Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Matei  


Capitolul 13
 • Pilda semănătorului
 • 1 În aceeaşi zi, Isus a ieşit din casă şi şedea* lângă mare.
 • * Marc 4:1;
 • 2 O mulţime de noroade s-au* strâns la El, aşa că a trebuit să Se** suie să şadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe ţărm.
 • * Luca 8:4; ** Luca 5:3;
 • 3 El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde şi le-a zis: „Iată, semănătorul a ieşit să semene.
 • 4 Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum şi au venit păsările şi au mâncat-o.
 • 5 O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc.
 • 6 Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit şi, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat.
 • 7 O altă* parte a căzut între spini: spinii au crescut şi au înecat-o.
 • * Luca 8:5;
 • 8 O altă parte a căzut în pământ bun şi a dat rod: un grăunte a dat o sută* , altul, şaizeci şi altul, treizeci.
 • * Gen 26:12;
 • 9 Cine* are urechi de auzit să audă.”
 • * Mat 11:15; Marc 4:9;
 • 10 Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „De ce le vorbeşti în pilde?”
 • 11 Isus le-a răspuns: „Pentru că vouă* v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.
 • * Mat 11:25; Mat 16:17; Marc 4:11; 1 Cor 2:10; 1 Ioan 2:27;
 • 12 Căci* celui ce are, i se va da şi va avea de prisos; iar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are.
 • * Mat 25:29; Marc 4:25; Luca 8:18; Luca 19:26;
 • 13 De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg.
 • 14 Şi cu privire la ei se împlineşte prorocia lui Isaia, care zice: ‘Veţi* auzi cu urechile voastre şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri şi nu veţi vedea.’
 • * Isa 6:9; Ezec 12:2; Marc 4:12; Luca 8:10; Ioan 12:40; Fapte 28:26; Fapte 28:27; Rom 11:8; 2 Cor 3:14; 2 Cor 3:15;
 • 15 Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns* tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.
 • * Evr 5:11;
 • 16 Dar ferice* de ochii voştri că văd şi de urechile voastre că aud!
 • * Mat 16:17; Luca 10:23; Luca 10:24; Ioan 20:29;
 • 17 Adevărat vă spun că mulţi* proroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit.
 • * Evr 11:13; 1 Pet 1:10; 1 Pet 1:11;
 • 18 Ascultaţi* dar ce înseamnă pilda semănătorului.
 • * Marc 4:14; Luca 8:11;
 • 19 Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie* şi nu-l înţelege, vine cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânţa căzută lângă drum.
 • * Mat 4:23;
 • 20 Sămânţa căzută în locuri stâncoase este cel ce aude Cuvântul şi-l primeşte îndată cu* bucurie,
 • * Isa 58:2; Ezec 33:31; Ezec 33:32; Ioan 5:35;
 • 21 dar n-are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se* leapădă îndată de el.
 • * Mat 11:6; 2 Tim 1:15;
 • 22 Sămânţa* căzută între** spini este cel ce aude Cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt şi ajunge neroditor.
 • * Mat 19:23; Marc 10:23; Luca 18:24; 1 Tim 6:9; 2 Tim 4:10; ** Ier 4:3;
 • 23 Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege; el aduce rod: un grăunte dă o sută, altul, şaizeci, altul, treizeci.”
 • Pilda neghinei
 • 24 Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui.
 • 25 Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat.
 • 26 Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.
 • 27 Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: ‘Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?’
 • 28 El le-a răspuns: ‘Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.’ Şi robii i-au zis: ‘Vrei dar să mergem s-o smulgem?’
 • 29 ‘Nu’, le-a zis el, ‘ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul* împreună cu ea.
 • * Mat 3:12;
 • 30 Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.»’”
 • Pilda grăuntelui de muştar şi aluatului
 • 31 Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis: „Împărăţia* cerurilor se aseamănă cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a semănat în ţarina sa.
 • * Isa 2:2; Isa 2:3; Mica 4:1; Marc 4:30; Luca 13:18; Luca 13:19;
 • 32 Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate seminţele, dar, după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile şi se face un copac, aşa că păsările cerului vin şi îşi fac cuiburi în ramurile lui.”
 • 33 Le-a spus* o altă pildă, şi anume: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala.”
 • * Luca 13:20;
 • 34 Isus a spus noroadelor toate aceste* lucruri în pilde şi nu le vorbea deloc fără pildă,
 • * Marc 4:33; Marc 4:34;
 • 35 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul, care zice: „Voi* vorbi în pilde, voi** spune lucruri ascunse de la facerea lumii.”
 • * Ps 78:2; ** Rom 16:25; Rom 16:26; 1 Cor 2:7; Efes 3:9; Col 1:26;
 • Tâlcuirea pildei neghinei
 • 36 Atunci, Isus a dat drumul noroadelor şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El şi I-au zis: „Tâlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.”
 • 37 El le-a răspuns: „Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului.
 • 38 Ţarina* este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii** celui rău.
 • * Mat 24:14; Mat 28:19; Marc 16:15; Marc 16:20; Luca 24:47; Rom 10:18; Col 1:6; ** Gen 3:15; Ioan 8:44; Fapte 13:10; 1 Ioan 3:8;
 • 39 Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul* este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii.
 • * Ioel 3:13; Apoc 14:15;
 • 40 Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului.
 • 41 Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi* ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea
 • * Mat 18:7; 2 Pet 2:12;
 • 42 şi-i* vor arunca în cuptorul aprins; acolo** vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.
 • * Mat 3:12; Apoc 19:20; Apoc 20:10; ** Mat 8:12; Mat 13:50;
 • 43 Atunci* , cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine** are urechi de auzit să audă.
 • * Dan 12:3; 1 Cor 15:42; 1 Cor 15:43; 1 Cor 15:58; ** Mat 13:9;
 • Pilda comorii ascunse şi a mărgăritarului
 • 44 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o ascunde şi, de bucuria ei, se duce şi vinde* tot ce are şi cumpără** ţarina aceea.
 • * Fil 3:7; Fil 3:8; ** Isa 55:1; Apoc 3:18;
 • 45 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase.
 • 46 Şi, când găseşte un* mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără.
 • * Prov 2:4; Prov 3:14; Prov 3:15; Prov 8:10; Prov 8:19;
 • Pilda năvodului
 • 47 Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde* tot felul de peşti.
 • * Mat 22:10;
 • 48 După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun şi aruncă afară ce este rău.
 • 49 Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi* pe cei răi din mijlocul celor buni
 • * Mat 25:32;
 • 50 şi-i* vor arunca în cuptorul aprins; acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
 • * Mat 13:42;
 • 51 „Aţi înţeles voi toate aceste lucruri?”, i-a întrebat Isus. „Da, Doamne”, I-au răspuns ei.
 • 52 Şi El le-a zis: „De aceea, orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi* şi lucruri vechi.”
 • * Cant 7:13;
 • Isus la Nazaret. Necredinţa locuitorilor
 • 53 După ce a isprăvit Isus pildele acestea, a plecat de acolo.
 • 54 A* venit în patria Sa şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei ce-L auzeau se mirau şi ziceau: „De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea?
 • * Mat 2:23; Marc 6:1; Luca 4:16; Luca 4:23;
 • 55 Oare* nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Şi Iacov**, Iosif, Simon şi Iuda nu sunt ei fraţii Lui?
 • * Isa 49:7; Marc 6:3; Luca 3:23; Ioan 6:42; ** Marc 15:40; Mat 12:46;
 • 56 Şi surorile Lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?”
 • 57 Şi găseau astfel în El o pricină de poticnire*. Dar Isus le-a zis: „Nicăieri nu** este preţuit un proroc mai puţin decât în patria şi în casa Lui.”
 • * Mat 11:6; Marc 6:3; Marc 6:4; ** Luca 4:24; Ioan 4:44;
 • 58 Şi n-a* făcut multe minuni în locul acela din pricina necredinţei lor.
 • * Marc 6:5; Marc 6:6;
  Matei, capitolul 13  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta