Psalmii  


Capitolul 89
 • O cântare a lui Etan, Ezrahitul
 • 1 Voi cânta* totdeauna îndurările Domnului: voi spune din neam în neam, cu gura mea, credincioşia** Ta.
 • * Ps 101:1; ** Ps 119:89;
 • 2 Căci zic: „Îndurarea are temelii veşnice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta!”
 • 3 „Am făcut* legământ cu alesul Meu”, zice Domnul. „Iată ce am jurat** robului Meu David:
 • * 1 Imp 8:16; Isa 42:1; ** 2 Sam 7:11; 1 Cron 17:10; Ier 30:9; Ezec 34:23; Osea 3:5;
 • 4 ‘Îţi voi întări sămânţa* pe vecie şi-n veci** îţi voi aşeza scaunul de domnie.’” (Oprire)
 • * Ps 89:29; Ps 89:36; ** Ps 89:1; Luca 1:32; Luca 1:33;
 • 5 Cerurile* laudă minunile Tale, Doamne, şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor**!
 • * Ps 19:1; Ps 97:6; Apoc 7:10-12; ** Ps 89:7;
 • 6 Căci în cer* cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca Tine între fiii lui Dumnezeu?
 • * Ps 40:5; Ps 71:19; Ps 86:8; Ps 113:5;
 • 7 Dumnezeu* este înfricoşat în adunarea cea mare a sfinţilor şi de temut pentru toţi cei ce stau în jurul Lui.
 • * Ps 76:7; Ps 76:11;
 • 8 Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este puternic* ca Tine, Doamne! Şi credincioşia Ta Te înconjoară.
 • * Exod 15:11; 1 Sam 2:2; Ps 35:10; Ps 71:19;
 • 9 Tu* îmblânzeşti mândria mării; când se ridică valurile ei, Tu le potoleşti.
 • * Ps 65:7; Ps 93:3; Ps 93:4; Ps 107:29;
 • 10 Tu* ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmaşii Tăi prin puterea braţului Tău.
 • * Exod 14:26-28; Ps 87:4; Isa 30:7; Isa 51:9;
 • 11 Ale* Tale sunt cerurile şi pământul, Tu ai întemeiat lumea şi tot ce cuprinde ea.
 • * Gen 1:1; 1 Cron 29:11; Ps 24:1; Ps 24:2; Ps 50:12;
 • 12 Tu ai făcut miazănoaptea* şi miazăziua; Taborul** şi Hermonul se bucură de Numele Tău.
 • * Iov 26:7; ** Ios 19:22; Ios 12:1;
 • 13 Braţul Tău este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălţată.
 • 14 Dreptatea* şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea** şi credincioşia sunt înaintea Feţei Tale.
 • * Ps 97:2; ** Ps 85:13;
 • 15 Ferice de poporul care cunoaşte sunetul* trâmbiţei, care umblă în lumina** Feţei Tale, Doamne!
 • * Num 10:10; Num 23:21; Ps 98:6; ** Ps 4:6; Ps 44:3;
 • 16 El se bucură neîncetat de Numele Tău şi se făleşte cu dreptatea Ta.
 • 17 Căci Tu eşti fala puterii lui; şi, în* bunăvoinţa Ta, ne ridici puterea noastră.
 • * Ps 89:24; Ps 75:10; Ps 92:10; Ps 132:17;
 • 18 Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este Împăratul nostru.
 • 19 Atunci ai vorbit într-o vedenie preaiubitului Tău şi ai zis: „Am dat ajutorul Meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr*;
 • * Ps 89:3; 1 Imp 11:34;
 • 20 am găsit* pe robul Meu David şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt.
 • * 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:12;
 • 21 Mâna Mea îl* va sprijini şi braţul Meu îl va întări.
 • * Ps 80:17;
 • 22 Vrăjmaşul* nu-l va prinde şi cel rău nu-l va apăsa,
 • * 2 Sam 7:13;
 • 23 ci voi zdrobi* dinaintea lui pe potrivnicii lui şi voi lovi pe cei ce-l urăsc.
 • * 2 Sam 7:9;
 • 24 Credincioşia* şi bunătatea Mea vor fi cu el şi** tăria lui se va înălţa prin Numele Meu.
 • * Ps 61:7; ** Ps 89:17;
 • 25 Voi da în mâna* lui marea şi în dreapta lui râurile.
