mihail*, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit** să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!”
 • * Dan 10:13; Dan 12:1; Apoc 12:7; ** 2 Pet 2:11; Zah 3:2;
 • 10 Aceştia*, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte.
 • * 2 Pet 2:12;
 • 11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui* Cain! S-au aruncat** în rătăcirea lui Balaam din dorinţa de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!
 • * Gen 4:5; 1 Ioan 3:12; ** Num 22:7; Num 22:20; 2 Pet 2:15; Num 16:1;
 • 12 Sunt* nişte stânci ascunse la mesele** voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea; nişte nori fără apă, mânaţi†† încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi*†;
 • * 2 Pet 2:13; ** 1 Cor 11:21; Prov 25:14; 2 Pet 2:17; †† Efes 4:14; *† Mat 15:13;
 • 13 nişte valuri* înfuriate ale mării, care îşi spumegă** ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.
 • * Isa 57:20; ** Fil 3:19; 2 Pet 2:17;
 • 14 Şi pentru ei a prorocit Enoh, al* şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: „Iată că a venit** Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,
 • * Gen 5:18; ** Deut 33:2; Dan 7:10; Zah 14:5; Mat 25:31; 2 Tes 1:7; Apoc 1:7;
 • 15 ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele* nelegiuite, pe care le-au făcut în chip nelegiuit, şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi.”
 • * 1 Sam 2:3; Ps 31:18; Ps 94:4; Mal 3:13;
 • 16 Ei sunt nişte cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, gura* le este plină de vorbe trufaşe şi slăvesc** pe oameni pentru câştig.
 • * 2 Pet 2:18; ** Prov 28:21; Iac 2:1; Iac 2:9;
 • 17 Dar* voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos:
 • * 2 Pet 3:2;
 • 18 cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor* fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
 • * 1 Tim 4:1; 2 Tim 3:1; 2 Tim 4:3; 2 Pet 2:1; 2 Pet 3:3;
 • 19 Ei sunt aceia care* dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii**, care n-au Duhul.
 • * Prov 18:1; Ezec 14:7; Osea 4:14; Osea 9:10; Evr 10:25; ** 1 Cor 2:14; Iac 3:15;
 • 20 Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă* sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă** prin Duhul Sfânt,
 • * Col 2:7; 1 Tim 1:4; ** Rom 8:26; Efes 6:18;
 • 21 ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi* îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.
 • * Tit 2:13; 2 Pet 3:12;
 • 22 Mustraţi pe cei ce se despart de voi;
 • 23 căutaţi să mântuiţi* pe unii, smulgându-i** din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.
 • * Rom 11:14; 1 Tim 4:16; ** Amos 4:11; Zah 3:2; 1 Cor 3:15; Zah 3:4; Zah 3:5; Apoc 3:4;
 • 24 Iar* Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să** vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,
 • * Rom 16:25; Efes 3:20; ** Col 1:22;
 • 25 singurului* Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum, şi în veci. Amin.
 • * Rom 16:27; 1 Tim 1:17; 1 Tim 2:3;
Iuda, capitolul 1
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta