Matei  


Capitolul 28
 • Învierea lui Isus
 • 1 La sfârşitul zilei Sabatului*, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi** cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
 • * Marc 16:1; Luca 24:1; Ioan 20:1; ** Mat 27:56;
 • 2 Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger* al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
 • * Marc 16:5; Luca 24:4; Ioan 20:12;
 • 3 Înfăţişarea* lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.
 • * Dan 10:6;
 • 4 Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.
 • 5 Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi, căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.
 • 6 Nu este aici; a înviat, după cum* zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul
 • * Mat 12:40; Mat 16:21; Mat 17:23; Mat 20:19;
 • 7 şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge* înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”
 • * Mat 26:32; Marc 16:7;
 • Isus Se arată femeilor
 • 8 Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.
 • 9 Dar iată că le-a întâmpinat Isus* şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.
 • * Marc 16:9; Ioan 20:14;
 • 10 Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor* Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.”
 • * Ioan 20:17; Rom 8:29; Evr 2:11;
 • Ademenirea străjerilor
 • 11 Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.
 • 12 Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani
 • 13 şi le-au zis: „Spuneţi aşa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.’
 • 14 Şi, dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.”
 • 15 Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.
 • Arătarea lui Isus în Galileea
 • 16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde* le poruncise Isus să meargă.
 • * Mat 26:32; Mat 28:7;
 • 17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
 • 18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată* în cer şi pe pământ.
 • * Dan 7:13; Dan 7:14; Mat 11:27; Mat 16:28; Luca 1:32; Luca 10:22; Ioan 3:35; Ioan 5:22; Ioan 13:3; Ioan 17:2; Fapte 2:36; Rom 14:9; 1 Cor 15:27; Efes 1:10; Efes 1:21; Fil 2:9; Fil 2:10; Evr 1:2; Evr 2:8; 1 Pet 3:22; Apoc 17:14;
 • 19 Duceţi-vă* şi faceţi ucenici** din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
 • * Marc 16:15; ** Isa 52:10; Luca 24:47; Fapte 2:38; Fapte 2:39; Rom 10:18; Col 1:23;
 • 20 Şi învăţaţi-i* să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”
 • * Fapte 2:42;
  Matei, capitolul 28