S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește

  Neemia  Capitolul 11
 • Împărţirea noilor locuitori
 • 1 Căpeteniile poporului s-au aşezat la Ierusalim. Cealaltă parte a poporului a tras la sorţ, pentru ca unul din zece să vină să locuiască la Ierusalim în cetatea* sfântă, iar ceilalţi să locuiască în cetăţi.
 • * Neem 11:18; Mat 4:5; Mat 27:53;
 • 2 Poporul a binecuvântat pe toţi cei ce au primit de bunăvoie* să locuiască la Ierusalim.
 • * Jud 5:9;
 • 3 Iată* căpeteniile ţinutului care s-au aşezat la Ierusalim. În cetăţile lui Iuda, fiecare s-a aşezat în moşia lui, în cetatea lui Israel, preoţii şi leviţii, slujitorii** Templului şi fiii robilor lui Solomon.
 • * 1 Cron 9:2; 1 Cron 9:3; ** Ezra 2:43; Ezra 2:55;
 • 4 La Ierusalim* s-au aşezat unii din fiii lui Iuda şi din fiii lui Beniamin. Din fiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Şefatia, fiul lui Mahalaleel, din fiii lui** Pereţ,
 • * 1 Cron 9:3; ** Gen 38:29;
 • 5 şi Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul lui Şiloni.
 • 6 Toţi fiii lui Pereţ, care s-au aşezat la Ierusalim, au fost patru sute şaizeci şi opt de oameni viteji.
 • 7 Iată fiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia,
 • 8 şi, după el, Gabai şi Salai, nouă sute douăzeci şi opt.
 • 9 Ioel, fiul lui Zieri, era căpetenia lor şi Iuda, fiul lui Senua, era a doua căpetenie a cetăţii.
 • 10 Din preoţi*: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,
 • * 1 Cron 9:10;
 • 11 Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, domnul Casei lui Dumnezeu,
 • 12 şi fraţii lor, care făceau slujba Casei, opt sute douăzeci şi doi; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amţi, fiul lui Zaharia, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia,
 • 13 şi fraţii săi, capii caselor părinteşti, două sute patruzeci şi doi şi Amaşai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meşilemot, fiul lui Imer,
 • 14 şi fraţii lor, oameni viteji, o sută douăzeci şi opt; Zabdiel, fiul lui Ghedolim, era căpetenia lor.
 • 15 Din leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, fiul lui Buni,
 • 16 Şabetai şi Iozabad, însărcinaţi cu treburile* de afară ale Casei lui Dumnezeu şi făcând parte din căpeteniile leviţilor;
 • * 1 Cron 26:29;
 • 17 Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, căpetenia care cânta lauda la rugăciune, şi Bacbuchia, al doilea din fraţii săi, şi Abda, fiul lui Şamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.
 • 18 Toţi leviţii din cetatea* sfântă erau două sute optzeci şi patru.
 • * Neem 11:1;
 • 19 Şi uşierii: Acub, Talmon şi fraţii lor, păzitorii porţilor, o sută şaptezeci şi doi.
 • 20 Cealaltă parte din Israel, din preoţi şi din leviţi s-a aşezat în toate cetăţile lui Iuda, fiecare în moşia lui.
 • 21 Slujitorii* Templului s-au aşezat pe deal şi aveau de căpetenii pe Ţiha şi Ghişpa.
 • * Neem 3:26;
 • 22 Căpetenia leviţilor la Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Haşabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreţii însărcinaţi cu slujba Casei lui Dumnezeu,
 • 23 căci era o poruncă* a împăratului cu privire la cântăreţi şi li se dădea o parte hotărâtă pe fiecare zi.
 • * Ezra 6:8; Ezra 6:9; Ezra 7:20;
 • 24 Petahia, fiul lui Meşezabeel, din fiii lui Zerah*, fiul lui Iuda, era dregătorul** împăratului pentru toate treburile poporului.
 • * Gen 38:30; ** 1 Cron 18:17; 1 Cron 23:28;
 • 25 Cât despre sate şi câmpiile lor, unii din fiii lui Iuda s-au aşezat la Chiriat-Arba* şi în locurile care ţin de el, la Dibon şi în locurile care ţin de el, Iecabţeel şi în satele care ţin de el,
 • * Ios 14:15;
 • 26 la Ieşua, la Molada, la Bet-Palet,
 • 27 la Haţar-Şual, la Beer-Şeba şi în locurile care ţin de ea,
 • 28 la Ţiclag, la Mecona şi în locurile care ţin de ea,
 • 29 la En-Rimon, la Ţoreea, la Iarmut,
 • 30 la Zanoah, la Adulam şi în satele care ţin de el, la Lachis şi în ţinutul lui, la Azeca şi în locurile care ţin de el. S-au aşezat astfel de la Beer-Şeba până la valea lui Hinom.
 • 31 Fiii lui Beniamin s-au aşezat de la Gheba la Micmaş, la Aia, la Betel şi în locurile care ţin de el,
 • 32 la Anatot, la Nob, la Hanania,
 • 33 la Haţor, la Rama, la Ghitaim,
 • 34 la Hadid, la Ţeboim, la Nebalat,
 • 35 la Lod şi la Ono, valea* lucrătorilor.
 • * 1 Cron 4:14;
 • 36 Au fost unii leviţi care s-au unit cu Beniamin, măcar că făceau parte din cetele lui Iuda.
  Neemia, capitolul 11