Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Geneza  


Capitolul 49
 • Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi
 • 1 Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis: „Strângeţi-vă şi vă voi vesti* ce vi se va întâmpla în vremurile** care vor veni.
 • * Deut 33:1; Amos 3:7; ** Num 24:14; Deut 4:30; Isa 2:2; Isa 39:6; Ier 23:20; Dan 2:28; Dan 2:29; Fapte 2:17; Evr 1:2;
 • 2 Strângeţi-vă şi ascultaţi, fii ai lui Iacov! Ascultaţi* pe tatăl vostru Israel!
 • * Ps 34:11;
 • 3 Ruben, tu, întâiul* meu născut, Puterea mea şi pârga** tăriei mele, Întâiul în vrednicie şi întâiul în putere,
 • * Gen 29:32; ** Deut 21:17; Ps 78:51;
 • 4 Năvalnic ca apele – tu nu vei mai avea întâietatea*! Căci te-ai suit** în patul tatălui tău, Mi-ai spurcat patul suindu-te în el.
 • * 1 Cron 5:1; ** Gen 35:22; Deut 27:20; 1 Cron 5:1;
 • 5 Simeon* şi Levi sunt fraţi**; Săbiile lor sunt nişte unelte de silnicie.
 • * Gen 29:33; Gen 29:34; ** Prov 18:9; Gen 34:25;
 • 6 Nu vreau* să intre sufletul meu la sfaturile lor, Nu vreau să se unească duhul** meu cu adunarea lor! Căci, în mânia†† lor, au ucis oameni Şi, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.
 • * Prov 1:15; Prov 1:16; ** Ps 26:9; Efes 5:11; Ps 16:9; Ps 30:12; Ps 57:8; †† Gen 34:26;
 • 7 Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată, Şi furia lor, căci a fost prea sălbatică! Îi voi împărţi* în Iacov Şi-i voi risipi în Israel.
 • * Ios 19:1; Ios 21:5-7; 1 Cron 4:24; 1 Cron 4:39;
 • 8 Iudo*, tu vei primi laudele fraţilor tăi. Mâna** ta va apuca de ceafă pe vrăjmaşii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta.
 • * Gen 29:35; Deut 33:7; ** Ps 18:40; Gen 27:29; 1 Cron 5:2;
 • 9 Iuda este un pui* de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule! Iuda îşi pleacă** genunchii, se culcă întocmai ca un leu, Ca o leoaică: cine-l va scula?
 • * Osea 5:14; Apoc 5:5; ** Num 23:24; Num 24:9;
 • 10 Toiagul* de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul** de cârmuire dintre picioarele lui, Pânㆆ va veni Şilo1, Şi de El*† vor asculta popoarele.
 • * Num 24:17; Ier 30:21; Zah 10:11; ** Num 21:18; Ps 60:7; Ps 108:8; Deut 28:57; †† Isa 11:1; Isa 62:11; Ezec 21:27; Dan 9:25; Mat 21:9; Luca 1:32; Luca 1:33; *† Isa 2:2; Isa 11:10; Isa 42:1; Isa 42:4; Isa 49:6; Isa 49:7; Isa 49:22; Isa 49:23; Isa 55:4; Isa 55:5; Isa 60:1; Isa 60:3-5; Hag 2:7; Luca 2:30-32;
 • 11 El* îşi leagă măgarul de viţă Şi de cel mai bun butuc de viţă mânzul măgăriţei lui; Îşi spală haina în vin Şi mantaua în sângele strugurilor.
 • * 2 Imp 18:32;
 • 12 Are ochii* roşii de vin Şi dinţii albi de lapte.
 • * Prov 23:29;
 • 13 Zabulon* va locui pe ţărmul mărilor, Lângă limanul corăbiilor, Şi hotarul lui se va întinde înspre Sidon.
 • * Deut 33:18; Deut 33:19; Ios 19:10; Ios 19:11;
 • 14 Isahar este un măgar osos, Care se culcă în grajduri.
 • 15 Vede că locul unde se odihneşte este plăcut Şi că ţinutul lui este măreţ; Îşi pleacă umărul* sub povară Şi se supune birului.
