Luca  Capitolul 22
 • Sfat împotriva lui Isus
 • 1 Praznicul Azimilor, numit Paştele, se* apropia.
 • * Mat 26:2; Marc 14:1;
 • 2 Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii căutau* un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod.
 • * Ps 2:2; Ioan 11:47; Fapte 4:27;
 • 3 Dar* Satana a intrat în Iuda, zis şi Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.
 • * Mat 26:14; Marc 14:10; Ioan 13:2; Ioan 13:27;
 • 4 Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă şi cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.
 • 5 Ei s-au bucurat şi au căzut* la învoială să-i dea bani.
 • * Zah 11:12;
 • 6 După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără ştirea norodului.
 • Prăznuirea Paştelor
 • 7 Ziua* Praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite Paştele, a venit.
 • * Mat 26:17; Marc 14:12;
 • 8 Şi Isus a trimis pe Petru şi pe Ioan şi le-a zis: „Duceţi-vă de pregătiţi-ne Paştele, ca să mâncăm.”
 • 9 „Unde voieşti să pregătim?” L-au întrebat ei.
 • 10 El le-a răspuns: „Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieşi înainte un om, ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intra
 • 11 şi spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul îţi zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei?»’
 • 12 Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi Paştele.”
 • 13 Ei au plecat şi au găsit aşa cum le spusese El. Şi au pregătit Paştele.
 • 14 Când* a sosit ceasul, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece apostoli.
 • * Mat 26:20; Marc 14:17;
 • 15 El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paştele acestea cu voi înainte de patima Mea;
 • 16 căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca până* la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.”
 • * Luca 14:15; Fapte 10:41; Apoc 19:9;
 • 17 Şi a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu şi a zis: „Luaţi paharul acesta şi împărţiţi-l între voi,
 • 18 pentru că vă spun* că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.”
 • * Mat 26:29; Marc 14:25;
 • 19 Apoi* a luat pâine şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta** spre pomenirea Mea.”
 • * Mat 26:26; Marc 14:22; ** 1 Cor 11:24;
 • 20 Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul şi li l-a dat, zicând: „Acest* pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”
 • * 1 Cor 10:16;
 • Descoperirea vânzătorului
 • 21 „Dar* iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta.
 • * Ps 41:9; Mat 26:21; Mat 26:23; Marc 14:18; Ioan 13:21; Ioan 13:26;
 • 22 Negreşit*, Fiul omului Se duce după cum** este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!”
 • * Mat 26:24; ** Fapte 2:23; Fapte 4:28;
 • 23 Şi* au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.
 • * Mat 26:22; Ioan 13:22; Ioan 13:35;
 • Care este cel mai mare?
 • 24 Între apostoli s-a* iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare?
 • * Marc 9:34; Luca 9:46;
 • 25 Isus le-a* zis: „Împăraţii neamurilor domnesc peste ele şi, celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători.
 • * Mat 20:25; Marc 10:42;
 • 26 Voi* să nu fiţi aşa. Ci** cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte.
 • * Mat 20:26; 1 Pet 5:3; ** Luca 9:48;
 • 27 Căci* care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujeşte la masă? Nu cine stă la masă? Şi Eu** totuşi sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujeşte la masă.
 • * Luca 12:37; ** Mat 20:28; Ioan 13:13; Ioan 13:14; Fil 2:7;
 • 28 Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările* Mele.
 • * Evr 4:15;
 • 29 De aceea vă* pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie,
 • * Mat 24:47; Luca 12:32; 2 Cor 1:7; 2 Tim 2:12;
 • 30 ca* să mâncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea şi să** şedeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”
 • * Mat 8:11; Luca 14:15; Apoc 19:9; ** Ps 49:14; Mat 19:28; 1 Cor 6:2; Apoc 3:21;
 • Înştiinţarea lui Petru
 • 31 Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana* v-a cerut să vă cearnă** ca grâul.
 • * 1 Pet 5:8; ** Amos 9:9;
 • 32 Dar Eu* M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te** vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”
 • * Ioan 17:9; Ioan 17:11; Ioan 17:15; ** Ps 51:13; Ioan 21:15-17;
 • 33 „Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.”
 • 34 Şi* Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti.”
 • * Mat 26:34; Marc 14:30; Ioan 13:38;
 • 35 Apoi*, le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă şi fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?” „De nimic”, I-au răspuns ei.
 • * Mat 10:9; Luca 9:3; Luca 10:4;
 • 36 Şi El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă de asemenea s-o ia şi cine n-are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere o sabie.
 • 37 Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ‘El* a fost pus în numărul celor fărădelege’. Şi lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.”
 • * Isa 53:12; Marc 15:28;
 • 38 „Doamne”, I-au zis ei, „iată aici două săbii”. Şi El le-a zis: „Destul!”
 • Ghetsimani
 • 39 După ce* a ieşit afară, S-a** dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El.
 • * Mat 26:36; Marc 14:32; Ioan 18:1; ** Luca 21:37;
 • 40 Când* a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.”
 • * Mat 6:13; Mat 26:41; Marc 14:38; Luca 22:46;
 • 41 Apoi* S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat şi a început să Se roage,
 • * Mat 26:39; Marc 14:35;
 • 42 zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu* voia Mea, ci a Ta.”
 • * Ioan 5:30; Ioan 6:38;
 • 43 Atunci I s-a arătat un înger* din cer, ca să-L întărească.
 • * Mat 4:11;
 • 44 A* ajuns într-un chin ca de moarte şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ.
 • * Ioan 12:27; Evr 5:7;
 • 45 După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare
 • 46 şi le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă*, ca să nu cădeţi în ispită.”
 • * Luca 22:40;
 • Prinderea lui Isus
 • 47 Pe când grăia El încă, iată* că a venit o gloată. Şi cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute.
 • * Mat 26:47; Marc 14:43; Ioan 18:3;
 • 48 Şi Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?”
 • 49 Cei ce erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple şi au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?”
 • 50 Şi unul* din ei a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat urechea dreaptă.
 • * Mat 26:51; Marc 14:47; Ioan 18:10;
 • 51 Dar Isus a luat cuvântul şi a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Şi S-a atins de urechea omului aceluia şi l-a vindecat.
 • 52 Isus* a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului şi bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieşit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege?
 • * Mat 26:55; Marc 14:48;
 • 53 În toate zilele eram cu voi în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar* acesta este ceasul vostru şi puterea întunericului.”
 • * Ioan 12:27;
 • Tăgăduirea lui Petru
 • 54 După ce* au pus mâna pe Isus, L-au dus şi L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea** după El de departe.
 • * Mat 26:57; ** Mat 26:58; Ioan 18:15;
 • 55 Au* aprins un foc în mijlocul curţii şi au şezut jos. Petru s-a aşezat şi el printre ei.
 • * Mat 26:69; Marc 14:66; Ioan 18:17; Ioan 18:18;
 • 56 O slujnică l-a văzut cum şedea la para focului, s-a uitat ţintă la el şi a zis: „Şi omul acesta era cu El.”
 • 57 Dar Petru s-a lepădat şi a zis: „Femeie, nu-L cunosc.”
 • 58 Peste* puţin, l-a văzut un altul şi a zis: „Şi tu eşti unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.”
 • * Mat 26:71; Marc 14:69; Ioan 18:25;
 • 59 Cam* după un ceas, un altul întărea acelaşi lucru şi zicea: „Nu mai încape îndoială că şi omul acesta era cu El, căci este galileean.”
 • * Mat 26:73; Marc 14:70; Ioan 18:26;
 • 60 Petru a răspuns: „Omule, nu ştiu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul.
 • 61 Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru. Şi* Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte** ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”
 • * Mat 26:75; Marc 14:72; ** Mat 26:34; Mat 26:75; Ioan 13:38;
 • 62 Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.
 • Isus înaintea Sinedriului. Osândirea
 • 63 Oamenii* care păzeau pe Isus Îl batjocoreau şi-L băteau.
 • * Mat 26:67; Mat 26:68; Marc 14:65;
 • 64 L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă şi-L întrebau, zicând: „Proroceşte, cine Te-a lovit?”
 • 65 Şi rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri.
 • 66 Când* s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă şi cărturarii s-au** adunat împreună şi au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis:
 • * Mat 27:1; ** Fapte 4:26; Fapte 22:5;
 • 67 „Dacă* eşti Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi crede
 • * Mat 26:63; Marc 14:61;
 • 68 şi dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul.
 • 69 De acum* încolo, Fiul omului va şedea la dreapta puterii lui Dumnezeu.”
 • * Mat 26:64; Marc 14:62; Evr 1:3; Evr 8:1;
 • 70 Toţi au zis: „Eşti Tu dar Fiul lui Dumnezeu?” Şi El le-a răspuns: „Aşa cum o spuneţi*; da, sunt.”
 • * Mat 26:64; Marc 14:62;
 • 71 Atunci* ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înşine am auzit-o din gura Lui.”
 • * Mat 26:65; Marc 14:63;
  Luca, capitolul 22  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta