Marcu  


Capitolul 6
 • Isus la Nazaret. Necredinţa locuitorilor
 • 1 Isus a* plecat de acolo şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.
 • * Mat 13:54; Luca 4:16;
 • 2 Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De* unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui?
 • * Ioan 6:42;
 • 3 Nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele* lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt surorile Lui aici, între noi?” Şi găseau** o pricină de poticnire în El.
 • * Mat 12:46; Gal 1:19; ** Mat 11:6;
 • 4 Dar Isus le-a zis: „Un proroc nu* este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.”
 • * Mat 13:57; Ioan 4:44;
 • 5 N-a* putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat.
 • * Gen 19:22; Gen 32:25; Mat 13:58; Marc 9:23;
 • 6 Şi se* mira de necredinţa lor.Isus străbătea** satele de primprejur şi învăţa pe norod.
 • * Isa 59:16; ** Mat 9:35; Luca 13:22;
 • Trimiterea celor doisprezece
 • 7 Atunci* a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate.
 • * Mat 10:1; Marc 3:13; Marc 3:14; Luca 9:1;
 • 8 Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum, decât un toiag; să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu;
 • 9 * se încalţe cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine.
 • * Fapte 12:8;
 • 10 Apoi le-a zis: „În orice casă* veţi intra, să rămâneţi acolo până veţi pleca din locul acela.
 • * Mat 10:11; Luca 9:4; Luca 10:7; Luca 10:8;
 • 11 Şi* , dacă în vreun loc nu vă vor primi şi nu vă vor asculta, să plecaţi de acolo şi să scuturaţi** îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru pământul Sodomei şi Gomorei decât pentru cetatea aceea.”
 • * Mat 10:14; Luca 10:10; ** Fapte 13:51; Fapte 18:6;
 • 12 Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa.
 • 13 Scoteau mulţi draci şi* ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.
 • * Iac 5:14;
 • Moartea lui Ioan Botezătorul
 • 14 Împăratul Irod a auzit* vorbindu-se despre Isus, al cărui Nume ajunsese vestit, şi a zis: „Ioan Botezătorul a înviat din morţi, şi de aceea lucrează aceste puteri prin el.”
 • * Mat 14:1; Luca 9:7;
 • 15 Alţii* ziceau: „Este Ilie.” Iar alţii ziceau: „Este un proroc ca unul din proroci.”
 • * Mat 16:14; Marc 8:28;
 • 16 Dar* Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: „Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morţi.”
 • * Mat 14:2; Luca 3:19;
 • 17 Căci Irod însuşi trimisese să prindă pe Ioan şi-l legase în temniţă din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă.
 • 18 Şi Ioan zicea lui Irod: „Nu-ţi* este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău!”
 • * Lev 18:16; Lev 20:21;
 • 19 Irodiada avea necaz pe Ioan şi voia să-l omoare. Dar nu putea,
 • 20 căci Irod se temea* de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; îl ocrotea şi, când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neştiind ce să facă, şi-l asculta cu plăcere.
 • * Mat 14:5; Mat 21:26;
 • 21 Totuşi* a venit o zi cu bun prilej, când Irod îşi prăznuia ziua** naşterii şi a dat un ospăţ boierilor săi, mai-marilor oastei şi fruntaşilor Galileii.
 • * Mat 14:6; ** Gen 40:20;
 • 22 Fata Irodiadei a intrat la ospăţ, a jucat şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor lui. Împăratul a zis fetei: „Cere-mi orice vrei, şi-ţi voi da.”
 • 23 Apoi a adăugat cu jurământ: „Ori* ce-mi vei cere, îţi voi da, fie şi jumătate din împărăţia mea.”
 • * Estera 5:3; Estera 5:6; Estera 7:2;
 • 24 Fata a ieşit afară şi a zis mamei sale: „Ce să cer?” Şi mama sa i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul.”
 • 25 Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat şi i-a făcut următoarea cerere: „Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.”
 • 26 Împăratul* s-a întristat foarte mult, dar, din pricina jurămintelor sale şi din pricina oaspeţilor, n-a vrut să zică nu.
 • * Mat 14:9;
 • 27 A trimis îndată un ostaş de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostaşul de pază s-a dus şi a tăiat capul lui Ioan în temniţă,
 • 28 l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, şi fata l-a dat mamei sale.
