1 Cronici  


Capitolul 1
 • CARTEA ÎNTÂI A CRONICILOR SAU ÎNTÂIA PARALIPOMENE
 • * Fapte 17:26;
 • SPIŢELE NEAMURILOR (CAPITOLELE 1—9)
 • Cei zece patriarhi de la Adam până la Noe
 • 1 Adam, Set*, Enoş,
 • * Gen 4:25; Gen 4:26; Gen 5:3; Gen 5:6;
 • 2 Chenan, Mahalaleel, Iered,
 • 3 Enoh, Metuşelah, Lemec,
 • Fiii lui Noe. Urmaşii lui Iafet şi Ham
 • 4 Noe. Sem, Ham şi Iafet.
 • 5 Fiii* lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras.
 • * Gen 10:2;
 • 6 Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Difat şi Togarma.
 • 7 Fiii lui Iavan: Elişa, Tarsisa, Chitim şi Rodanim.
 • 8 Fiii* lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.
 • * Gen 10:6;
 • 9 Fiii lui Cuş: Saba, Havila, Sabta, Raema şi Sabteca. Fiii lui Raema: Seba şi Dedan.
 • 10 Cuş* a născut pe Nimrod; el a început să fie puternic pe pământ.
 • * Gen 10:8;
 • 11 Miţraim a născut pe ludimi, ananimi, lehabimi, naftuhimi,
 • 12 patrusimi, casluhimi, din care au ieşit filistenii şi caftorimii*.
 • * Deut 2:23;
 • 13 Canaan* a născut pe Sidon, întâiul lui născut, şi pe Het,
 • * Gen 10:15;
 • 14 şi pe iebusiţi, amoriţi, ghirgasiţi,
 • 15 heviţi, archiţi, siniţi,
 • 16 arvadiţi, ţemariţi, hamatiţi.
 • Fiii lui Sem
 • 17 Fiii lui Sem*: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram; Uţ, Hul, Gheter şi Meşec.
 • * Gen 10:22; Gen 11:10;
 • 18 Arpacşad a născut pe Şelah, şi Şelah a născut pe Eber.
 • 19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că pe vremea lui s-a împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan.
 • 20 Ioctan* a născut pe Almodad, pe Şelef, pe Haţarmavet, pe Ierah,
 • * Gen 10:26;
 • 21 pe Hadoram, pe Uzal, pe Dicla,
 • 22 pe Ebal, pe Abimael, pe Seba,
 • 23 pe Ofir, pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia au fost fii ai lui Ioctan.
 • Cei zece patriarhi de la Sem la Avraam
 • 24 Sem*, Arpacşad, Şelah,
 • * Gen 11:10; Luca 3:36;
 • 25 Eber*, Peleg, Rehu,
 • * Gen 11:15;
 • 26 Serug, Nahor, Terah,
 • 27 Avram*, adică Avraam.
 • * Gen 17:5;
 • Fiii lui Avraam
 • 28 Fiii lui Avraam: Isaac* şi Ismael**.
 • * Gen 21:2; Gen 21:3; ** Gen 16:11; Gen 16:15;
 • 29 Iată sămânţa lor:Nebaiot, întâiul născut* al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
 • * Gen 25:13-16;
 • 30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
 • 31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
 • 32 Fiii Cheturei*, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. Fiii lui Iocşan: Seba şi Dedan.
 • * Gen 25:1; Gen 25:2;
 • 33 Fiii lui Madian: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Aceştia sunt toţi fiii Cheturei.
 • Fiii lui Isaac şi Esau
 • 34 Avraam* a născut pe Isaac.Fiii lui Isaac**: Esau şi Israel.
 • * Gen 21:2; Gen 21:3; ** Gen 25:25; Gen 25:26;
 • 35 Fiii lui* Esau: Elifaz, Reuel, Ieuş, Iaelam şi Core.
 • * Gen 36:9; Gen 36:10;
 • 36 Fiii lui Elifaz: Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna şi Amalec.
 • 37 Fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
 • 38 Fiii* lui Seir: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.
 • * Gen 36:20;
 • 39 Fiii lui Lotan: Hori şi Homam. Sora lui Lotan: Timna.
 • 40 Fiii lui Şobal: Alian, Manahat, Ebal, Şefi şi Onam. Fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana.
 • 41 Fiul lui Ana: Dişon*. Fiii lui Dişon: Hamran, Eşban, Itran şi Cheran.
 • * Gen 36:25;
 • 42 Fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan şi Iaacan. Fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.
 • Împăraţii Edomului
 • 43 Iată împăraţii* care au domnit în ţara Edomului înainte ca să fi domnit un împărat peste copiii lui Israel: Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii lui era Dinhaba.
 • * Gen 36:31;
 • 44 Bela a murit, şi în locul lui a domnit Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra.
 • 45 Iobab a murit, şi în locul lui a domnit Huşam, din ţara temaniţilor.
 • 46 Huşam a murit, şi în locul lui a domnit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit.
 • 47 Hadad a murit, şi în locul lui a domnit Samla din Masreca.
 • 48 Samla a* murit, şi în locul lui a domnit Saul, din Rehobot pe Râu.
 • * Gen 36:37;
 • 49 Saul a murit, şi în locul lui a domnit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
 • 50 Baal-Hanan a murit, şi în locul lui a domnit Hadad. Numele cetăţii lui era Pahi şi numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab.
 • 51 Hadad a murit.Căpeteniile Edomului* au fost: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
 • * Gen 36:40;
 • Căpeteniile Edomului
 • 52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
 • 53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
 • 54 căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.
1 Cronici, capitolul 1