 • * Ps 72:8; Ps 80:11;
 • 26 El Îmi va zice: ‘Tu eşti Tatăl* meu, Dumnezeul meu şi Stânca** mântuirii mele!’
 • * 2 Sam 7:14; 1 Cron 22:10; ** 2 Sam 22:47;
 • 27 Iar Eu îl voi face întâiul* născut, cel mai înalt** dintre împăraţii pământului.
 • * Ps 2:7; Col 1:15; Col 1:18; ** Num 24:7;
 • 28 Îi voi păstra totdeauna bunătatea* Mea şi legământul** Meu îi va fi neclintit.
 • * Isa 55:3; ** Ps 89:34;
 • 29 Îi voi face veşnică sămânţa* şi scaunul** lui de domnie, ca zilele cerurilor.
 • * Ps 89:4; Ps 89:6; ** Ps 89:4; Isa 9:7; Ier 33:17; Deut 11:21;
 • 30 Dacă fiii* lui vor părăsi** Legea Mea şi nu vor umbla după poruncile Mele,
 • * 2 Sam 7:14; ** Ps 119:53; Ier 9:13;
 • 31 dacă vor călca orânduirile Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,
 • 32 atunci le voi pedepsi* fărădelegile cu nuiaua şi nelegiuirile cu lovituri,
 • * 2 Sam 7:14; 1 Imp 11:31;
 • 33 dar* nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună;
 • * 2 Sam 7:13;
 • 34 nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.
 • 35 Am jurat odată* pe sfinţenia Mea: să mint Eu oare pe David?
 • * Amos 4:2;
 • 36 Sămânţa* lui va dăinui în veci; scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca** soarele;
 • * 2 Sam 7:16; Luca 1:33; Ioan 12:34; Ps 89:4; Ps 89:29; ** Ps 72:5; Ps 72:17; Ier 33:20;
 • 37 ca luna va dăinui pe vecie şi ca martorul credincios din cer.” (Oprire)
 • 38 Şi totuşi* Tu l-ai îndepărtat** şi Te-ai mâniat pe unsul Tău;
 • * 1 Cron 28:9; Ps 44:9; Ps 60:1; Ps 60:10; ** Deut 32:19; Ps 78:59;
 • 39 ai nesocotit legământul făcut cu robul Tău; i-ai doborât şi i-ai pângărit* cununa.
 • * Ps 74:7; Plang 5:16;
 • 40 I-ai prăbuşit* toate zidurile şi i-ai dărâmat toate cetăţuile.
 • * Ps 80:12;
 • 41 Toţi trecătorii îl jefuiesc şi a ajuns de batjocura* vecinilor lui.
 • * Ps 44:13; Ps 79:4;
 • 42 Ai înălţat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toţi vrăjmaşii lui,
 • 43 ai făcut ca ascuţişul sabiei lui să dea înapoi şi nu l-ai sprijinit în luptă.
 • 44 Ai pus capăt strălucirii lui şi i-ai trântit la pământ scaunul de domnie*;
 • * Ps 89:39;
 • 45 i-ai scurtat zilele tinereţii şi l-ai acoperit de ruşine. (Oprire)
 • 46 Până* când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare şi-Ţi** va arde mânia ca focul?
 • * Ps 79:5; ** Ps 78:63;
 • 47 Adu-ţi* aminte ce scurtă este viaţa mea şi pentru ce nimic ai făcut pe toţi fiii omului!
 • * Iov 7:7; Iov 10:9; Iov 14:1; Ps 39:5; Ps 119:84;
 • 48 Este vreun om care* să poată trăi şi să nu** vadă moartea, care să poată să-şi scape sufletul din Locuinţa morţilor? (Oprire)
 • * Ps 49:9; ** Evr 11:5;
 • 49 Unde sunt, Doamne, îndurările Tale dintâi, pe care le-ai jurat* lui David în** credincioşia Ta?
 • * 2 Sam 7:15; Isa 55:3; ** Ps 54:5;
 • 50 Adu-ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, adu-Ţi* aminte că port în sân ocara multor popoare;
 • * Ps 69:9; Ps 69:19;
 • 51 adu-Ţi aminte de ocările vrăjmaşilor Tăi, Doamne, de* ocările lor împotriva paşilor unsului Tău!
 • * Ps 74:22;
 • 52 Binecuvântat* să fie Domnul în veci! Amin! Amin!
 • * Ps 41:13;
  Psalmii, capitolul 89