Deuteronomul  


Capitolul 33
 • Binecuvântarea rostită de Moise
 • 1 Iată binecuvântarea* cu care Moise, omul** lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel înainte de moartea lui.
 • * Gen 49:28; ** Ps 90:1;
 • 2 El a zis: „Domnul* a venit din Sinai Şi a răsărit peste ei din Seir, A strălucit din muntele Paran Şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii** de sfinţi, Având în dreapta Lui focul legii.
 • * Exod 19:18; Exod 19:20; Jud 5:4; Jud 5:5; Hab 3:3; ** Ps 68:17; Dan 7:10; Fapte 7:53; Gal 3:19; Evr 2:2; Apoc 5:11; Apoc 9:16;
 • 3 Da, El iubeşte* popoarele; Toţi** sfinţii sunt în mâna Ta. Ei au stat la picioarele Tale, Au primit†† cuvintele Tale.
 • * Exod 19:5; Deut 7:7; Deut 7:8; Ps 47:4; Osea 11:1; Mal 1:2; ** Deut 7:6; 1 Sam 2:9; Ps 50:5; Luca 10:39; Fapte 22:3; †† Prov 2:1;
 • 4 Moise* ne-a dat legea, Moştenirea** adunării lui Iacov.
 • * Ioan 1:17; Ioan 7:19; ** Ps 119:111;
 • 5 El era împărat* în Israel** Când se adunau căpeteniile poporului Şi seminţiile lui Israel.
 • * Gen 36:31; Jud 9:2; Jud 17:6; ** Deut 32:15;
 • 6 Trăiască Ruben şi să nu moară Şi bărbaţii lui să fie mulţi la număr!”
 • 7 Iată ce a zis despre Iuda: „Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda Şi adu-l la poporul lui. Puternice să-i fie mâinile* Şi să-i fii ajutor** împotriva vrăjmaşilor lui!”
 • * Gen 49:8; ** Ps 146:5;
 • 8 Despre Levi a zis: „Tumim* şi Urim au fost încredinţaţi bărbatului sfânt Pe care l-ai** ispitit la Masa Şi cu care Te-ai certat la apele Meriba.
 • * Exod 28:30; ** Exod 17:7; Num 20:13; Deut 8:2; Deut 8:3; Deut 8:16; Ps 81:7;
 • 9 Levi a zis despre tatăl său şi despre mama sa: ‘Nu i-am văzut!’ Şi despre fraţii lui: ‘Nu vă* cunosc!’ Iar de copii n-a vrut să mai ştie. Căci ei păzesc** Cuvântul Tău Şi ţin legământul Tău;
 • * Exod 32:26-28; ** Ier 18:18; Mal 2:5; Mal 2:6;
 • 10 Ei învaţă* pe Iacov poruncile Tale Şi pe Israel, legea Ta; Ei pun** tămâie sub nările Tale Şi ardere-de-tot pe altarul Tău.
 • * Lev 10:11; Deut 17:9-11; Deut 24:8; Ezec 44:23; Ezec 44:24; Mal 2:7; ** Exod 30:7; Exod 30:8; Num 16:40; 1 Sam 2:28; Lev 1:9; Lev 1:13; Lev 1:17; Ps 51:19; Ezec 43:27;
 • 11 Binecuvântează tăria lui, Doamne! Primeşte lucrarea* mâinilor lui! Frânge şalele potrivnicilor lui Şi vrăjmaşii lui să nu se mai scoale!”
 • * 2 Sam 24:23; Ps 20:3; Ezec 20:40; Ezec 20:41; Ezec 43:27;
 • 12 Despre Beniamin a zis: „El este preaiubitul Domnului, El va locui la adăpost lângă Dânsul. Domnul îl va ocroti totdeauna Şi se va odihni între umerii Lui.”
 • 13 Despre Iosif a zis: „Ţara lui va primi de la Domnul, ca semn de binecuvântare*, Cel mai bun dar al cerului, roua**, Cele mai bune ape care sunt jos,
 • * Gen 49:25; ** Gen 27:28;
 • 14 Cele mai bune roade ale soarelui, Cele mai bune roade ale fiecărei luni,
 • 15 Cele mai bune roade din munţii* cei vechi, Cele mai bune roade de pe dealurile** cele veşnice,
 • * Gen 49:26; ** Hab 3:6;
 • 16 Cele mai bune roade ale pământului şi din tot ce cuprinde el. Bunăvoinţa* Celui ce S-a arătat în rug Să vină peste capul** lui Iosif, Pe creştetul capului domnului fraţilor lui!
