Apocalipsa  


Capitolul 21
 • 1 Apoi am* văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că** cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
 • * Isa 65:17; Isa 66:22; 2 Pet 3:13; ** Apoc 20:11;
 • 2 Şi eu am văzut* coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită** ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
 • * Isa 52:1; Gal 4:26; Evr 11:10; Evr 12:22; Evr 13:14; Apoc 3:12; Apoc 21:10; ** Isa 54:5; Isa 61:10; 2 Cor 11:2;
 • 3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul* lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
 • * Lev 26:11; Lev 26:12; Ezec 43:7; 2 Cor 6:16; Apoc 7:15;
 • 4 El* va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi** moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
 • * Isa 25:8; Apoc 7:17; ** 1 Cor 15:26; 1 Cor 15:54; Apoc 20:14; Isa 35:10; Isa 61:3; Isa 65:19;
 • 5 Cel ce* şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată**, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”
 • * Apoc 4:2; Apoc 4:9; Apoc 5:1; Apoc 20:11; ** Isa 43:19; 2 Cor 5:17; Apoc 19:9;
 • 6 Apoi mi-a zis: „S-a* isprăvit! Eu** sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.
 • * Apoc 16:17; ** Apoc 1:8; Apoc 22:13; Isa 12:3; Isa 55:1; Ioan 4:10; Ioan 4:14; Ioan 7:37; Apoc 22:17;
 • 7 Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu* voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu.
 • * Zah 8:8; Evr 8:10;
 • 8 Dar* cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul** care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”
 • * 1 Cor 6:9; 1 Cor 6:10; Gal 5:19-21; Efes 5:5; 1 Tim 1:9; Evr 12:14; Apoc 22:15; ** Apoc 20:14; Apoc 20:15;
 • 9 Apoi unul din cei* şapte îngeri care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii a venit şi a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa**, nevasta Mielului!”
 • * Apoc 15:1; Apoc 15:6; Apoc 15:7; ** Apoc 19:7; Apoc 21:2;
 • 10 Şi m-a dus, în* Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea** sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu,
 • * Apoc 1:10; Apoc 17:3; ** Ezec 48:1; Apoc 21:2;
 • 11 având* slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră preascumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.
 • * Apoc 21:23; Apoc 22:5;
 • 12 Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece* porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel.
 • * Ezec 48:31-34;
 • 13 Spre* răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi şi spre apus, trei porţi.
 • * Ezec 48:31-34;
 • 14 Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii şi pe ele* erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.
 • * Mat 16:18; Gal 2:9; Efes 2:20;
 • 15 Îngerul care vorbea cu mine avea* ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei.
 • * Ezec 40:3; Zah 2:1; Apoc 11:1;
 • 16 Cetatea era în patru colţuri şi lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini1. Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă.
 • 17 I-a măsurat şi zidul şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul.
 • 18 Zidul era zidit de iaspis şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată.
 • 19 Temeliile* zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de halchedon; a patra, de smarald;
 • * Isa 54:11;
 • 20 a cincea, de sardonix; a şasea, de sardiu; a şaptea, de crisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist.
 • 21 Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii* era de aur curat, ca sticla străvezie.
 • * Apoc 22:2;
 • 22 În cetate n-am văzut niciun* Templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul sunt Templul ei.
 • * Ioan 4:23;
 • 23 Cetatea* n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s-o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul.
 • * Isa 24:23; Isa 60:19; Isa 60:20; Apoc 21:11; Apoc 22:5;
 • 24 Neamurile* vor umbla în lumina ei şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.
 • * Isa 60:3; Isa 60:5; Isa 60:11; Isa 66:12;
 • 25 Porţile* ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi** noapte.
 • * Isa 60:11; ** Isa 60:20; Zah 14:7; Apoc 22:5;
 • 26 În ea vor aduce* slava şi cinstea neamurilor.
 • * Apoc 21:24;
 • 27 Nimic întinat nu* va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în cartea** vieţii Mielului.
 • * Isa 35:8; Isa 52:1; Isa 60:21; Ioel 3:17; Apoc 22:14; Apoc 22:15; ** Fil 4:3; Apoc 3:5; Apoc 13:8; Apoc 20:12;
 • 1. Greceşte: stadii.
  Apocalipsa, capitolul 21  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta