1 Cronici  


Capitolul 7
 • Urmaşii lui Isahar
 • 1 Fiii lui Isahar: Tola*, Pua, Iaşub şi Şimron, patru.
 • * Gen 46:13; Num 26:23;
 • 2 Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam şi Samuel, căpeteniile caselor părinţilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul* lor era de douăzeci şi două de mii şase sute.
 • * 2 Sam 24:1; 2 Sam 24:2; 1 Cron 27:1;
 • 3 Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Işia, de toţi cinci căpetenii;
 • 4 aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinţilor lor, treizeci şi şase de mii de oameni, ostaşi înarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste şi fii.
 • 5 Fraţii lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji, erau de toţi optzeci şi şapte de mii scrişi în spiţele de neam.
 • Urmaşii lui Beniamin
 • 6 Fiii lui Beniamin*: Bela, Becher şi Iediael, trei.
 • * Gen 46:21; Num 26:39; 1 Cron 8:1;
 • 7 Fiii lui Bela: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot şi Iri, cinci căpetenii ale caselor părinţilor lor, oamenii viteji şi scrişi în spiţele de neam în număr de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru.
 • 8 Fiii lui Becher: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alamet; toţi aceştia erau fii ai lui Becher
 • 9 şi scrişi în spiţele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute.
 • 10 Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuş, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis şi Ahişahar;
 • 11 toţi aceştia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de şaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele şi să meargă la război.
 • 12 Şupim* şi Hupim, fiii lui Ir; Huşim, fiul lui Aher.
 • * Num 26:39;
 • Urmaşii lui Neftali
 • 13 Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum*, fiii Bilhei.
 • * Gen 46:24;
 • Urmaşii lui Manase
 • 14 Fiii lui Manase: Asriel, pe care l-a născut ţiitoarea sa siriană; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.
 • 15 Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim şi Şupim. Numele surorii lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţelofhad a avut fete.
 • 16 Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu şi i-a pus numele Pereş; numele fratelui său era Şereş şi fiii săi erau Ulam şi Rechem.
 • 17 Fiul lui Ulam: Bedan*. Aceştia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
 • * 1 Sam 12:11;
 • 18 Soră-sa Hamolechet a născut pe Işhod, pe Abiezer* şi pe Mahla.
 • * Num 26:30;
 • 19 Fiii lui Şemida erau: Ahian, Sihem, Lichi şi Aniam.
 • Urmaşii lui Efraim
 • 20 Fiii lui Efraim*: Şutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său;
 • * Num 26:35;
 • 21 Zabad, fiul său; Şutelah, fiul său; Ezer şi Elead. Oamenii din Gat, născuţi în ţară, i-au omorât, pentru că se coborâseră să le ia turmele.
 • 22 Efraim, tatăl lor, s-a jelit multă vreme, şi fraţii săi au venit să-l mângâie.
 • 23 Apoi a intrat la nevastă-sa, şi ea a zămislit şi a născut un fiu; el i-a pus numele Beria (În nenorocire), pentru că nenorocirea era în casă.
 • 24 A avut ca fiică pe Şeera, care a zidit Bet-Horonul de Jos şi Bet-Horonul de Sus şi pe Uzen-Şeera.
 • 25 Refah, fiul său, şi Reşef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său.
 • 26 Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elişama, fiul său;
 • 27 Nun, fiul său; Iosua, fiul său.
 • 28 Ei aveau în stăpânire şi ca locuinţă Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaranul*; la apus: Ghezerul cu satele lui, Sihemul cu satele lui, până la Gaza cu satele ei.
 • * Ios 16:7;
 • 29 Fiii lui Manase* stăpâneau Bet-Şeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul** cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăţi au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
 • * Ios 17:7; ** Ios 17:11;
 • Urmaşii lui Aşer
 • 30 Fiii lui Aşer*: Imna, Işva, Işvi şi Beria, şi Serah, sora lor.
 • * Gen 46:17; Num 26:44;
 • 31 Fiii lui Beria: Eber şi Malchiel.
 • 32 Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Şi Eber a născut pe Iaflet, pe Şomer şi pe Hotam, şi pe sora lor Şua.
 • 33 Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal şi Aşvat. Aceştia sunt fiii lui Iaflet.
 • 34 Fiii lui Şamer: Ahi, Rohega, Huba şi Aram.
 • 35 Fiii lui Helem, fratele său: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.
 • 36 Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,
 • 37 Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.
 • 38 Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa şi Ara.
 • 39 Fiii lui Ula: Arah, Haniel şi Riţia.
 • 40 Toţi aceştia erau fiii lui Aşer, căpeteniile caselor părinţilor lor, oameni aleşi şi viteji, căpeteniile domnilor, scrişi în număr de douăzeci şi şase de mii de oameni în stare să poarte armele şi să meargă la război.
  1 Cronici, capitolul 7