S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  1 Cronici  Capitolul 1
 • CARTEA ÎNTÂI A CRONICILOR SAU ÎNTÂIA PARALIPOMENE
 • * 1 Cron 1-9;
 • SPIŢELE NEAMURILOR
 • Cei zece patriarhi de la Adam până la Noe
 • 1 Adam, Set*, Enoş,
 • * Gen 4:25; Gen 4:26; Gen 5:3; Gen 5:6;
 • 2 Chenan, Mahalaleel, Iered,
 • 3 Enoh, Metuşelah, Lemec,
 • Fiii lui Noe. Urmaşii lui Iafet şi Ham
 • 4 Noe. Sem, Ham şi Iafet.
 • 5 Fiii* lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
 • * Gen 10:2;
 • 6 Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma.
 • 7 Fiii lui Iavan: Elişa, Tarsisa, Chitim şi Rodanim.
 • 8 Fiii* lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.
 • * Gen 10:6;
 • 9 Fiii lui Cuş: Saba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Seba şi Dedan.
 • 10 Cuş* a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ.
 • * Gen 10:8;
 • 11 Miţraim a născut pe Ludimi, Ananimi, Lehabimi, Naftuhimi,
 • 12 Patrusimi, Casluhimi, din care au ieşit filistenii şi caftorimii*.
 • * Deut 2:23;
 • 13 Canaan* a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het,
 • * Gen 10:15;
 • 14 şi pe iebusiţi, amoriţi, ghirgasiţi,
 • 15 heviţi, archiţi, siniţi,
 • 16 arvadiţi, ţemariţi, hamatiţi.
 • Fiii lui Sem
 • 17 Fiii lui Sem*: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; Uţ, Hul, Gheter şi Meşec.
 • * Gen 10:22; Gen 11:10;
 • 18 Arpacşad a născut pe Şelah, şi Şelah a născut pe Eber.
 • 19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
 • 20 Ioctan* a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet, pe Ierah,
 • * Gen 10:26;
 • 21 pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
 • 22 pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
 • 23 pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fii ai lui Ioctan.
 • Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam
 • 24 Sem*, Arpacşad, Şelah,
 • * Gen 11:10; Luca 3:36;
 • 25 Eber*, Peleg, Rehu,
 • * Gen 11:15;
 • 26 Serug, Nahor, Terah,
 • 27 Avram*, adică Avraam.
 • * Gen 17:5;
 • Fiii lui Avraam
 • 28 Fiii lui Avraam: Isaac* şi Ismael**.
 • * Gen 21:2; Gen 21:3; ** Gen 16:11; Gen 16:15;
 • 29 Iată sămânţa lor: Nebaiot, întâiul născut* al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
 • * Gen 25:13-16; Gen 25:9;
 • 30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
 • 31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
 • 32 Fiii Cheturei*, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan.
 • * Gen 25:1; Gen 25:2;
 • 33 Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Aceştia sunt toţi fiii Cheturei.
 • Fiii lui Isaac şi Esau
 • 34 Avraam* a născut pe Isaac. Fiii lui Isaac**: Esau şi Israel.
 • * Gen 21:2; Gen 21:3; ** Gen 25:25; Gen 25:26;
 • 35 Fiii lui* Esau: Elifaz, Reuel, Ieuş, Iaelam şi Core.
 • * Gen 36:9; Gen 36:10;
 • 36 Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna şi Amalec.
 • 37 Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
 • 38 Fiii* lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.
 • * Gen 36:20;
 • 39 Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna.
 • 40 Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana.
 • 41 Fiul lui Ana: Dişon*. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran.
 • * Gen 36:25;
 • 42 Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
 • Împăraţii Edomului
 • 43 Iată împăraţii* care au domnit în ţara Edomului înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii lui era Dinhaba.
 • * Gen 36:31;
 • 44 Bela a murit, şi, în locul lui, a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra.
 • 45 Iobab a murit, şi, în locul lui, a domnit Huşam, din ţara temaniţilor.
 • 46 Huşam a murit, şi, în locul lui, a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit.
 • 47 Hadad a murit, şi, în locul lui, a domnit Samla din Masreca.
 • 48 Samla a* murit; şi, în locul lui, a domnit Saul, din Rehobot pe Râu.
 • * Gen 36:37;
 • 49 Saul a murit, şi, în locul lui, a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
 • 50 Baal-Hanan a murit şi, în locul lui, a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
 • 51 Hadad a murit. Căpeteniile Edomului* au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
 • * Gen 36:40;
 • Căpeteniile Edomului
 • 52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
 • 53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
 • 54 căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.
1 Cronici, capitolul 1