1 Cronici  


Capitolul 8
 • Urmaşii lui Beniamin
 • 1 Beniamin a născut pe Bela*, întâiul lui născut; pe Aşbel, al doilea; Ahrah, al treilea;
 • * Gen 46:21; Num 26:38; 1 Cron 7:6;
 • 2 Noha, al patrulea şi Rafa, al cincilea.
 • 3 Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,
 • 4 Abişua, Naaman, Ahoah,
 • 5 Ghera, Şefufan şi Huram.
 • 6 Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba şi care i-au strămutat la Manahat*:
 • * 1 Cron 2:52;
 • 7 Naaman, Ahia şi Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahihud.
 • 8 Şaharaim a avut copii în ţara Moabului, după ce a îndepărtat pe nevestele sale: Huşim şi Baara.
 • 9 Cu nevastă-sa Hodeş a avut pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,
 • 10 Ieuţ, Şochia şi Mirma. Aceştia sunt fiii săi, capii de familie.
 • 11 Cu Huşim a avut pe: Abitub şi Elpaal.
 • 12 Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam şi Şemer, care a zidit Ono, Lod şi satele lui.
 • 13 Beria şi Şema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.
 • 14 Ahio, Şaşac, Ieremot,
 • 15 Zebadia, Arad, Eder,
 • 16 Micael, Işfa şi Ioha erau fiii lui Beria.
 • 17 Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber,
 • 18 Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii lui Elpaal.
 • 19 Iachim, Zicri, Zabdi,
 • 20 Elienai, Ţiltai, Eliel,
 • 21 Adaia, Beraia şi Şimrat erau fiii lui Şimei.
 • 22 Işpan, Eber, Eliel,
 • 23 Abdon, Zicri, Hanan,
 • 24 Hanania, Elam, Antotia,
 • 25 Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac.
 • 26 Şamşerai, Şeharia, Atalia,
 • 27 Iaareşia, Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham.
 • 28 Aceştia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.
 • Spiţa neamului lui Saul
 • 29 Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon şi numele nevestei* lui era Maaca.
 • * 1 Cron 9:35;
 • 30 Abdon era fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab,
 • 31 Ghedor, Ahio şi Zecher.
 • 32 Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau tot la Ierusalim, lângă fraţii lor, împreună cu fraţii lor.
 • 33 Ner* a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.
 • * 1 Sam 14:51;
 • 34 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica*.
 • * 2 Sam 9:12;
 • 35 Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea şi Ahaz.
 • 36 Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;
 • 37 Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa*; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia.
 • * 1 Cron 9:43;
 • 38 Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel.
 • 39 Fiii fratelui său Eşec: Ulam, întâiul lui născut; Ieus, al doilea şi Elifelet, al treilea.
 • 40 Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, care trăgeau cu arcul şi au avut mulţi fii şi nepoţi, o sută cincizeci. Toţi aceştia sunt fiii lui Beniamin.
  1 Cronici, capitolul 8