1 Cronici  


Capitolul 2
 • Fiii lui Iacov
 • 1 Iată fiii lui Israel: Ruben*, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
 • * Gen 29:32; Gen 30:5; Gen 35:18; Gen 35:22; Gen 46:8;
 • 2 Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.
 • 3 Fiii lui* Iuda: Er, Onan, Şela; aceştia trei i s-au născut din fata lui Şua**, Canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.
 • * Gen 38:3; Gen 46:12; Num 26:19; ** Gen 38:2; Gen 38:7;
 • 4 Tamar*, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci.
 • * Gen 38:29; Gen 38:30; Mat 1:3;
 • 5 Fiii lui Pereţ*: Heţron şi Hamul.
 • * Gen 46:12; Rut 4:18;
 • 6 Fiii lui Zerah: Zimri, Etan*, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci.
 • * 1 Imp 4:31;
 • 7 Fiii lui* Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârşit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite** cu desăvârşire.
 • * 1 Cron 4:1; ** Ios 6:18; Ios 7:1;
 • 8 Fiul lui Etan: Azaria.
 • 9 Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).
 • 10 Ram a născut* pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul** fiilor lui Iuda.
 • * Rut 4:19; Rut 4:20; Mat 1:4; ** Num 1:7; Num 2:3;
 • 11 Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
 • 12 Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
 • 13 Isai* a născut pe Eliab – întâiul lui născut; pe Abinadab – al doilea; pe Şimea – al treilea;
 • * 1 Sam 16:6;
 • 14 pe Netaneel – al patrulea; pe Radai – al cincilea;
 • 15 pe Oţem – al şaselea; pe David – al şaptelea.
 • 16 Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei* au fost: Abişai, Ioab şi Asael – trei.
 • * 2 Sam 2:18;
 • 17 Abigail* a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.
 • * 2 Sam 17:25;
 • Fiii lui Caleb
 • 18 Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevastă-sa Azuba şi cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon.
 • 19 Azuba a murit, şi Caleb a luat pe Efrat*, care i-a născut pe Hur.
 • * 1 Cron 2:50;
 • 20 Hur a născut pe Uri şi Uri a născut pe Beţaleel*.
 • * Exod 31:2;
 • 21 În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir*, tatăl lui Galaad, şi avea şaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub.
 • * Num 27:1;
 • 22 Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaadului.
 • 23 Gheşuriţii* şi sirienii le-au luat târgurile lui Iair, cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el: şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.
 • * Num 32:41; Deut 3:14; Ios 13:30;
 • 24 După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa*.
 • * 1 Cron 4:5;
 • 25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia.
 • 26 Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam.
 • 27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer.
 • 28 Fiii lui Onam au fost: Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.
 • 29 Numele nevestei lui Abişur era Abihail şi ea i-a născut pe Ahban şi Molid.
 • 30 Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim. Seled a murit fără fii.
 • 31 Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul* lui Şeşan: Ahlai.
 • * 1 Cron 2:34; 1 Cron 2:35;
 • 32 Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii.
 • 33 Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel.
 • 34 Şeşan n-a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob egiptean numit Iarha.
 • 35 Şi Şeşan a dat pe fiică-sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.
 • 36 Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe* Zabad;
 • * 1 Cron 11:41;
 • 37 Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;
 • 38 Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;
 • 39 Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa.
 • 40 Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum;
 • 41 Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama.
 • 42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.
 • 43 Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.
 • 44 Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai.
 • 45 Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur.
 • 46 Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez.
 • 47 Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.
 • 48 Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana.
 • 49 Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa*.
 • * Ios 15:17;
 • 50 Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei, şi tatăl lui Chiriat-Iearim;
 • 51 Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.
 • 52 Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot.
 • 53 Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii; din aceste familii au ieşit ţoreatiţii şi eştaoliţii.
 • 54 Fiii lui Salma: Betleem şi netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, ţoreiţii;
 • 55 şi familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, tireatiţii, şimeatiţii şi sucatiţii. Aceştia sunt cheniţii*, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab**.
 • * Jud 1:16; ** Ier 35:2;
  1 Cronici, capitolul 2