1 Cronici  


Capitolul 3
 • Familia lui David
 • 1 Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron:Întâiul născut: Amnon*, cu Ahinoam din Izreel**; al doilea: Daniel, cu Abigail din Carmel;
 • * 2 Sam 3:2; ** Ios 15:56;
 • 2 al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei;
 • 3 al cincilea: Şefatia, cu Abital; al şaselea: Itream, cu nevastă-sa Egla*.
 • * 2 Sam 3:5;
 • 4 Aceşti şase i s-au născut la Hebron. El a domnit* acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim** a domnit treizeci şi trei de ani.
 • * 2 Sam 2:11; ** 2 Sam 5:5;
 • 5 Iată cei ce i s-au născut* la Ierusalim:Şimea, Şobab, Natan şi Solomon**, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;
 • * 2 Sam 5:14; 1 Cron 14:4; ** 2 Sam 12:24;
 • 6 Ibhar, Elişama, Elifelet,
 • 7 Noga, Nefeg, Iafia,
 • 8 Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă*.
 • * 2 Sam 5:14-16;
 • 9 Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar* era sora lor.
 • * 2 Sam 13:1;
 • Urmaşii lui Solomon
 • 10 Fiul lui Solomon: Roboam*. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
 • * 1 Imp 11:43; 1 Imp 15:6;
 • 11 Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
 • 12 Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
 • 13 Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
 • 14 Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
 • 15 Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.
 • 16 Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
 • 17 Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;
 • 18 Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
 • 19 Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor,
 • 20 şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.
 • 21 Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.
 • 22 Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş*, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.
 • * Ezra 8:2;
 • 23 Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.
 • 24 Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.
  1 Cronici, capitolul 3