Estera  


Capitolul 1
 • ESTERA
 • * Ps 7:15-17; Ps 37:34; 2 Pet 2:9;
 • Ospăţul lui Ahaşveroş
 • 1 Era pe vremea lui Ahaşveroş*, a acelui Ahaşveroş care domnea de la India** până în Etiopia, peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi.
 • * Ezra 4:6; Dan 9:1; ** Estera 8:9; Dan 6:1;
 • 2 Împăratul Ahaşveroş şedea* atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa**, în capitală.
 • * 1 Imp 1:46; ** Neem 1:1;
 • 3 În al treilea an al domniei lui, a dat* un ospăţ tuturor domnitorilor şi slujitorilor săi. Căpeteniile oştirii perşilor şi mezilor, mai-marii şi capii ţinuturilor s-au strâns înaintea lui.
 • * Gen 40:20; Estera 2:18; Marc 6:21;
 • 4 El le-a arătat bogăţia strălucită a împărăţiei lui şi slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de o sută optzeci de zile.
 • 5 După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăţ, care a ţinut şapte zile, în curtea grădinii casei împărăteşti.
 • 6 Covoare albe, verzi şi albastre erau legate, cu funii de in subţire şi de purpură, de nişte verigi de argint şi de nişte stâlpi de marmură. Paturi de aur* şi de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef şi de pietre negre.
 • * Estera 7:8; Ezec 23:41; Amos 6:4;
 • 7 Iar de băut turnau în vase de aur, de felurite soiuri. Era belşug de vin împărătesc, mulţumită dărniciei împăratului.
 • 8 Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia.
 • 9 Împărăteasa Vasti a dat şi ea un ospăţ femeilor în casa împărătească a împăratului Ahaşveroş.
 • Neascultarea împărătesei Vasti
 • 10 A şaptea zi, pe când inima împăratului era veselă* de vin, a poruncit lui Mehuman, Bizta, Harbona**, Bigta, Abagta, Zetar şi Carcas, cei şapte fameni care slujeau înaintea împăratului Ahaşveroş,
 • * 2 Sam 13:28; ** Estera 7:9;
 • 11 să aducă în faţa lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumuseţea ei popoarelor şi mai-marilor săi, căci era frumoasă la chip.
 • 12 Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Şi împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie.
 • 13 Atunci, împăratul a vorbit cu înţelepţii* care** cunoşteau obiceiurile vremii. Căci aşa se puneau la cale treburile împăratului – înaintea tuturor celor ce cunoşteau legile şi dreptul.
 • * Ier 10:7; Dan 2:12; Mat 2:1; ** 1 Cron 12:32;
 • 14 Avea lângă el pe Carşena, pe Şetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, şapte* domnitori ai Persiei şi Mediei, care** vedeau faţa împăratului şi care aveau locul întâi în împărăţie.
 • * Ezra 7:14; ** 2 Imp 25:19;
 • 15 „Ce trebuie”, a zis el, „să se facă împărătesei Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce i-a poruncit împăratul Ahaşveroş prin fameni?”
 • 16 Memucan a răspuns înaintea împăratului şi domnitorilor: „Nu numai faţă de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci şi faţă de toţi domnitorii şi toate popoarele care sunt în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş.
 • 17 Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoştinţa tuturor femeilor şi le va face să-şi nesocotească* bărbaţii. Ele vor zice: ‘Împăratul Ahaşveroş a poruncit să i se aducă înainte împărăteasa Vasti, şi ea nu s-a dus.’
 • * Efes 5:33;
 • 18 Şi, din ziua aceasta, crăiesele Persiei şi Mediei care vor afla de fapta împărătesei vor vorbi tot aşa tuturor căpeteniilor împăratului; de aici va veni mult dispreţ şi mânie.
 • 19 Dacă împăratul găseşte cu cale, să se dea poruncă din partea lui şi să se scrie în legile perşilor şi mezilor, cu arătarea că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahaşveroş. Iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea.
 • 20 Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăţia lui, căci este mare, şi toate femeile vor da cinste bărbaţilor lor, de la mare până la mic.”
 • 21 Părerea aceasta a fost primită de împărat şi de domnitori, şi împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan.
 • 22 A trimis scrisori tuturor ţinuturilor din împărăţia lui, fiecărui ţinut* după scrierea lui şi fiecărui popor după limba lui; ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân** în casa lui şi că va vorbi limba poporului său.
 • * Estera 8:9; ** Efes 5:22-24; 1 Tim 2:12;
Estera, capitolul 1