Marcu  


Capitolul 5
 • Vindecarea unui îndrăcit
 • 1 Au* ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul gadarenilor.
 • * Mat 8:28; Luca 8:26;
 • 2 Când a ieşit Isus din corabie, L-a întâmpinat îndată un om care ieşea din morminte, stăpânit de un duh necurat.
 • 3 Omul acesta îşi avea locuinţa în morminte şi nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un lanţ.
 • 4 Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi şi cu cătuşe la mâini, dar rupsese cătuşele şi sfărâmase obezile, şi nimeni nu-l putea domoli.
 • 5 Totdeauna, zi şi noapte, stătea în morminte şi pe munţi, ţipând şi tăindu-se cu pietre.
 • 6 Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat
 • 7 şi a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului celui Preaînalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu să nu mă chinuieşti!”
 • 8 Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieşi din omul acesta!”
 • 9 „Care-ţi este numele?”, l-a întrebat Isus. „Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulţi.”
 • 10 Şi Îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ţinutul acela.
 • 11 Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care păşteau.
 • 12 Şi dracii L-au rugat şi au zis: „Trimite-ne în porcii aceia, ca să intrăm în ei.”
 • 13 Isus le-a dat voie. Şi duhurile necurate au ieşit şi au intrat în porci; şi turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape două mii şi s-au înecat în mare.
 • 14 Porcarii au fugit şi au dat de ştire în cetate şi prin satele vecine. Oamenii au ieşit să vadă ce s-a întâmplat.
 • 15 Au venit la Isus, şi iată pe cel ce fusese îndrăcit şi avusese legiunea de draci şezând jos îmbrăcat şi întreg la minte; şi s-au înspăimântat.
 • 16 Cei ce văzuseră cele întâmplate, le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit şi cu porcii.
 • 17 Atunci au* început să roage pe Isus să plece din ţinutul lor.
 • * Mat 8:34; Fapte 16:39;
 • 18 Pe când Se suia El în corabie, omul* care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămână cu El.
 • * Luca 8:38;
 • 19 Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă de tine.”
 • 20 El a plecat şi a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Isus. Şi toţi se minunau.
 • Învierea fiicei lui Iair şi vindecarea unei femei bolnave de doisprezece ani
 • 21 După* ce a trecut Isus iarăşi de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare.
 • * Mat 9:1; Luca 8:40;
 • 22 Atunci* a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui
 • * Mat 9:18; Luca 8:41;
 • 23 şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască.”
 • 24 Isus a plecat împreună cu el. Şi după El mergea mult norod şi-L îmbulzea.
 • 25 Şi era o femeie care de doisprezece ani avea* o scurgere de sânge.
 • * Lev 15:25; Mat 9:20;
 • 26 Ea suferise mult de la mulţi doctori, cheltuise tot ce avea şi nu simţise nicio uşurare, ba încă îi era mai rău.
 • 27 A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de haina Lui.
 • 28 Căci îşi zicea ea: „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.”
 • 29 Şi îndată, a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală.
 • 30 Isus a cunoscut îndată că o putere* ieşise din El şi, întorcându-Se spre mulţime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?”
 • * Luca 6:19; Luca 8:46;
 • 31 Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulţimea Te îmbulzeşte şi mai zici: ‘Cine s-a atins de Mine?’
 • 32 El Se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta.
 • 33 Femeia, înfricoşată şi tremurând, căci ştia ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a spus tot adevărul.
 • 34 Dar Isus i-a zis: „Fiică, credinţa* ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.”
 • * Mat 9:22; Marc 10:52; Fapte 14:9;
 • 35 Pe când vorbea El încă*, iată că vin nişte oameni de la fruntaşul sinagogii, care-i spun: „Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?”
 • * Luca 8:49;
 • 36 Dar Isus, fără să ţină seamă de cuvintele acestea, a zis fruntaşului sinagogii: „Nu te teme, crede numai!”
 • 37 Şi n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui Iacov.
 • 38 Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo, Isus a văzut o zarvă şi pe unii care plângeau şi se tânguiau mult.
 • 39 A intrat înăuntru şi le-a zis: „Pentru ce faceţi atâta zarvă şi pentru ce plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme* .”
 • * Ioan 11:11;
 • 40 Ei îşi băteau joc de El. Atunci*, după ce i-a scos afară pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce-L însoţiseră şi a intrat acolo unde zăcea copila.
 • * Fapte 9:40;
 • 41 A apucat-o de mână şi i-a zis: „Talita cumi”, care, tălmăcit, înseamnă: „Fetiţo, scoală-te, îţi zic!”
 • 42 Îndată, fetiţa s-a sculat şi a început să umble, căci era de doisprezece ani. Ei au rămas încremeniţi.
 • 43 Isus le-a* poruncit cu tărie să nu ştie nimeni lucrul acesta şi a zis să dea de mâncare fetiţei.
 • * Mat 8:4; Mat 9:30; Mat 12:16; Mat 17:9; Marc 3:12; Luca 5:14;
  Marcu, capitolul 5