Neemia  


Capitolul 7
 • Numărul israeliţilor întorşi sub Zorobabel
 • 1 După ce s-a zidit zidul şi am* pus uşile porţilor, au fost puşi în slujbele lor uşierii, cântăreţii şi leviţii.
 • * Neem 6:1;
 • 2 Am poruncit fratelui meu Hanani şi lui Hanania, căpetenia cetăţuiei Ierusalimului, om care întrecea pe mulţi prin credincioşia şi prin frica* lui de Dumnezeu,
 • * Exod 18:21;
 • 3 şi le-am zis: „Să nu se deschidă porţile Ierusalimului înainte de căldura soarelui şi uşile să fie închise cu încuietorile în faţa voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui, înaintea casei lui.”
 • 4 Cetatea era încăpătoare şi mare, dar popor era puţin în ea şi casele nu erau zidite.
 • 5 Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai-mari, pe dregători şi poporul ca să-i număr. Am găsit o carte cu spiţele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie şi am văzut scris în ea cele ce urmează.
 • 6 Iată pe cei* din ţară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase robi Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi care s-au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui.
 • * Ezra 2:1;
 • 7 Au plecat cu Zorobabel: Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana.Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel:
 • 8 fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi;
 • 9 fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi;
 • 10 fiii lui Arah, şase sute cincizeci şi doi;
 • 11 fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece;
 • 12 fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru;
 • 13 fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci;
 • 14 fiii lui Zacai, şapte sute şaizeci;
 • 15 fiii lui Binui, şase sute patruzeci şi opt;
 • 16 fiii lui Bebai, şase sute douăzeci şi opt;
 • 17 fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi;
 • 18 fiii lui Adonicam, şase sute şaizeci şi şapte;
 • 19 fiii lui Bigvai, două mii şaizeci şi şapte;
 • 20 fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci;
 • 21 fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt;
 • 22 fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt;
 • 23 fiii lui Beţai, trei sute douăzeci şi patru;
 • 24 fiii lui Harif, o sută doisprezece;
 • 25 fiii lui Gabaon, nouăzeci şi cinci;
 • 26 oamenii din Betleem şi din Netofa, o sută optzeci şi opt;
 • 27 oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt;
 • 28 oamenii din Bet-Azmavet, patruzeci şi doi;
 • 29 oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot, şapte sute patruzeci şi trei;
 • 30 oamenii din Rama şi din Gheba, şase sute douăzeci şi unu;
 • 31 oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi;
 • 32 oamenii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei;
 • 33 oamenii din celălalt Nebo, cincizeci şi doi;
 • 34 fiii celuilalt Elam*, o mie două sute cincizeci şi patru;
 • * Neem 7:12;
 • 35 fiii lui Harim, trei sute douăzeci;
 • 36 fiii lui Ierihon, trei sute patruzeci şi cinci;
 • 37 fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi unu;
 • 38 fiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci.
 • 39 Preoţi: fiii lui Iedaia*, din casa lui Iosua, nouă sute şaptezeci şi trei;
 • * 1 Cron 24:7;
 • 40 fiii lui Imer*, o mie cincizeci şi doi;
 • * 1 Cron 24:14;
 • 41 fiii lui Paşhur*, o mie două sute patruzeci şi şapte;
 • * 1 Cron 9:12; 1 Cron 24:9;
 • 42 fiii lui Harim*, o mie şaptesprezece.
 • * 1 Cron 24:8;
 • 43 Leviţi: fiii lui Iosua şi ai lui Cadmiel, din fiii lui Hodva, şaptezeci şi patru.
 • 44 Cântăreţi: fiii lui Asaf, o sută patruzeci şi opt.
 • 45 Uşieri: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, o sută treizeci şi opt.
 • 46 Slujitori ai Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
 • 47 fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,
 • 48 fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Salmai,
 • 49 fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,
 • 50 fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda,
 • 51 fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
 • 52 fiii lui Besai, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefişim,
 • 53 fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
 • 54 fiii lui Baţlit, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa,
 • 55 fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
 • 56 fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
 • 57 Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,
 • 58 fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,
 • 59 fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon.
 • 60 Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon: trei sute nouăzeci şi doi.
 • 61 Iată* pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer şi care n-au putut să-şi arate casa părintească şi neamul ca dovadă că erau din Israel.
 • * Ezra 2:59;
 • 62 Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute patruzeci şi doi.
 • 63 Şi dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, şi a fost numit cu numele lor.
 • 64 Şi-au căutat cartea spiţelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost daţi afară din preoţie,
 • 65 şi dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu va întreba un preot pe Urim şi Tumim.
 • 66 Adunarea întreagă era de patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de inşi,
 • 67 afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Printre ei se aflau două sute patruzeci şi cinci de cântăreţi şi cântăreţe.
 • 68 Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catâri,
 • 69 patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.
 • 70 Mulţi din capii de familie au făcut daruri pentru lucrare. Dregătorul* a dat vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de potire, cinci sute treizeci de veşminte preoţeşti.
 • * Neem 8:9;
 • 71 Capii de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de darici* de aur şi două mii două sute de mine de argint.
 • * Ezra 2:69;
 • 72 Celălalt popor a dat douăzeci de mii de darici de aur, două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti.
 • 73 Preoţii şi leviţii, uşierii, cântăreţii, oamenii din popor, slujitorii Templului şi tot Israelul s-au aşezat în cetăţile lor*.
 • * Ezra 3:1;
  Neemia, capitolul 7