 • 29 Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit de i-au ridicat trupul şi l-au pus într-un mormânt.
 • Înmulţirea pâinilor
 • 30 Apostolii* s-au adunat la Isus şi I-au spus tot ce făcuseră şi tot ce învăţaseră pe oameni.
 • * Luca 9:10;
 • 31 Isus* le-a zis: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.” Căci erau** mulţi care veneau şi se duceau şi ei n-aveau vreme nici să mănânce.
 • * Mat 14:13; ** Marc 3:20;
 • 32 Au* plecat dar cu corabia, ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte.
 • * Mat 14:13;
 • 33 Oamenii i-au văzut plecând şi i-au cunoscut; au alergat pe jos din toate cetăţile şi au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei.
 • 34 Când* a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod şi I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-aveau păstor, şi a** început să-i înveţe multe lucruri.
 • * Mat 9:36; Mat 14:14; ** Luca 9:11;
 • 35 Fiindcă* ziua era pe sfârşite, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „Locul acesta este pustiu şi ziua este pe sfârşite.
 • * Mat 14:15; Luca 9:12;
 • 36 Dă-le drumul să se ducă în cătunele şi satele de primprejur ca să-şi cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.”
 • 37 „Daţi-le voi să mănânce”, le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: „Oare* să ne ducem să cumpărăm pâini de două sute de lei şi să le dăm să mănânce?”
 • * Num 11:13; Num 11:22; 2 Imp 4:43;
 • 38 Şi El i-a întrebat: „Câte pâini aveţi? Duceţi-vă de vedeţi.” S-au dus de au văzut câte pâini au şi au răspuns: „Cinci* şi doi peşti.”
 • * Mat 14:17; Luca 9:13; Ioan 6:9; Mat 15:34; Marc 8:5;
 • 39 Atunci le-a poruncit să-i aşeze pe toţi, cete-cete, pe iarba verde.
 • 40 Şi au şezut jos în cete de câte o sută şi de câte cincizeci.
 • 41 El a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti. Şi-a ridicat ochii spre cer şi a rostit binecuvântarea*. Apoi a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea şi cei doi peşti, i-a împărţit la toţi.
 • * 1 Sam 9:13; Mat 26:26;
 • 42 Au mâncat toţi şi s-au săturat;
 • 43 şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu firimituri de pâine şi cu ce mai rămăsese din peşti.
 • 44 Cei ce mâncaseră pâinile erau cinci mii de bărbaţi.
 • Isus umblă pe mare
 • 45 Îndată*, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului.
 • * Mat 14:22; Ioan 6:17;
 • 46 După ce Şi-a luat rămas-bun de la norod, S-a dus în munte ca să Se roage.
 • 47 Când* s-a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe ţărm.
 • * Mat 14:23; Ioan 6:16; Ioan 6:17;
 • 48 A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vâslirea, căci vântul le era împotrivă. Şi, într-a patra strajă din noapte, a mers la ei umblând pe mare şi voia* să treacă pe lângă ei.
 • * Luca 24:28;
 • 49 Când L-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă şi au ţipat,
 • 50 pentru că toţi L-au văzut şi s-au înspăimântat. Isus a vorbit îndată cu ei şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi!”
 • 51 Apoi S-a suit la ei în corabie şi a stat vântul. Ei au rămas uimiţi şi înmărmuriţi,
 • 52 căci nu* înţeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima** împietrită.
 • * Marc 8:17; Marc 8:18; ** Marc 3:5; Marc 16:14;
 • Vindecări la Ghenezaret
 • 53 După* ce au trecut marea, au venit în ţinutul Ghenezaretului şi au tras la mal.
 • * Mat 14:34;
 • 54 Când au ieşit din corabie, oamenii au cunoscut îndată pe Isus,
 • 55 au alergat prin toate împrejurimile şi au început să aducă pe bolnavi în paturi pretutindeni pe unde se auzea că era El.
 • 56 Oriunde intra El, în sate, în cetăţi sau în cătune, puneau pe bolnavi în pieţe şi-L rugau să le dea voie doar* să se atingă de poalele hainei Lui. Şi toţi câţi se atingeau de El erau tămăduiţi.
 • * Mat 9:20; Marc 5:27; Marc 5:28; Fapte 19:12;
  Marcu, capitolul 6