Matei  


Capitolul 25
 • Pilda celor zece fecioare
 • 1 Atunci, Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui* .
 • * Efes 5:29; Efes 5:30; Apoc 19:7; Apoc 21:2; Apoc 21:9;
 • 2 Cinci* din ele erau nechibzuite, şi cinci, înţelepte.
 • * Mat 13:47; Mat 22:10;
 • 3 Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn,
 • 4 dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
 • 5 Fiindcă mirele zăbovea, au* aţipit toate şi au adormit.
 • * 1 Tes 5:6;
 • 6 La miezul nopţii, s-a* auzit o strigare: ‘Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!’
 • * Mat 24:31; 1 Tes 4:16;
 • 7 Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au* pregătit candelele.
 • * Luca 12:35;
 • 8 Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: ‘Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.’
 • 9 Cele înţelepte le-au răspuns: ‘Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.’
 • 10 Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a* încuiat uşa.
 • * Luca 13:25;
 • 11 Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: ‘Doamne* , Doamne, deschide-ne!’
 • * Mat 7:21-23;
 • 12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: ‘Adevărat vă spun că nu* vă cunosc!’
 • * Ps 5:5; Hab 1:13; Ioan 9:31;
 • 13 Vegheaţi dar* , căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.
 • * Mat 24:42; Mat 24:44; Marc 13:33; Marc 13:35; Luca 21:36; 1 Cor 16:13; 1 Tes 5:6; 1 Pet 5:8; Apoc 16:15;
 • Pilda talanţilor
 • 14 Atunci* , Împărăţia cerurilor se va asemăna cu** un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa.
 • * Luca 19:12; ** Mat 21:33;
 • 15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul, fiecăruia* după puterea lui, şi a plecat.
 • * Rom 12:6; 1 Cor 12:7; 1 Cor 12:11; 1 Cor 12:29; Efes 4:11;
 • 16 Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi.
 • 17 Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei.
 • 18 Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său.
 • 19 După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteală.
 • 20 Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.’
 • 21 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste* multe lucruri; intră în bucuria** stăpânului tău.’
 • * Mat 24:47; Mat 25:34; Mat 25:46; Luca 12:44; Luca 22:29; Luca 22:30; ** 2 Tim 2:12; Evr 12:2; 1 Pet 1:8;
 • 22 Cel ce primise cei doi talanţi a venit şi el şi a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.’
 • 23 Stăpânul său i-a zis: ‘Bine* , rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!’
 • * Mat 25:21;
 • 24 Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: ‘Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat:
 • 25 mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!’
 • 26 Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat,
 • 27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
 • 28 Luaţi-i dar talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
 • 29 Pentru că* celui ce are, i se va da şi va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!
 • * Mat 13:12; Marc 4:25; Luca 8:18; Luca 19:26; Ioan 15:2;
 • 30 Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în* întunericul de afară: acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.’
 • * Mat 8:12; Mat 24:51;
 • Judecata viitoare
 • 31 Când* va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.
 • * Zah 14:5; Mat 16:27; Mat 19:28; Marc 8:38; Fapte 1:11; 1 Tes 4:16; 2 Tes 1:7; Iuda 1:14; Apoc 1:7;
 • 32 Toate neamurile vor* fi adunate înaintea Lui. El** îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre;
 • * Rom 14:10; 2 Cor 5:10; Apoc 20:12; ** Ezec 20:38; Ezec 34:17; Ezec 34:20; Mat 13:49;
 • 33 şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.
 • 34 Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi* Împărăţia, care** v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.
 • * Rom 8:17; 1 Pet 1:4; 1 Pet 1:9; 1 Pet 3:9; Apoc 21:7; ** Mat 20:23; Marc 10:40; 1 Cor 2:9; Evr 11:16;
 • 35 Căci* am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin** şi M-aţi primit;
 • * Isa 58:7; Ezec 18:7; Iac 1:27; ** Evr 13:2; 3 Ioan 1:5;
 • 36 am fost gol* şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în** temniţă şi aţi venit pe la Mine.’
 • * Iac 2:15; Iac 2:16; ** 2 Tim 1:16;
 • 37 Atunci, cei neprihăniţi Îi vor răspunde: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?
 • 38 Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat?
 • 39 Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?’
 • 40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori* aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’
 • * Prov 14:31; Prov 19:17; Mat 10:42; Marc 9:41; Evr 6:10;
 • 41 Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă* de la Mine, blestemaţilor, în** focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!
 • * Ps 6:8; Mat 7:23; Luca 13:27; ** Mat 13:40; Mat 13:42; 2 Pet 2:4; Iuda 1:6;
 • 42 Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;
 • 43 am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.’
 • 44 Atunci, Îi vor răspunde şi ei: ‘Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?’
 • 45 Şi El, drept răspuns, le va zice: ‘Adevărat vă spun că, ori de câte ori* n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.’
 • * Prov 14:31; Prov 17:5; Zah 2:8; Fapte 9:5;
 • 46 Şi aceştia vor* merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”
 • * Dan 12:2; Ioan 5:29; Rom 2:7;
  Matei, capitolul 25