Faptele apostolilor  


Capitolul 1
 • FAPTELE APOSTOLILOR
 • Înălţarea lui Isus
 • 1 Teofile*, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni,
 • * Luca 1:3;
 • 2 de la început până* în ziua în care S-a înălţat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse** poruncile Sale apostolilor pe care-i alesese.
 • * Marc 16:19; Luca 9:51; Luca 24:51; Fapte 1:9; 1 Tim 3:16; ** Mat 28:19; Marc 16:15; Ioan 20:21; Fapte 10:41; Fapte 10:42;
 • 3 După patima Lui, li S-a înfăţişat viu*, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.
 • * Marc 16:14; Luca 24:36; Ioan 20:19; Ioan 20:26; Ioan 21:1; Ioan 21:14; 1 Cor 15:5;
 • 4 Pe* când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care** , le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.
 • * Luca 24:43; Luca 24:49; ** Luca 24:49; Ioan 14:16; Ioan 14:26; Ioan 14:27; Ioan 15:26; Ioan 16:7; Fapte 2:33;
 • 5 Căci* Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi** fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
 • * Mat 3:11; Fapte 11:16; Fapte 19:4; ** Ioel 3:18; Fapte 2:4; Fapte 11:15;
 • 6 Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne*, în vremea aceasta ai de gând să aşezi** din nou Împărăţia lui Israel?”
 • * Mat 24:3; ** Isa 1:26; Dan 7:27; Amos 9:11;
 • 7 El le-a răspuns: „Nu* este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.
 • * Mat 24:36; Marc 13:32; 1 Tes 5:1;
 • 8 Ci* voi veţi primi o putere, când Se va coborî** Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”
 • * Fapte 2:1; Fapte 2:4; ** Luca 24:49; Luca 24:48; Ioan 15:27; Fapte 1:22; Fapte 2:32;
 • 9 După* ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat** la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
 • * Luca 24:51; Ioan 6:62; ** Fapte 1:2;
 • 10 Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în* alb
 • * Mat 28:3; Marc 16:5; Luca 24:4; Ioan 20:12; Fapte 10:3; Fapte 10:30;
 • 11 şi au zis: „Bărbaţi galileeni*, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru va** veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”
 • * Fapte 2:7; Fapte 13:31; ** Dan 7:13; Mat 24:30; Marc 13:26; Luca 21:27; Ioan 14:3; 1 Tes 1:10; 1 Tes 4:16; 2 Tes 1:10; Apoc 1:7;
 • Întoarcerea apostolilor
 • 12 Atunci*, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului.
 • * Luca 24:52;
 • 13 Când au ajuns acasă, s-au suit în* odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru**, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul şi Iuda††, fiul lui Iacov.
 • * Fapte 9:37; Fapte 9:39; Fapte 20:8; ** Mat 10:2-4; Luca 6:15; †† Iuda 1:1;
 • 14 Toţi aceştia* stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile** şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.
 • * Fapte 2:1; Fapte 2:46; ** Luca 23:49; Luca 23:55; Luca 24:10; Mat 13:55;
 • Alegerea lui Matia
 • 15 În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor – numărul* celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci – şi a zis:
 • * Apoc 3:4;
 • 16 „Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura* spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care** a fost călăuza celor ce au prins pe Isus.
 • * Ps 41:9; Ioan 13:18; ** Luca 22:47; Ioan 18:3;
 • 17 El* era din numărul nostru şi era părtaş al aceleiaşi slujbe**.
 • * Mat 10:4; Luca 6:16; ** Fapte 1:25; Fapte 12:25; Fapte 20:24; Fapte 21:19;
 • 18 Omul* acesta a dobândit un ogor cu plata** nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele.
 • * Mat 27:5; Mat 27:7; Mat 27:8; ** Mat 26:15; 2 Pet 2:15;
 • 19 Lucrul acesta a ajuns aşa de cunoscut de toţi locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor: „Acheldama”, adică: „Ogorul sângelui”.
 • 20 În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: ‘Locuinţa lui să rămână* pustie şi nimeni să nu locuiască în ea!’ şi ‘Slujba** lui s-o ia altul!’
 • * Ps 69:25; ** Ps 109:8;
 • 21 Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi,
 • 22 cu începere* de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat** El de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui.”
 • * Marc 1:1; ** Fapte 1:9; Ioan 15:27; Fapte 1:8; Fapte 4:33;
 • 23 Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba*, zis şi Iust, şi pe Matia.
 • * Fapte 15:22;
 • 24 Apoi au făcut următoarea rugăciune: „Doamne, Tu, care* cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales,
 • * 1 Sam 16:7; 1 Cron 28:9; 1 Cron 29:17; Ier 11:20; Ier 17:10; Fapte 15:8; Apoc 2:23;
 • 25 ca* să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui.”
 • * Fapte 1:17;
 • 26 Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.
Faptele apostolilor, capitolul 1