2 Cronici  


Capitolul 11
 • Măsurile luate de Roboam
 • 1 Roboam, venind* la Ierusalim, a strâns casa lui Iuda şi a lui Beniamin – o sută optzeci de mii de oameni de frunte, buni pentru război – ca să lupte împotriva lui Israel şi să-l aducă iarăşi sub stăpânirea lui Roboam.
 • * 1 Imp 12:21;
 • 2 Dar Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Şemaia*, omul lui Dumnezeu:
 • * 2 Cron 12:15;
 • 3 „Vorbeşte lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, şi întregului Israel din Iuda şi din Beniamin. Şi spune-le:
 • 4 ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Să nu vă suiţi şi să nu faceţi război împotriva fraţilor voştri! Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la Mine s-a întâmplat lucrul acesta.»’” Ei au ascultat de cuvintele Domnului, s-au întors acasă şi nu s-au mai dus împotriva lui Ieroboam.
 • 5 Roboam a locuit la Ierusalim şi a zidit cetăţi întărite în Iuda.
 • 6 A zidit Betleemul, Etamul, Tecoa,
 • 7 Bet-Ţurul, Socoul, Adulam,
 • 8 Gatul, Mareşa, Ziful,
 • 9 Adoraimul, Lachisul, Azeca,
 • 10 Ţorea, Aialonul şi Hebronul, care erau în Iuda şi în Beniamin, şi a făcut din ele nişte cetăţi întărite.
 • 11 Le-a întărit, a pus în ele căpitani şi magazii de bucate, de untdelemn şi vin.
 • 12 A pus în fiecare din aceste cetăţi scuturi şi suliţe şi le-a făcut foarte tari. Iuda şi Beniamin erau ai lui.
 • 13 Preoţii şi leviţii care se aflau în tot Israelul şi-au părăsit locuinţele şi s-au dus la el,
 • 14 căci leviţii şi-au părăsit* ţinuturile şi moşiile şi au venit în Iuda şi la Ierusalim, pentru că Ieroboam** şi fiii săi i-au împiedicat să-şi împlinească slujbele ca preoţi ai Domnului.
 • * Num 35:2; ** 2 Cron 13:9;
 • 15 Ieroboam a pus* preoţi pentru înălţimile pentru ţapii** şi pentru viţeii pe care îi făcuse.
 • * 1 Imp 12:31; 1 Imp 13:33; 1 Imp 14:9; Osea 13:2; ** Lev 17:7; 1 Cor 10:20; 1 Imp 12:28;
 • 16 Aceia din toate seminţiile lui Israel care aveau pe inimă să caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel au urmat* pe leviţi la Ierusalim, ca să jertfească Domnului Dumnezeului părinţilor lor.
 • * 2 Cron 15:9; 2 Cron 30:11; 2 Cron 30:18;
 • 17 Ei au dat astfel tărie* împărăţiei lui Iuda şi au întărit pe Roboam, fiul lui Solomon, timp de trei ani, căci trei ani au umblat în calea lui David şi a lui Solomon.
 • * 2 Cron 12:1;
 • Nevestele şi copiii lui Roboam
 • 18 Roboam a luat de nevastă pe Mahalat, fata lui Ierimot, fiul lui David şi al Abihailei, fata lui Eliab, fiul lui Isai.
 • 19 Ea i-a născut fii pe: Ieuş, Şemaria şi Zaham.
 • 20 După ea, a luat pe Maaca*, fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza şi pe Şelomit.
 • * 1 Imp 15:2; 2 Cron 13:2;
 • 21 Roboam iubea pe Maaca, fata lui Absalom, mai mult decât pe toate nevestele şi ţiitoarele lui, căci a avut optsprezece neveste şi şaizeci de ţiitoare şi a născut douăzeci şi opt de fii şi şaizeci de fete.
 • 22 Roboam a dat cel dintâi loc lui Abia, fiul Maachei, şi l-a pus* căpetenie peste fraţii lui, căci voia să-l facă împărat.
 • * Deut 21:15-17;
 • 23 El a lucrat cu minte, împrăştiind pe toţi fiii săi în toate ţinuturile lui Iuda şi lui Beniamin, în toate cetăţile întărite; le-a dat de mâncare din belşug şi le-a căutat o mulţime de neveste.
  2 Cronici, capitolul 11