Marcu  


Capitolul 9
 • 1 El le-a mai zis: „Adevărat* vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea Împărăţia** lui Dumnezeu venind cu putere.”
 • * Mat 16:28; Luca 9:27; ** Mat 24:30; Mat 25:31; Luca 22:18;
 • Schimbarea la faţă
 • 2 După* şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus singuri de o parte pe un munte înalt. Acolo S-a schimbat la faţă înaintea lor.
 • * Mat 17:1; Luca 9:28;
 • 3 Hainele Lui s-au făcut strălucitoare şi foarte albe*, de o albeaţă pe care niciun înălbitor de pe pământ n-o poate da.
 • * Dan 7:9; Mat 28:3;
 • 4 Ilie li s-a arătat împreună cu Moise şi sta de vorbă cu Isus.
 • 5 Petru a luat cuvântul şi a zis lui Isus: „Învăţătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.”
 • 6 Căci nu ştia ce să zică, atât de mare spaimă îi apucase.
 • 7 A venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui. Şi din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi!”
 • 8 Îndată, ucenicii s-au uitat împrejur şi n-au mai văzut pe nimeni, decât pe Isus singur cu ei.
 • 9 Pe* când se coborau de pe munte, Isus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia Fiul omului dintre cei morţi.
 • * Mat 17:9;
 • 10 Ei au păstrat în ei lucrul acesta şi se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morţi.
 • 11 Ucenicii I-au pus următoarea întrebare: „Pentru ce zic cărturarii că* trebuie să vină întâi Ilie?”
 • * Mat 4:5; Mat 17:10;
 • 12 El le-a răspuns: „Ilie va veni întâi şi va aşeza din nou toate lucrurile, tot aşa după cum* este scris despre Fiul omului că trebuie să pătimească mult şi să** fie defăimat.
 • * Ps 22:6; Isa 53:2; Dan 9:26; ** Luca 23:11; Fil 2:7;
 • 13 Dar Eu vă spun că Ilie* a şi venit şi ei i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el.”
 • * Mat 11:14; Mat 17:12; Luca 1:17;
 • Vindecarea unui îndrăcit
 • 14 Când* au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor şi pe cărturari întrebându-se cu ei.
 • * Mat 17:14; Luca 9:37;
 • 15 De îndată ce a văzut norodul pe Isus, s-a mirat şi a alergat la El să I se închine.
 • 16 El i-a întrebat: „Despre ce vă întrebaţi cu ei?”
 • 17 Şi un om din norod I-a răspuns*: „Învăţătorule, am adus la Tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut.
 • * Mat 17:14; Luca 9:38;
 • 18 Oriunde îl apucă, îl trânteşte la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâşneşte din dinţi şi rămâne ţeapăn. M-am rugat de ucenicii Tăi să scoată duhul, şi n-au putut.”
 • 19 „O, neam necredincios!”, le-a zis Isus. „Până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceţi-l la Mine.”
 • 20 L-au adus la El. Şi, cum a văzut* copilul pe Isus, duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ şi se zvârcolea făcând spumă la gură.
 • * Marc 1:26; Luca 9:42;
 • 21 Isus a întrebat pe tatăl lui: „Câtă vreme este de când îi vine aşa?” „Din copilărie”, a răspuns el.
 • 22 „Şi, de multe ori, duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poţi face ceva, fie-Ţi milă de noi şi ajută-ne.”
 • 23 Isus a răspuns: „Tu zici: ‘Dacă* poţi.’ Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!”
 • * Mat 17:20; Marc 11:23; Luca 17:6; Ioan 11:40;
 • 24 Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!”
 • 25 Când a văzut Isus că norodul vine în fuga mare spre El, a mustrat duhul necurat şi i-a zis: „Duh mut şi surd, îţi poruncesc să ieşi din copilul acesta şi să nu mai intri în el.”
 • 26 Şi duhul a ieşit, ţipând şi scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, aşa că mulţi ziceau: „A murit!”
 • 27 Dar Isus l-a apucat de mână şi l-a ridicat. Şi el s-a sculat în picioare.
 • 28 Când* a intrat Isus în casă, ucenicii Lui L-au întrebat deoparte: „Noi de ce n-am putut să scoatem duhul acesta?”
 • * Mat 17:19;
 • 29 „Acest soi de draci”, le-a zis El, „nu poate ieşi decât prin rugăciune şi post.”
 • Isus vesteşte moartea şi învierea Sa
 • 30 Au plecat de acolo şi au trecut prin Galileea. Isus nu voia să ştie nimeni că trece.
 • 31 Căci* învăţa pe ucenicii Săi şi zicea: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, şi a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.”
 • * Mat 17:22; Luca 9:44;
 • 32 Dar ucenicii nu înţelegeau cuvintele acestea şi se temeau să-L întrebe.
 • Cine este cel mai mare?
 • 33 Apoi* au venit la Capernaum. Când era în casă, Isus i-a întrebat: „Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?”
 • * Mat 18:1; Luca 9:46; Luca 22:24;
 • 34 Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să ştie cine este cel mai mare.
 • 35 Atunci, Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă vrea cineva* să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!”
 • * Mat 20:26; Mat 20:27; Marc 10:43;
 • 36 Şi a luat* un copilaş şi l-a aşezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în braţe şi le-a zis:
 • * Mat 18:2; Marc 10:16;
 • 37 „Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi în Numele Meu Mă primeşte pe Mine şi oricine* Mă primeşte pe Mine nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”
 • * Mat 10:40; Luca 9:48;
 • Pricinile de păcătuire
 • 38 Ioan* I-a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu venea după noi.”
 • * Num 11:28; Luca 9:49;
 • 39 „Nu-l opriţi”, a răspuns Isus, „căci* nu este nimeni care să facă minuni în Numele Meu şi să Mă poată grăi de rău îndată după aceea.
 • * 1 Cor 12:3;
 • 40 Cine* nu este împotriva noastră este pentru noi.
 • * Mat 12:30;
 • 41 Şi* oricine vă va da de băut un pahar cu apă în Numele Meu, pentru că sunteţi ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.
 • * Mat 10:42;
 • 42 Dar* , dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai bine pentru el să i se lege de gât o piatră mare de moară şi să fie aruncat în mare.
 • * Mat 18:6; Luca 17:1;
 • 43 Dacă* mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o; este mai bine pentru tine să intri ciung în viaţă decât să ai două mâini şi să mergi în gheenă, în focul care nu se stinge,
 • * Deut 13:6; Mat 5:29; Mat 18:8;
 • 44 unde* viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.
 • * Isa 66:24;
 • 45 Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l; este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop decât să ai două picioare şi să fii aruncat în gheenă, în focul care nu se stinge,
 • 46 unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.
 • 47 Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l; este mai bine pentru tine să intri în Împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi şi să fii aruncat în focul gheenei,
 • 48 unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.
 • 49 Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc şi orice* jertfă va fi sărată cu sare.
 • * Lev 2:13; Ezec 43:24;
 • 50 Sarea este bună* , dar, dacă sarea îşi pierde puterea de a săra, cu ce îi veţi da înapoi puterea aceasta? Să aveţi** sare în voi înşivă şi să trăiţi în pace unii cu alţii.”
 • * Mat 5:13; Luca 14:34; ** Efes 4:29; Col 4:6; Rom 12:18; Rom 14:19; 2 Cor 13:11; Evr 12:14;
  Marcu, capitolul 9