Faptele apostolilor  


Capitolul 26
 • Pavel înaintea lui Agripa
 • 1 Agripa a zis lui Pavel: „Ai voie să te aperi!” Pavel a întins mâna şi a început să se apere astfel:
 • 2 „Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt pârât de iudei,
 • 3 căci tu cunoşti foarte bine toate obiceiurile şi neînţelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculţi cu îngăduinţă.
 • 4 Viaţa mea, din cele dintâi zile ale tinereţii mele, este cunoscută de toţi iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu.
 • 5 Dacă vor să mărturisească, ei ştiu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă* a religiei noastre.
 • * Fapte 22:3; Fapte 23:6; Fapte 24:15; Fapte 24:21; Fil 3:5;
 • 6 Şi* acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinţei** pe care a făcut-o Dumnezeu părinţilor noştri
 • * Fapte 23:6; ** Gen 3:15; Gen 22:18; Gen 26:4; Gen 49:10; Deut 18:15; 2 Sam 7:12; Ps 132:11; Isa 4:2; Isa 7:14; Isa 9:6; Isa 40:10; Ier 23:5; Ier 33:14-16; Ezec 34:23; Ezec 37:24; Dan 9:24; Mica 7:20; Fapte 13:32; Rom 15:8; Tit 2:13;
 • 7 şi a cărei împlinire o aşteaptă cele douăsprezece* seminţii ale noastre, care slujesc necurmat lui Dumnezeu, zi** şi noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt pârât eu de iudei!
 • * Iac 1:1; ** Luca 2:37; 1 Tes 3:10; 1 Tim 5:5; Fil 3:11;
 • 8 Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morţii?
 • 9 Şi* eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret,
 • * Ioan 16:2; 1 Tim 1:13;
 • 10 şi aşa* am şi făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de la** preoţii cei mai de seamă; şi, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam şi eu votul împotriva lor.
 • * Fapte 8:3; Gal 1:13; ** Fapte 9:14; Fapte 9:21; Fapte 22:5;
 • 11 I-am pedepsit adesea în toate sinagogile* şi îmi dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până şi în cetăţile străine.
 • * Fapte 22:19;
 • 12 În* acest scop, m-am dus la Damasc, cu putere şi învoire de la preoţii cei mai de seamă.
 • * Fapte 9:3; Fapte 22:6;
 • 13 Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi împrejurul tovarăşilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui.
 • 14 Am căzut cu toţii la pământ, şi eu am auzit un glas, care-mi zicea în limba evreiască: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti? Îţi este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuş.’
 • 15 ‘Cine eşti, Doamne?’, am răspuns eu. Şi Domnul a zis: ‘Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti.
 • 16 Dar scoală-te şi stai în picioare, căci M-am arătat ţie ca* să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor pe care Mă vei vedea făcându-le.
 • * Fapte 22:15;
 • 17 Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul neamurilor, la* care te trimit,
 • * Fapte 22:21;
 • 18 ca să* le deschizi ochii, să** se întoarcă de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea†† împreună cu cei*† sfinţiţi.’
 • * Isa 35:5; Isa 42:7; Luca 1:79; Ioan 8:12; 2 Cor 4:4; Efes 1:18; 1 Tes 5:5; ** 2 Cor 6:14; Efes 4:18; Efes 5:8; Col 1:13; 1 Pet 2:9; 1 Pet 2:25; Luca 1:77; †† Efes 1:11; Col 1:12; *† Fapte 20:32;
 • 19 De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cereşti.
 • 20 Ci am* propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte** vrednice de pocăinţa lor.
 • * Fapte 9:20; Fapte 9:22; Fapte 9:29; Fapte 11:26; Fapte 13:14; Fapte 13:16-21; ** Mat 3:8;
 • 21 Iată de ce au pus iudeii* mâna pe mine în Templu şi au căutat să mă omoare.
 • * Fapte 21:30; Fapte 21:31;
 • 22 Dar, mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta şi am mărturisit înaintea celor mici şi celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce* au spus prorocii şi Moise** că are să se întâmple,
 • * Luca 24:27; Luca 24:44; Fapte 24:14; Fapte 28:23; Rom 3:21; ** Ioan 5:46;
 • 23 şi anume că* Hristosul trebuie să pătimească şi că**, după ce va fi Cel dintâi din învierea morţilor, va vesti lumină norodului şi neamurilor.”
 • * Luca 24:26; Luca 24:46; ** 1 Cor 15:20; Col 1:18; Apoc 1:5; Luca 2:32;
 • 24 Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, eşti* nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie.”
 • * 2 Imp 9:11; Ioan 10:20; 1 Cor 1:23; 1 Cor 2:13; 1 Cor 2:14; 1 Cor 4:10;
 • 25 „Nu sunt nebun, preaalesule Festus”, a răspuns Pavel, „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite.
 • 26 Împăratul ştie aceste lucruri şi de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredinţat că nu-i este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colţ!
 • 27 Crezi tu în Proroci, împărate Agripa?… Ştiu că crezi.”
 • 28 Şi Agripa a zis lui Pavel: „Curând mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”
 • 29 „Fie curând*, fie târziu”, a răspuns Pavel, „să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toţi cei ce mă ascultă astăzi să fiţi aşa cum sunt eu, afară de lanţurile acestea.”
 • * 1 Cor 7:7;
 • Nevinovăţia lui Pavel recunoscută
 • 30 Împăratul, dregătorul, Berenice şi toţi cei ce şedeau împreună cu ei s-au sculat.
 • 31 Şi când au plecat, ziceau* unii către alţii: „Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare.”
 • * Fapte 23:9; Fapte 23:29; Fapte 25:25;
 • 32 Şi Agripa a zis lui Festus: „Omului acestuia i s-ar fi putut da drumul, dacă* n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar.”
 • * Fapte 25:11;
  Faptele apostolilor, capitolul 26