1 Corinteni  


Capitolul 15
 • Învierea şi arătările lui Hristos
 • 1 Vă fac cunoscută, fraţilor, Evanghelia pe care* v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o**, în care aţi rămas
 • * Gal 1:11; ** Rom 5:2;
 • 2 şi prin* care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi** crezut.
 • * Rom 1:16; 1 Cor 1:21; ** Gal 3:4;
 • 3 V-am* învăţat înainte de toate, aşa cum** am primit şi eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi,
 • * 1 Cor 11:2; 1 Cor 11:23; ** Gal 1:12; Ps 22:15; Isa 53:5; Dan 9:26; Zah 13:7; Luca 24:26; Luca 24:46; Fapte 3:18; Fapte 26:23; 1 Pet 1:11; 1 Pet 2:24;
 • 4 că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi*,
 • * Ps 2:7; Ps 16:10; Isa 53:10; Osea 6:2; Luca 24:26; Luca 24:46; Fapte 2:25-31; Fapte 13:33-35; Fapte 26:22; Fapte 26:23; 1 Pet 1:11;
 • 5 şi* că S-a arătat lui Chifa, apoi celor** doisprezece.
 • * Luca 24:34; ** Mat 28:17; Marc 16:14; Luca 24:36; Ioan 20:19; Ioan 20:26; Fapte 10:41;
 • 6 După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.
 • 7 În urmă, S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor* apostolilor.
 • * Luca 24:50; Fapte 1:3; Fapte 1:4;
 • 8 După ei* toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie.
 • * Fapte 9:4; Fapte 9:17; Fapte 22:14; Fapte 22:18; 1 Cor 9:1;
 • 9 Căci eu sunt cel mai* neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am** prigonit Biserica lui Dumnezeu.
 • * Efes 3:8; ** Fapte 8:3; Fapte 9:1; Gal 1:13; Fil 3:6; 1 Tim 1:13;
 • 10 Prin* harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic, ba încă am** lucrat mai mult decât toţi, totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.
 • * Efes 3:7; Efes 3:8; ** 2 Cor 11:23; 2 Cor 12:11; Mat 10:20; Rom 15:18; Rom 15:19; 2 Cor 3:5; Gal 2:8; Efes 3:7; Fil 2:13;
 • 11 Astfel dar, ori eu, ori ei, noi aşa propovăduim şi voi aşa aţi crezut.
 • Însemnătatea învierii lui Hristos
 • 12 Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor?
 • 13 Dacă nu este o înviere a morţilor, nici* Hristos n-a înviat.
 • * 1 Tes 4:14;
 • 14 Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică şi zadarnică este şi credinţa voastră.
 • 15 Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit* despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu înviază.
 • * Fapte 2:24; Fapte 2:32; Fapte 4:10; Fapte 4:33; Fapte 13:30;
 • 16 Căci, dacă nu înviază morţii, nici Hristos n-a înviat.
 • 17 Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă* în păcatele voastre
 • * Rom 4:25;
 • 18 şi, prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.
 • 19 Dacă* numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!
 • * 2 Tim 3:12;
 • 20 Dar acum, Hristos* a înviat din morţi, pârga** celor adormiţi.
 • * 1 Pet 1:3; ** Fapte 26:23; 1 Cor 15:23; Col 1:18; Apoc 1:5;
 • 21 Căci dacă* moartea a venit prin om, tot prin** om a venit şi învierea morţilor.
 • * Rom 5:12; Rom 5:17; ** Ioan 11:25; Rom 6:23;
 • 22 Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos,
 • 23 dar fiecare* la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
 • * 1 Cor 15:20; 1 Tes 4:15-17;
 • 24 În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia* în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.
 • * Dan 7:14; Dan 7:27;
 • 25 Căci trebuie ca El să împărăţească până* va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.
 • * Ps 110:1; Fapte 2:34; Fapte 2:35; Efes 1:22; Evr 1:13; Evr 10:13;
 • 26 Vrăjmaşul* cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea.
 • * 2 Tim 1:10; Apoc 20:14;
 • 27 Dumnezeu, în adevăr, „a* pus totul sub picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul.
 • * Ps 8:6; Mat 28:18; Evr 2:8; 1 Pet 3:22;
 • 28 Şi când* toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar** şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toţi.
 • * Fil 3:21; ** 1 Cor 3:23; 1 Cor 11:3;
 • 29 Altfel, ce ar face cei ce se botează pentru cei morţi? Dacă nu înviază morţii nicidecum, de ce se mai botează ei pentru cei morţi?
 • 30 Şi de ce* suntem noi în primejdie în orice clipă?
 • * 2 Cor 11:26; Gal 5:11;
 • 31 În fiecare zi, eu* sunt în primejdie de moarte; atât este de adevărat lucrul acesta, fraţilor, cât este de adevărat că am de ce să mă laud** cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru.
 • * 1 Tes 2:19; ** Rom 8:36; 1 Cor 4:9; 2 Cor 4:10; 2 Cor 4:11; 2 Cor 11:23;
 • 32 Dacă, vorbind în felul oamenilor, m-am* luptat cu fiarele în Efes, care-mi este folosul? Dacă nu înviază morţii, atunci „să** mâncăm şi să bem, căci mâine vom muri”.
 • * 2 Cor 1:8; ** Ecl 2:24; Isa 22:13; Isa 56:12; Luca 12:19;
 • 33 Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile* rele strică obiceiurile bune.”
 • * 1 Cor 5:6;
 • 34 Veniţi-vă* în fire cum se cuvine şi nu păcătuiţi! Căci** sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu, spre ruşinea voastră o spun.
 • * Rom 13:11; Efes 5:14; ** 1 Tes 4:5; 1 Cor 6:5;
 • Cum vor învia morţii
 • 35 Dar va zice cineva: „Cum* înviază morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?”
 • * Ezec 37:3;
 • 36 Nebun ce eşti! Ce* semeni tu nu înviază dacă nu moare mai întâi.
 • * Ioan 12:24;
 • 37 Şi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă.
 • 38 Apoi, Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei.
 • 39 Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor.
 • 40 Tot aşa sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti, dar alta este strălucirea trupurilor cereşti şi alta a trupurilor pământeşti.
 • 41 Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea.
 • 42 Aşa* este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire şi înviază în neputrezire;
 • * Dan 12:3; Mat 13:43;
 • 43 este* semănat în ocară şi înviază în slavă; este semănat în neputinţă şi înviază în putere.
 • * Fil 3:21;
 • 44 Este semănat trup firesc şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc.
 • 45 De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost* făcut un suflet viu.” Al doilea Adam** a fost făcut un duh dătător de viaţă.
 • * Gen 2:7; ** Rom 5:14; Ioan 5:21; Ioan 6:33; Ioan 6:39; Ioan 6:40; Ioan 6:54; Ioan 6:57; Fil 3:21; Col 3:4;
 • 46 Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă.
 • 47 Omul* dintâi este din pământ**, pământesc; omul al doilea este din cer.
 • * Ioan 3:31; ** Gen 2:7; Gen 3:19; Ioan 3:13; Ioan 3:31;
 • 48 Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; cum* este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.
 • * Fil 3:20; Fil 3:21;
 • 49 Şi după cum* am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom** purta şi chipul Celui ceresc.
 • * Gen 5:3; ** Rom 8:29; 2 Cor 3:18; 2 Cor 4:11; Fil 3:21; 1 Ioan 3:2;
 • 50 Ce spun eu, fraţilor, este că nu pot carnea* şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu, şi că putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.
 • * Mat 16:11; Ioan 3:3; Ioan 3:5;
 • 51 Iată, vă spun o taină: nu* vom adormi toţi, dar** toţi vom fi schimbaţi,
 • * 1 Tes 4:15-17; ** Fil 3:21;
 • 52 într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa* va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi.
 • * Zah 9:14; Mat 24:31; Ioan 5:25; 1 Tes 4:16;
 • 53 Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul* acesta muritor să se îmbrace în nemurire.
 • * 2 Cor 5:4;
 • 54 Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea* a fost înghiţită de biruinţă.
 • * Isa 25:8; Evr 2:14; Evr 2:15; Apoc 20:14;
 • 55 Unde îţi este biruinţa, moarte*? Unde îţi este boldul, moarte?”
 • * Osea 13:14;
 • 56 Boldul morţii este păcatul şi puterea* păcatului este Legea.
 • * Rom 4:15; Rom 5:13; Rom 7:5; Rom 7:13;
 • 57 Dar* mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa** prin Domnul nostru Isus Hristos!
 • * Rom 7:25; ** 1 Ioan 5:4; 1 Ioan 5:5;
 • 58 De aceea*, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că** osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.
 • * 2 Pet 3:14; ** 1 Cor 3:8;
  1 Corinteni, capitolul 15