 • * Exod 3:2; Exod 3:4; Fapte 7:30; Fapte 7:35; ** Gen 49:26;
 • 17 El are frumuseţea întâiului născut* al taurului; Coarnele** lui sunt cum sunt coarnele bivolului; Cu ele va împunge pe toate popoarele, Până la marginile pământului: Ele sunt zecile de†† mii ale lui Efraim, Ele sunt miile lui Manase.”
 • * 1 Cron 5:1; ** Num 23:22; Ps 92:10; 1 Imp 22:11; Ps 44:5; †† Gen 48:19;
 • 18 Despre Zabulon a zis: „Bucură-te*, Zabuloane, de alergările tale Şi tu, Isahar, de corturile tale!
 • * Gen 49:13-15;
 • 19 Ei vor chema* popoarele pe munte; Acolo vor** aduce jertfe de dreptate, Căci vor suge bogăţia mării Şi comorile ascunse în nisip.”
 • * Isa 2:3; ** Ps 4:5;
 • 20 Despre Gad a zis: „Binecuvântat să fie cine lărgeşte pe Gad*! Gad se odihneşte ca un leu şi sfâşie la braţe şi capete.
 • * Ios 13:8; 1 Cron 12:8;
 • 21 El a ales* cea dintâi parte a ţării, Căci acolo stă ascunsă moştenirea legiuitorului; El a mers cu fruntaşii** poporului, A adus la îndeplinire dreptatea Domnului Şi poruncile Lui faţă de Israel.”
 • * Num 32:16; Num 32:17; ** Ios 4:12;
 • 22 Despre Dan a zis: „Dan este un pui de leu Care se aruncă* din Basan.”
 • * Ios 19:47; Jud 18:27;
 • 23 Despre Neftali a zis: „Neftali, sătul* de bunăvoinţă Şi copleşit cu binecuvântări de la Domnul, Ia în stăpânire partea de** apus şi miazăzi!”
 • * Gen 49:21; ** Ios 19:32;
 • 24 Despre Aşer a zis: „Binecuvântat* să fie Aşer între copiii lui Israel! Plăcut să fie fraţilor lui Şi să-şi înmoaie** piciorul în untdelemn!
 • * Gen 49:20; ** Iov 29:6;
 • 25 Zăvoarele tale să fie de fier şi de aramă* Şi puterea ta să ţină cât zilele tale!
 • * Deut 8:9;
 • 26 Nimeni* nu este ca Dumnezeul lui Israel**, El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor, Trece cu măreţie pe nori.
 • * Exod 15:11; Ps 86:8; Ier 10:6; ** Deut 32:15; Ps 68:4; Ps 68:33; Ps 68:34; Ps 104:3; Hab 3:8;
 • 27 Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost* Şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare. El a izgonit** pe vrăjmaş dinaintea ta Şi a zis: ‘Nimiceşte-l.’
 • * Ps 90:1; ** Deut 9:3-5;
 • 28 Israel* este fără frică în locuinţa lui, Izvorul** lui Iacov este deoparte, Într-o ţară plină de grâu şi de must, Şi cerul lui picură roua.
 • * Num 23:9; Ier 23:6; Ier 33:16; ** Deut 8:7; Deut 8:8; Gen 27:28; Deut 11:11;
 • 29 Ferice* de tine, Israele! Cine** este ca tine, Un popor mântuit de Domnul, Scutul care îţi dă ajutor Şi sabia care te face slăvit? Vrăjmaşii tăi vor face pe prietenii†† înaintea ta, Şi tu*† vei călca peste înălţimile lor.”
 • * Ps 144:15; ** 2 Sam 7:23; Ps 115:9-11; †† 2 Sam 22:45; Ps 18:44; Ps 66:3; Ps 81:15; *† Deut 32:13;
  Deuteronomul, capitolul 33