Geneza  


Capitolul 36
 • Esau se aşază în Seir
 • 1 Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom*.
 • * Gen 25:30;
 • 2 Esau şi-a luat* neveste dintre fetele Canaanului: pe Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama**, fata Anei, fata hevitului Ţibeon,
 • * Gen 26:34; ** Gen 36:25;
 • 3 şi pe Basmat*, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot.
 • * Gen 28:9;
 • 4 Ada* a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat a născut pe Reuel
 • * 1 Cron 1:35;
 • 5 şi Oholibama a născut pe Ieuş, Iaelam şi Core. Aceştia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara Canaan.
 • 6 Esau şi-a luat nevestele, fiii şi fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele şi toată averea pe care şi-o agonisise în ţara Canaan şi s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov.
 • 7 Căci* bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună şi ţinutul** în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor.
 • * Gen 13:6; Gen 13:11; ** Gen 17:8; Gen 28:4;
 • 8 Esau s-a aşezat în muntele* Seir. Esau** înseamnă Edom.
 • * Gen 32:3; Deut 2:5; Ios 24:4; ** Gen 36:1;
 • Urmaşii lui Esau
 • 9 Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl edomiţilor, în muntele Seir.
 • 10 Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz*, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau.
 • * 1 Cron 1:35;
 • 11 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam şi Chenaz.
 • 12 Şi Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec*. Aceştia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau.
 • * Exod 17:8; Exod 17:14; Num 24:20; 1 Sam 15:2;
 • 13 Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza. Aceştia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau.
 • 14 Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: Ea a născut lui Esau pe Ieuş, Iaelam şi Core.
 • 15 Iată căpeteniile seminţiilor ieşite din fiii lui Esau. Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,
 • 16 căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Elifaz, în ţara Edom. Aceştia sunt fiii Adei.
 • 17 Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama, căpetenia Miza. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Reuel, în ţara Edom. Aceştia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau.
 • 18 Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuş, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceştia sunt căpeteniile ieşite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau.
 • 19 Aceştia sunt fiii lui Esau şi aceştia sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom.
 • Urmaşii lui Seir
 • 20 Iată fiii lui Seir*, Horitul**, vechii locuitori ai ţării: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana,
 • * 1 Cron 1:38; ** Gen 14:6; Deut 2:12; Deut 2:22;
 • 21 Dişon, Eţer şi Dişan. Aceştia sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în ţara Edom.
 • 22 Fiii lui Lotan au fost: Hori şi Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna.
 • 23 Iată fiii lui Şobal: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.
 • 24 Iată fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustie, când păştea măgarii tatălui său Ţibeon.
 • 25 Iată fiii lui Ana: Dişon şi Oholibama, fata lui Ana.
 • 26 Iată fiii lui Dişon: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
 • 27 Iată fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Acan.
 • 28 Iată fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
 • 29 Iată căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana,
 • 30 căpetenia Dişon, căpetenia Eţer, căpetenia Dişan. Aceştia sunt căpeteniile horiţilor, căpeteniile pe care le-au avut în ţara lui Seir.
 • Împăraţii Edomului
 • 31 Iată împăraţii* care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel.
 • * 1 Cron 1:43;
 • 32 Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom, şi numele cetăţii lui era Dinhaba.
 • 33 Bela a murit şi în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.
 • 34 Iobab a murit şi în locul lui a împărăţit Huşam, din ţara temaniţilor.
 • 35 Huşam a murit şi în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit.
 • 36 Hadad a murit şi în locul lui a împărăţit Samla din Masreca.
 • 37 Samla a murit şi în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu.
 • 38 Saul a murit şi în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
 • 39 Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit şi în locul lui a împărăţit Hadar*. Numele cetăţii lui era Pau şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
 • * 1 Cron 1:50;
 • 40 Iată numele căpeteniilor* ieşite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor şi după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,
 • * 1 Cron 1:51;
 • 41 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
 • 42 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
 • 43 căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.
  Geneza, capitolul 36