Faptele apostolilor  Capitolul 4
 • Petru şi Ioan la Sinedriu
 • 1 Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi saducheii,
 • 2 foarte necăjiţi* că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi.
 • * Mat 22:23; Fapte 23:8;
 • 3 Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi, căci se înserase.
 • 4 Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut, şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii.
 • 5 A doua zi, mai-marii norodului, bătrânii şi cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim,
 • 6 cu marele preot Ana*, Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi.
 • * Luca 3:2; Ioan 11:49; Ioan 18:13;
 • 7 Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: „Cu* ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?”
 • * Exod 2:14; Mat 21:23; Fapte 7:27;
 • 8 Atunci* Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai-mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
 • * Luca 12:11; Luca 12:12;
 • 9 Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
 • 10 s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în* Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe** care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
 • * Fapte 3:6; Fapte 3:16; ** Fapte 2:4;
 • 11 El* este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’.
 • * Ps 118:22; Isa 28:16; Mat 21:42;
 • 12 În nimeni altul nu este mântuire, căci nu* este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”
 • * Mat 1:21; Fapte 10:43; 1 Tim 2:5; 1 Tim 2:6;
 • 13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât* ştiau că erau oameni necărturari şi de rând, şi au priceput că fuseseră cu Isus.
 • * Mat 11:25; 1 Cor 1:27;
 • 14 Dar, fiindcă vedeau lângă* ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă.
 • * Fapte 3:11;
 • 15 Le-au poruncit doar să iasă din sobor, s-au sfătuit între ei
 • 16 şi au zis: „Ce* vom face oamenilor acestora? Căci este ştiut** de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui.
 • * Ioan 11:47; ** Fapte 3:9; Fapte 3:10;
 • 17 Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm şi să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.”
 • 18 Şi după ce i-au chemat*, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus.
 • * Fapte 5:40;
 • 19 Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă* este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu,
 • * Fapte 5:29;
 • 20 căci* noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”
 • * Fapte 1:8; Fapte 2:32; Fapte 22:15; 1 Ioan 1:1; 1 Ioan 1:3;
 • 21 I-au ameninţat din nou şi i-au lăsat să plece, căci nu ştiau cum să-i pedepsească, din pricina* norodului, fiindcă** toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate.
 • * Mat 21:26; Luca 20:6; Luca 20:19; Luca 22:2; Fapte 5:26; ** Fapte 3:7; Fapte 3:8;
 • 22 Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.
 • Petru şi Ioan la ai lor
 • 23 După* ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.
 • * Fapte 12:12;
 • 24 Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care* ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele!
 • * 2 Imp 19:15;
 • 25 Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: ‘Pentru ce* se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte?
 • * Ps 2:1;
 • 26 Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său.’
 • 27 În* adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt**, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu neamurile şi cu noroadele lui Israel,
 • * Mat 26:3; Luca 22:2; Luca 23:1; Luca 23:8; ** Luca 1:35; Luca 4:18; Ioan 10:36;
 • 28 ca* să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.
 • * Fapte 2:23; Fapte 3:18;
 • 29 Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să* vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala
 • * Fapte 4:13; Fapte 4:31; Fapte 9:27; Fapte 13:46; Fapte 14:3; Fapte 19:8; Fapte 26:26; Fapte 28:31; Efes 6:19;
 • 30 şi întinde-Ţi mâna, ca* să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin** Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”
 • * Fapte 2:43; Fapte 5:12; ** Fapte 3:6; Fapte 3:16; Fapte 4:27;
 • 31 După ce s-au rugat ei, s-a* cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi** vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.
 • * Fapte 2:2; Fapte 2:4; Fapte 16:26; ** Fapte 4:29;
 • Unirea şi dragostea credincioşilor
 • 32 Mulţimea celor ce crezuseră era* o inimă şi un suflet. Niciunul** nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.
 • * Fapte 5:12; Rom 15:5; Rom 15:6; 2 Cor 13:11; Fil 1:27; Fil 2:2; 1 Pet 3:8; ** Fapte 2:44;
 • 33 Apostolii mărturiseau cu multă* putere despre** învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.
 • * Fapte 1:8; ** Fapte 1:22; Fapte 2:47;
 • 34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi* cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute
 • * Fapte 2:45;
 • 35 şi-l* puneau la picioarele apostolilor, apoi** se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.
 • * Fapte 4:37; Fapte 5:2; ** Fapte 2:45; Fapte 6:1;
 • 36 Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, „fiul mângâierii”, un levit, de neam din Cipru,
 • 37 a vândut un ogor pe care-l avea*, a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor.
 • * Fapte 4:34; Fapte 4:35; Fapte 5:1; Fapte 5:2;
  Faptele apostolilor, capitolul 4  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta