1 Corinteni  


Capitolul 12
 • Darurile duhovniceşti
 • 1 În ce priveşte* darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.
 • * 1 Cor 14:1; 1 Cor 14:37;
 • 2 Când eraţi păgâni, ştiţi că* vă duceaţi la idolii** cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.
 • * 1 Cor 6:11; Efes 2:11; Efes 2:12; 1 Tes 1:9; Tit 3:3; 1 Pet 4:3; ** Ps 115:5;
 • 3 De aceea vă spun că* nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni** nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.
 • * 1 Ioan 4:2; 1 Ioan 4:3; ** Mat 16:17; Ioan 15:26; 2 Cor 3:5;
 • 4 Sunt* felurite daruri, dar este acelaşi** Duh;
 • * Rom 12:4; Evr 2:4; 1 Pet 4:10; ** Efes 4:4;
 • 5 sunt* felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;
 • * Rom 12:6-8; Efes 4:11;
 • 6 sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care* lucrează totul în toţi.
 • * Efes 1:23;
 • 7 Şi* fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
 • * Rom 12:6-8; 1 Cor 14:26; Efes 4:7; 1 Pet 4:10; 1 Pet 4:11;
 • 8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească* despre înţelepciune; altuia, să vorbească** despre cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh;
 • * 1 Cor 2:6; 1 Cor 2:7; ** 1 Cor 1:5; 1 Cor 13:2; 2 Cor 8:7;
 • 9 altuia*, credinţa prin acelaşi Duh; altuia, darul** tămăduirilor prin acelaşi Duh;
 • * Mat 17:19; Mat 17:20; 1 Cor 13:2; 2 Cor 4:13; ** Marc 16:18; Iac 5:14;
 • 10 altuia*, puterea să facă minuni; altuia, prorocia**; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite†† limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
 • * 1 Cor 12:28; 1 Cor 12:29; Marc 16:17; Gal 3:5; ** Rom 12:6; 1 Cor 13:2; 1 Cor 14:1; 1 Cor 14:29; 1 Ioan 4:1; †† Fapte 2:4; Fapte 10:46; 1 Cor 13:1;
 • 11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă* fiecăruia în parte cum** voieşte.
 • * Rom 12:6; 1 Cor 7:7; 2 Cor 10:13; Efes 4:7; ** Ioan 3:8; Evr 2:4;
 • Mădularele trupului
 • 12 Căci, după cum* trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa** este şi Hristos.
 • * Rom 12:4; Rom 12:5; Efes 4:4; Efes 4:16; ** 1 Cor 12:27; Gal 3:16;
 • 13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un* singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie** iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
 • * Rom 6:5; ** Gal 3:28; Efes 2:13; Efes 2:14; Efes 2:16; Col 3:11; Ioan 6:63; Ioan 7:37-39;
 • 14 Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
 • 15 Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup?
 • 16 Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup?
 • 17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
 • 18 Acum dar, Dumnezeu a pus* mădularele în trup, pe fiecare aşa cum** a voit El.
 • * 1 Cor 12:28; ** Rom 12:3; 1 Cor 3:5; 1 Cor 12:11;
 • 19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
 • 20 Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.
 • 21 Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.”
 • 22 Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă.
 • 23 Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe,
 • 24 pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste,
 • 25 pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
 • 26 Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
 • 27 Voi* sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele** lui.
 • * Rom 12:5; Efes 1:23; Efes 4:12; Efes 5:23; Efes 5:30; Col 1:24; ** Efes 5:30;
 • 28 Şi Dumnezeu* a rânduit în Biserică întâi apostoli**; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor††; apoi pe cei ce au darul*† tămăduirilor, ajutorărilor†*, cârmuirilor**† şi vorbirii în felurite limbi.
 • * Efes 4:11; ** Efes 2:20; Efes 3:5; Fapte 13:1; Rom 12:6; †† 1 Cor 12:10; *† 1 Cor 12:9; †* Num 11:17; **† Rom 12:8; 1 Tim 5:17; Evr 13:17; Evr 13:24;
 • 29 Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni?
 • 30 Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?
 • 31 Umblaţi dar* după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.
 • * 1 Cor 14:1; 1 Cor 14:39;
  1 Corinteni, capitolul 12  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta