1 Cronici  Capitolul 11
 • David, împărat
 • 1 Tot Israelul* s-a strâns la David, la Hebron, zicând: „Iată că noi suntem os din oasele tale şi carne din carnea ta.
 • * 2 Sam 5:1;
 • 2 Odinioară, chiar când era Saul împărat, tu duceai şi aduceai pe Israel înapoi. Domnul, Dumnezeul tău, ţi-a zis: ‘Tu vei paşte* pe poporul Meu Israel şi tu vei fi căpetenia poporului Meu Israel’.”
 • * Ps 78:71;
 • 3 Astfel, toţi bătrânii lui Israel au venit la împărat, la Hebron, şi David a făcut legământ cu ei la Hebron înaintea Domnului. Au uns* pe David împărat peste Israel, după Cuvântul Domnului, spus prin Samuel**.
 • * 2 Sam 5:3; ** 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:12; 1 Sam 16:13;
 • 4 David a mers* cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo** erau iebusiţii, locuitorii ţării.
 • * 2 Sam 5:6; ** Jud 1:21; Jud 19:10;
 • 5 Locuitorii Iebusului au zis lui David: „Nu vei intra aici.” Dar David a luat cetăţuia Sionului – aceasta este cetatea lui David.
 • 6 David zisese: „Oricine va bate cel dintâi pe iebusiţi va fi căpetenie şi domn.” Ioab, fiul Ţeruiei, s-a suit cel dintâi şi a ajuns căpetenie.
 • 7 David s-a aşezat în cetăţuie, de aceea au numit-o cetatea lui David.
 • 8 A făcut zid împrejurul cetăţii de la Milo, de jur împrejur, şi Ioab a dres cealaltă parte a cetăţii.
 • 9 David ajungea din ce în ce mai mare şi Domnul oştirilor era cu el.
 • Vitejii lui David
 • 10 Iată* căpeteniile vitejilor care erau în slujba lui David şi care l-au ajutat împreună cu tot Israelul să-şi întărească stăpânirea, ca să-l pună împărat, după Cuvântul** Domnului cu privire la Israel.
 • * 2 Sam 23:8; ** 1 Sam 16:1; 1 Sam 16:12;
 • 11 Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David: Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură dată.
 • 12 După el, Eleazar, fiul lui Dodo, Ahohitul, unul din cei trei războinici.
 • 13 El era cu David la Pas-Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz, şi poporul fugea dinaintea filistenilor.
 • 14 S-au aşezat în mijlocul ogorului, l-au ocrotit şi au bătut pe filisteni. Şi Domnul a dat o mare izbăvire.
 • 15 Trei din cele treizeci de căpetenii s-au* coborât la David pe stâncă, în peştera Adulam, când tabăra filistenilor era în valea** refaimiţilor.
 • * 2 Sam 23:13; ** 1 Cron 14:9;
 • 16 David era atunci în cetăţuie, şi o ceată a filistenilor era la Betleem.
 • 17 David a avut o dorinţă şi a zis: „Cine-mi va aduce apă de băut din fântâna de la poarta Betleemului?”
 • 18 Atunci, cei trei bărbaţi au trecut prin tabăra filistenilor şi au scos apă din fântâna de la poarta Betleemului. Au adus-o şi au dat-o lui David, dar David n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului.
 • 19 El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac una ca aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni care s-au dus cu primejdia vieţii lor? Căci cu primejdia vieţii lor au adus-o.” Şi n-a voit s-o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.
 • 20 Abişai*, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni şi i-a omorât, şi i-a mers faima între cei trei.
 • * 2 Sam 23:18;
 • 21 El* era cel mai cu vază din cei trei, din rândul al doilea, şi a fost căpetenia lor, dar n-a ajuns pe cei trei dintâi.
 • * 2 Sam 23:19;
 • 22 Benaia, fiul lui Iehoiada, fiul unui om din Cabţeel, om de preţ şi vestit prin isprăvile lui. El* a ucis cei doi lei ai Moabului. S-a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu într-o zi când căzuse zăpadă.
 • * 2 Sam 23:20;
 • 23 El a ucis pe un egiptean care avea o statură de cinci coţi şi avea în mână o suliţă ca sulul unui ţesător; s-a coborât împotriva lui cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egipteanului şi l-a ucis cu ea.
 • 24 Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, şi i-a mers faima printre cei trei viteji.
 • 25 Era cel mai cu vază din cei treizeci, dar n-a ajuns pe cei trei dintâi. David l-a primit în sfatul celor mai aproape de el.
 • 26 Vitejii oştirii: Asael*, fratele lui Ioab. Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.
 • * 2 Sam 23:24;
 • 27 Şamot din Haror. Heleţ din Palon.
 • 28 Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa, Abiezer din Anatot.
 • 29 Sibecai, Huşatitul. Ilai din Ahoah.
 • 30 Maharai din Netofa, Heled, fiul lui Baana, din Netofa.
 • 31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibea fiilor lui Beniamin. Benaia din Piraton.
 • 32 Hurai din Nahale-Gaaş. Abiel din Araba.
 • 33 Azmavet din Baharum. Eliahba din Şaalbon.
 • 34 Bene-Haşem din Ghizon. Ionatan, fiul lui Şaghe, din Harar.
 • 35 Ahiam, fiul lui Sacar, din Harar. Elifal, fiul lui Ur.
 • 36 Hefer din Mechera. Ahia din Palon.
 • 37 Heţro din Carmel. Naarai, fiul lui Ezbai.
 • 38 Ioel, fratele lui Natan. Mibhar, fiul lui Hagri.
 • 39 Ţelec, Amonitul, Nahrai din Berot, care ducea armele lui Ioab, fiul Ţeruiei.
 • 40 Ira din Ieter. Gareb din Ieter.
 • 41 Urie, Hetitul. Zabad, fiul lui Ahlai.
 • 42 Adina, fiul lui Şiza, Rubenitul, căpetenia rubeniţilor, şi treizeci împreună cu el.
 • 43 Hanan, fiul lui Maaca. Iosafat din Mitni.
 • 44 Ozia din Aştarot. Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam, din Aroer.
 • 45 Iediael, fiul lui Şimri. Ioha, fratele său, Tiţitul.
 • 46 Eliel din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam. Itma, Moabitul.
 • 47 Eliel, Obed şi Iaasiel-Meţobaia.
  1 Cronici, capitolul 11