Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Geneza  


Capitolul 50
 • Îngroparea lui Iacov
 • 1 Iosif s-a aruncat* pe faţa tatălui său, l-a plâns** şi l-a sărutat.
 • * Gen 46:4; ** 2 Imp 13:14;
 • 2 A poruncit doctorilor care erau în slujba lui să îmbălsămeze* pe tatăl său, şi doctorii au îmbălsămat pe Israel.
 • * Gen 50:26; 2 Cron 16:14; Mat 26:12; Marc 14:8; Marc 16:1; Luca 24:1; Ioan 12:7; Ioan 19:39; Ioan 19:40;
 • 3 Patruzeci de zile au trecut astfel şi au fost întrebuinţate cu îmbălsămarea lui. Şi egiptenii l-au plâns* şaptezeci de zile.
 • * Num 20:29; Deut 34:8;
 • 4 După ce au trecut zilele de jale, Iosif a vorbit oamenilor din casa* lui Faraon şi le-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea voastră, spuneţi, vă rog, lui Faraon ce vă spun eu.
 • * Estera 4:2;
 • 5 ‘Tatăl meu* m-a pus să jur, zicând: «Iată, în curând eu am să mor! Să mă îngropi în mormântul pe care** mi l-am săpat în ţara Canaan.» Aş vrea dar să mă sui acolo, ca să îngrop pe tatăl meu, şi după aceea mă voi întoarce.’”
 • * Gen 47:29; ** 2 Cron 11:14; Isa 22:16; Mat 27:60;
 • 6 Faraon a răspuns: „Suie-te şi îngroapă pe tatăl tău, după jurământul pe care te-a pus să-l faci.”
 • 7 Iosif s-a suit ca să îngroape pe tatăl său. Împreună cu el s-au suit toţi slujitorii lui Faraon, bătrânii casei lui, toţi bătrânii ţării Egiptului,
 • 8 toată casa lui Iosif, fraţii săi şi casa tatălui său; n-au lăsat în ţinutul Gosen decât pruncii, oile şi boii.
 • 9 Împreună cu Iosif mai erau care şi călăreţi, aşa că alaiul era foarte mare.
 • 10 Când au ajuns la aria lui Atad, care este dincolo de Iordan, au făcut plângere* mare şi jalnică, şi Iosif a ţinut în cinstea tatălui său un bocet** de şapte zile.
 • * 2 Sam 1:17; Fapte 8:2; ** 1 Sam 31:13; Iov 2:13;
 • 11 Locuitorii ţării, canaaniţii, au fost martori la bocetul acesta din aria lui Atad şi au zis: „Iată un mare bocet printre egipteni!” De aceea s-a dat acestei arii numele Abel-Miţraim (Jalea egiptenilor); ea este dincolo de Iordan.
 • 12 Astfel au împlinit fiii* lui Iacov poruncile tatălui lor.
 • * Gen 49:29; Gen 49:30; Fapte 7:16;
 • 13 L-au dus în ţara Canaan şi l-au îngropat în peştera din ogorul Macpela, pe care-l* cumpărase Avraam de la hetitul Efron ca moşie de înmormântare şi care este faţă în faţă cu Mamre.
 • * Gen 23:16;
 • 14 Iosif, după ce a îngropat pe tatăl său, s-a întors în Egipt împreună cu fraţii săi şi cu toţi cei ce se suiseră cu el ca să îngroape pe tatăl său.
 • Bunătatea lui Iosif
 • 15 Când au văzut fraţii lui Iosif că tatăl lor a murit, au* zis: „Dacă va prinde Iosif ură pe noi şi ne va întoarce tot răul pe care i l-am făcut?”
 • * Iov 15:21; Iov 15:22;
 • 16 Şi au trimis să spună lui Iosif: „Tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte:
 • 17 ‘Aşa să vorbiţi lui Iosif: «O, iartă nelegiuirea fraţilor tăi şi păcatul lor, căci ţi-au făcut* rău!»’ Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău!” Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea.
 • * Prov 28:13; Gen 49:25;
 • 18 Fraţii lui au venit şi s-au aruncat* ei înşişi cu faţa la pământ înaintea lui şi i-au zis: „Suntem robii tăi.”
 • * Gen 37:7; Gen 37:10;
 • 19 Iosif le-a zis: „Fiţi fără* teamă, căci sunt** eu oare în locul lui Dumnezeu?
 • * Gen 45:5; ** Deut 32:35; 2 Imp 5:7; Iov 34:29; Rom 12:19; Evr 10:30;
 • 20 Voi*, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău, dar Dumnezeu** a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume să scape viaţa unui popor în mare număr.
 • * Ps 56:5; Isa 10:7; ** Gen 45:5; Gen 45:7; Fapte 3:13-15;
 • 21 Fiţi dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni* pe voi şi pe copiii voştri.” Şi i-a mângâiat şi le-a îmbărbătat inimile.
 • * Gen 47:12; Mat 5:44;
 • Moartea lui Iosif
 • 22 Iosif a locuit în Egipt, el şi casa tatălui său, şi a trăit o sută zece ani.
 • 23 Iosif a văzut pe fiii lui Efraim până la al treilea* neam; şi fiii** lui Machir, fiul lui Manase, s-au născut pe genunchii lui.
 • * Iov 42:16; ** Num 32:39; Gen 30:3;
 • 24 Iosif a zis fraţilor săi: „Eu am să mor! Dar Dumnezeu* vă va cerceta şi vă va face să vă suiţi din ţara aceasta în ţara pe care a jurat** că o va da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov.”
 • * Gen 15:14; Gen 46:4; Gen 48:21; Exod 3:16; Exod 3:17; Evr 11:22; ** Gen 15:18; Gen 26:3; Gen 35:12; Gen 46:4;
 • 25 Iosif* a pus pe fiii lui Israel să jure, zicând: „Când vă va cerceta Dumnezeu, să luaţi şi oasele mele de aici.”
 • * Exod 13:19; Ios 24:32; Fapte 7:16;
 • 26 Iosif a murit în vârstă de o sută zece ani. L-au îmbălsămat* şi l-au pus într-un sicriu în Egipt.
 • * Gen 50:2;
  Geneza, capitolul 50
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta