Matei  Capitolul 28
 • Învierea lui Isus
 • 1 La sfârşitul zilei Sabatului*, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi** cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
 • * Marc 16:1; Luca 24:1; Ioan 20:1; ** Mat 27:56;
 • 2 Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger* al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.
 • * Marc 16:5; Luca 24:4; Ioan 20:12;
 • 3 Înfăţişarea* lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui, albă ca zăpada.
 • * Dan 10:6;
 • 4 Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.
 • 5 Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi, căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit.
 • 6 Nu este aici; a înviat, după cum* zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul
 • * Mat 12:40; Mat 16:21; Mat 17:23; Mat 20:19;
 • 7 şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge* înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”
 • * Mat 26:32; Marc 16:7;
 • Isus Se arată femeilor
 • 8 Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.
 • 9 Dar iată că le-a întâmpinat Isus* şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.
 • * Marc 16:9; Ioan 20:14;
 • 10 Atunci, Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor* Mei să meargă în Galileea; acolo Mă vor vedea.”
 • * Ioan 20:17; Rom 8:29; Evr 2:11;
 • Ademenirea străjerilor
 • 11 Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.
 • 12 Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani
 • 13 şi le-au zis: „Spuneţi aşa: ‘Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.’
 • 14 Şi, dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.”
 • 15 Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.
 • Arătarea lui Isus în Galileea
 • 16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde* le poruncise Isus să meargă.
 • * Mat 26:32; Mat 28:7;
 • 17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.
 • 18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată* în cer şi pe pământ.
 • * Dan 7:13; Dan 7:14; Mat 11:27; Mat 16:28; Luca 1:32; Luca 10:22; Ioan 3:35; Ioan 5:22; Ioan 13:3; Ioan 17:2; Fapte 2:36; Rom 14:9; 1 Cor 15:27; Efes 1:10; Efes 1:21; Fil 2:9; Fil 2:10; Evr 1:2; Evr 2:8; 1 Pet 3:22; Apoc 17:14;
 • 19 Duceţi-vă* şi faceţi ucenici** din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
 • * Marc 16:15; ** Isa 52:10; Luca 24:47; Fapte 2:38; Fapte 2:39; Rom 10:18; Col 1:23;
 • 20 Şi învăţaţi-i* să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”
 • * Fapte 2:42;
  Matei, capitolul 28
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta