2 Samuel  


Capitolul 23
 • Cele din urmă cuvinte ale lui David
 • 1 Iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului* care a fost înălţat sus de tot, cuvântul unsului** Dumnezeului lui Iacov, cuvântul cântăreţului plăcut al lui Israel:
 • * 2 Sam 7:8; 2 Sam 7:9; Ps 78:70; Ps 78:71; Ps 89:27; ** 1 Sam 16:12; 1 Sam 16:13; Ps 89:20;
 • 2 „Duhul* Domnului vorbeşte prin mine şi cuvântul Lui este pe limba mea.
 • * 2 Pet 1:21;
 • 3 Dumnezeul lui Israel a vorbit. Stânca* lui Israel mi-a zis: ‘Cel ce împărăţeşte între oameni cu dreptate, cel ce împărăţeşte** în frică de Dumnezeu,
 • * Deut 32:4; Deut 32:31; 2 Sam 22:2; 2 Sam 22:32; ** Exod 18:21; 2 Cron 19:7; 2 Cron 19:9;
 • 4 este* ca lumina dimineţii, când răsare soarele în dimineaţa fără nori; ca razele soarelui după ploaie, care fac să încolţească din pământ verdeaţa.’
 • * Jud 5:31; Ps 89:36; Prov 4:18; Osea 6:5; Ps 110:3;
 • 5 Măcar că nu este aşa casa mea înaintea lui Dumnezeu, totuşi El a* făcut cu mine un legământ veşnic, bine întărit în toate privinţele şi tare. Nu va face El oare să răsară din el tot ce este spre mântuirea şi bucuria mea?
 • * 2 Sam 7:15; 2 Sam 7:16; Ps 89:29; Isa 55:3;
 • 6 Dar cei răi sunt toţi ca nişte spini pe care-i arunci, şi nu-i iei cu mâna;
 • 7 cine se atinge de ei se înarmează cu un fier sau cu mânerul unei suliţe şi-i arde în foc pe loc.”
 • Vitejii lui David
 • 8 Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David:Ioşeb-Basşebet, Tahchemonitul, unul din fruntaşii căpeteniilor. El şi-a învârtit suliţa peste opt sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-odată.
 • 9 După el, Eleazar*, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi. El era unul din cei trei războinici care au ţinut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânşi pentru luptă, când bărbaţii lui Israel se dădeau înapoi pe înălţimi.
 • * 1 Cron 11:12; 1 Cron 27:4;
 • 10 El s-a sculat şi a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna şi a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare izbăvire în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia prada.
 • 11 După el, Şama*, fiul lui Aghe, din Harar. Filistenii** se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte, şi poporul fugea dinaintea filistenilor.
 • * 1 Cron 11:27; ** 1 Cron 11:13; 1 Cron 11:14;
 • 12 Şama s-a aşezat în mijlocul ogorului, l-a apărat şi a bătut pe filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.
 • 13 Trei* dintre cele treizeci de căpetenii s-au coborât pe vremea seceratului şi au venit la David, în peştera** Adulam, când o ceată de filisteni tăbărâseră în valea Refaim.
 • * 1 Cron 11:15; ** 1 Sam 22:1; 2 Sam 5:18;
 • 14 David era atunci în* cetăţuie şi o strajă a filistenilor era la Betleem.
 • * 1 Sam 22:4; 1 Sam 22:5;
 • 15 David a avut o dorinţă şi a zis: „Cine-mi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului?”
 • 16 Atunci, cei trei viteji au trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David, dar el n-a vrut s-o bea şi a vărsat-o înaintea Domnului.
 • 17 El a zis: „Departe de mine, Doamne, gândul să fac lucrul acesta! Să beau sângele* oamenilor acestora care s-au dus cu primejdia vieţii lor?” Şi n-a vrut s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.
 • * Lev 17:10;
 • 18 Abişai*, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era căpetenia celor trei. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni şi i-a omorât, şi a fost vestit între cei trei.
 • * 1 Cron 11:20;
 • 19 Era cel mai cu vază din cei trei şi a fost căpetenia lor, dar n-a fost la înălţimea celor trei dintâi.
 • 20 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel*, om viteaz şi vestit prin faptele lui mari. El** a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel din Moab. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă.
 • * Ios 15:21; ** Exod 15:15; 1 Cron 11:22;
 • 21 A omorât pe un egiptean groaznic la înfăţişare, care avea o suliţă în mână, s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a omorât cu ea.
 • 22 Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, şi a fost vestit printre cei trei viteji.
 • 23 Era cel mai cu vază din cei treizeci, dar n-a ajuns la înălţimea celor trei dintâi. David l-a primit între sfetnicii lui* de aproape.
 • * 2 Sam 8:18; 2 Sam 20:23;
 • 24 Asael*, fratele lui Ioab, din numărul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.
 • * 2 Sam 2:18;
 • 25 Şama* din Harod. Elica din Harod.
 • * 1 Cron 11:27;
 • 26 Heleţ din Pelet. Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa.
 • 27 Abiezer din Anatot. Mebunai din Huşa.
 • 28 Ţalmon din Ahoah. Maharai din Netofa.
 • 29 Heleb, fiul lui Baana, din Netofa. Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin.
 • 30 Benaia din Piraton. Hidai din Nahale-Gaaş*.
 • * Jud 2:9;
 • 31 Abi-Albon din Araba. Azmavet din Barhum.
 • 32 Eliahba din Şaalbon. Bene-Iaşen. Ionatan.
 • 33 Şama din Harar. Ahiam, fiul lui Şarar, din Arar.
 • 34 Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui maacatit. Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo.
 • 35 Heţrai din Carmel. Paarai din Arab.
 • 36 Igheal, fiul lui Natan, din Ţoba. Bani din Gad.
 • 37 Ţelec, Amonitul. Naharai din Beerot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei.
 • 38 Ira* din Ieter. Gareb din Ieter.
 • * 2 Sam 20:26;
 • 39 Urie*, Hetitul. De toţi: treizeci şi şapte.
 • * 2 Sam 11:3; 2 Sam 11:6;
  2 Samuel, capitolul 23