 • * 1 Sam 10:9;
 • 16 Dan* va judeca pe poporul său, Ca una din seminţiile lui Israel.
 • * Deut 33:22; Jud 18:1; Jud 18:2;
 • 17 Dan va fi* un şarpe pe drum, O năpârcă pe cărare, Muşcând călcâiele calului, Făcând să cadă călăreţul pe spate.
 • * Jud 18:28;
 • 18 În ajutorul* Tău nădăjduiesc, Doamne!
 • * Ps 25:5; Ps 119:166; Ps 119:174; Isa 25:9;
 • 19 Peste Gad* vor da iureş cete înarmate, Dar şi el va da iureş peste ele şi le va urmări.
 • * Deut 33:20; 1 Cron 5:18;
 • 20 Aşer* dă o hrană minunată; El va da bucate alese împăraţilor.
 • * Deut 33:24; Ios 19:24;
 • 21 Neftali* este o cerboaică slobodă, Rosteşte cuvinte frumoase.
 • * Deut 33:23;
 • 22 Iosif este vlăstarul unui pom roditor, Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor; Ramurile lui se înalţă deasupra zidului.
 • 23 Arcaşii l-au aţâţat*, au aruncat săgeţi Şi l-au urmărit cu ura lor.
 • * Gen 37:4; Gen 37:24; Gen 37:28; Gen 39:20; Gen 42:21; Ps 118:13;
 • 24 Dar arcul* lui a rămas tare Şi mâinile lui au fost întărite De mâinile Puternicului** lui Iacov: Şi a ajuns astfel păstorul††, stânca*† lui Israel.
 • * Iov 29:20; Ps 37:15; ** Ps 132:2; Ps 132:5; Gen 45:11; Gen 47:12; Gen 50:21; †† Ps 80:1; *† Isa 28:16;
 • 25 Aceasta este lucrarea* Dumnezeului tatălui tău, care te va ajuta; Aceasta este lucrarea** Celui Atotputernic, care te va binecuvânta Cu binecuvântările cerurilor de sus, Cu binecuvântările apelor de jos, Cu binecuvântările ţâţelor şi ale pântecelui mamei.
 • * Gen 28:13; Gen 28:21; Gen 35:3; Gen 43:23; ** Gen 17:1; Gen 35:11; Deut 33:13;
 • 26 Binecuvântările tatălui tău Întrec binecuvântările părinţilor mei şi se înalţă Până în creştetul dealurilor veşnice*: Ele** să vină peste capul lui Iosif, Peste creştetul capului domnului fraţilor săi!
 • * Deut 33:15; Hab 3:6; ** Deut 33:16;
 • 27 Beniamin* este un lup care sfâşie; Dimineaţa mănâncă prada, Iar seara** împarte prada răpită.”
 • * Jud 20:21; Jud 20:25; Ezec 22:25; Ezec 22:27; ** Num 23:24; Estera 8:11; Ezec 39:10; Zah 14:1; Zah 14:7;
 • 28 Aceştia sunt toţi cei ce alcătuiesc cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Şi acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. I-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită.
 • Moartea lui Iacov
 • 29 Apoi le-a dat porunca următoare: „Eu am să fiu adăugat* la poporul meu, deci să mă îngropaţi** împreună cu părinţii mei, în peştera care este în ogorul hetitului Efron,
 • * Gen 15:15; Gen 25:8; ** Gen 47:30; 2 Sam 19:37; Gen 50:13;
 • 30 în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, în ţara Canaan. Acesta este ogorul pe care* l-a cumpărat Avraam de la hetitul Efron ca moşie de înmormântare.
 • * Gen 23:16;
 • 31 Acolo* au îngropat pe Avraam şi pe Sara, nevasta lui; acolo au îngropat** pe Isaac şi pe Rebeca, nevasta lui, şi acolo am îngropat eu pe Lea.
 • * Gen 23:19; Gen 25:9; ** Gen 35:29;
 • 32 Ogorul şi peştera care se află acolo au fost cumpărate de la fiii lui Het.”
 • 33 Când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, şi-a tras picioarele în pat, şi-a dat duhul şi a fost adăugat* la poporul său.
 • * Gen 49:29;
 • 1. Adică: Mesia.
  Geneza, capitolul 49  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta