1 Cronici  


Capitolul 27
 • Căpeteniile oştirii
 • 1 Aceştia sunt copiii lui Israel după numărul lor, capii caselor părinteşti, căpeteniile peste mii şi peste sute şi slujbaşii în slujba împăratului pentru tot ce privea şirul cetelor, sosirea şi plecarea lor, lună după lună, în toate lunile anului; fiecare ceată era de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • 2 În fruntea celei dintâi cete, pentru luna întâi, era Iaşobeam*, fiul lui Zabdiel, şi avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • * 2 Sam 23:8; 1 Cron 11:11;
 • 3 El era din fiii lui Pereţ şi era capul tuturor căpeteniilor oştirii în luna întâi.
 • 4 În fruntea cetei din luna a doua era Dodai, Ahohitul; Miclot era unul din capii cetei sale. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • 5 Capul cetei a treia, pentru luna a treia, era Benaia, fiul preotului Iehoiada, capul, şi el avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • 6 Acest Benaia* era un viteaz dintre cei treizeci şi în fruntea celor treizeci. Fiul său Amizadab era una din căpeteniile cetei sale.
 • * 2 Sam 23:20; 2 Sam 23:22; 2 Sam 23:23; 1 Cron 11:22;
 • 7 Al patrulea, pentru luna a patra, era Asael*, fratele lui Ioab, şi, după el, fiul său Zebadia. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • * 2 Sam 23:24; 1 Cron 11:26;
 • 8 Al cincilea, pentru luna a cincea, era căpetenia Şamehut, Izrahitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • 9 Al şaselea, pentru luna a şasea, era Ira*, fiul lui Icheş, Tecoitul. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • * 1 Cron 11:28;
 • 10 Al şaptelea, pentru luna a şaptea, era Heleţ*, Pelonitul, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • * 1 Cron 11:27;
 • 11 Al optulea, pentru luna a opta, era Sibecai*, Huşatitul, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • * 2 Sam 21:18; 1 Cron 11:29;
 • 12 Al nouălea, pentru luna a noua, era Abiezer*, din Anatot, din beniamiţi. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • * 1 Cron 11:28;
 • 13 Al zecelea, pentru luna a zecea, era Maharai*, din Netofa, din familia zerahiţilor. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • * 2 Sam 23:28; 1 Cron 11:30;
 • 14 Al unsprezecelea, pentru luna a unsprezecea, era Benaia*, din Piraton, din fiii lui Efraim. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • * 1 Cron 11:31;
 • 15 Al doisprezecelea, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai* din Netofa, din familia lui Otniel. El avea o ceată de douăzeci şi patru de mii de oameni.
 • * 1 Cron 26:30;
 • Capii seminţiilor
 • 16 Iată capii seminţiilor lui Israel:Capul rubeniţilor: Eliezer, fiul lui Zicri; al simeoniţilor: Şefatia, fiul lui Maaca;
 • 17 al leviţilor: Haşabia, fiul lui Chemuel; al familiei lui Aaron: Ţadoc;
 • 18 al lui Iuda: Elihu*, din fraţii lui David; al lui Isahar: Omri, fiul lui Micael;
 • * 1 Sam 16:6;
 • 19 al lui Zabulon: Işemaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali: Ierimot, fiul lui Azriel;
 • 20 al fiilor lui Efraim: Hosea, fiul lui Azazia;
 • 21 al jumătăţii seminţiei lui Manase: Ioel, fiul lui Pedaia; al jumătăţii seminţiei lui Manase din Galaad: Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin: Iaasiel, fiul lui Abner;
 • 22 al lui Dan: Azareel, fiul lui Ieroham. Aceştia sunt capii seminţiilor lui Israel.
 • 23 David n-a făcut numărătoarea celor în vârstă de la douăzeci de ani în jos din Israel, căci Domnul* făgăduise că va înmulţi pe Israel ca stelele cerului.
 • * Gen 15:5;
 • 24 Ioab, fiul Ţeruiei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul Se mâniase* pe Israel din pricina acestei numărători, care n-a fost trecută în cronicile împăratului David.
 • * 2 Sam 24:15; 1 Cron 21:7;
 • Slujitorii şi slujbaşii curţii
 • 25 Azmavet, fiul lui Adiel, era pus peste vistieriile împăratului; Ionatan, fiul lui Ozia, peste merindele din ogoare, cetăţi, sate şi turnuri;
 • 26 Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii de la ţară, care lucrau pământul;
 • 27 Şimei, din Rama, peste vii; Zabdi, din Şefam, peste pivniţele cu vin din vii;
 • 28 Baal-Hanan, din Gheder, peste măslini şi sicomori în câmpie; Ioaş, peste magaziile de untdelemn;
 • 29 Şitrai, din Saron, peste boii care păşteau în Saron; Şafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi;
 • 30 Obil, Ismaelitul, peste cămile; Iehdia, din Meronot, peste măgăriţe;
 • 31 Iaziz, Hagarenitul, peste oi. Toţi aceştia erau îngrijitori puşi peste averile împăratului David.
 • 32 Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om cu minte şi învăţat; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era lângă fiii împăratului;
 • 33 Ahitofel* era sfetnicul împăratului; Huşai**, Architul, era prietenul împăratului.
 • * 2 Sam 15:12; ** 2 Sam 15:37; 2 Sam 16:16;
 • 34 După Ahitofel au fost sfetnici: Iehoiada, fiul lui Benaia, şi Abiatar*; Ioab** era căpetenia oştirii împăratului.
 • * 1 Imp 1:7; ** 1 Cron 11:6;
  1 Cronici, capitolul 27