1 Cronici  


Capitolul 6
 • Urmaşii lui Levi
 • 1 Fiii lui Levi: Gherşom*, Chehat şi Merari.
 • * Gen 46:11; Exod 6:16; Num 26:57; 1 Cron 23:6;
 • 2 Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.
 • 3 Fiii lui Amram: Aaron şi Moise, şi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab*, Abihu, Eleazar şi Itamar.
 • * Lev 10:1;
 • 4 Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abişua;
 • 5 Abişua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi;
 • 6 Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot;
 • 7 Meraiot a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
 • 8 Ahitub* a născut pe Ţadoc; Ţadoc** a născut pe Ahimaaţ;
 • * 2 Sam 8:17; ** 2 Sam 15:27;
 • 9 Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan;
 • 10 Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot* în casa** pe care a zidit-o Solomon la Ierusalim;
 • * 2 Cron 26:17; 2 Cron 26:18; ** 1 Imp 6:1;
 • 11 Azaria* a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub;
 • * Ezra 7:3;
 • 12 Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Şalum;
 • 13 Şalum a născut pe Hilchia; Hilchia a născut pe Azaria;
 • 14 Azaria a născut pe Seraia*; Seraia a născut pe Iehoţadac.
 • * Neem 11:11;
 • 15 Iehoţadac a plecat şi el când a dus Domnul în robie* pe Iuda şi Ierusalimul prin Nebucadneţar.
 • * 2 Imp 25:18;
 • Urmaşii fiilor lui Levi
 • 16 Fiii lui Levi: Gherşom*, Chehat şi Merari.
 • * Exod 6:16;
 • 17 Iată numele fiilor lui Gherşom: Libni şi Şimei.
 • 18 Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.
 • 19 Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. Acestea sunt familiile lui Levi, după părinţii lor.
 • 20 Din Gherşom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima*, fiul său;
 • * 1 Cron 6:42;
 • 21 Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său.
 • 22 Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;
 • 23 Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său;
 • 24 Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său.
 • 25 Fiii lui Elcana: Amasai* şi Ahimot;
 • * 1 Cron 6:35; 1 Cron 6:36;
 • 26 Elcana, fiul său; Elcana-Ţofai, fiul său; Nahat, fiul său;
 • 27 Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său
 • 28 şi fiii lui Samuel, întâiul născut: Vaşni şi Abia.
 • 29 Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său;
 • 30 Şimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.
 • Leviţii cântăreţi: Heman, Asaf şi Etan
 • 31 Iată aceia pe care i-a pus David pentru cârmuirea cântării în Casa Domnului, de când a avut chivotul un loc* de odihnă:
 • * 1 Cron 16:1;
 • 32 ei împlineau slujba de cântăreţi înaintea locaşului cortului întâlnirii, până când a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim şi îşi făceau slujba după rânduiala care le era poruncită.
 • 33 Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii chehatiţilor: Heman, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,
 • 34 fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
 • 35 fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
 • 36 fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania,
 • 37 fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf*, fiul lui Core,
 • * Exod 6:24;
 • 38 fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel.
 • 39 Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,
 • 40 fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
 • 41 fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
 • 42 fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,
 • 43 fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom, fiul lui Levi.
 • 44 Fiii lui Merari, fraţii lor, la stânga; Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
 • 45 fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia,
 • 46 fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,
 • 47 fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
 • Familia lui Aaron
 • 48 Fraţii lor, leviţii, erau însărcinaţi cu toată slujba locaşului Casei lui Dumnezeu.
 • 49 Aaron şi fiii săi aduceau jertfe pe altarul* arderilor-de-tot şi tămâie pe altarul** tămâii, împlineau toate slujbele în Locul Preasfânt şi făceau ispăşire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.
 • * Lev 1:9; ** Exod 30:7;
 • 50 Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abişua, fiul său;
 • 51 Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;
 • 52 Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;
 • 53 Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.
 • Locurile date leviţilor
 • 54 Iată locuinţele lor, după satele lor, în hotarele care le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia chehatiţilor, ieşiţi cei dintâi la sorţi,
 • 55 li s-a dat Hebronul* în ţara lui Iuda şi locurile lui de păşunat,
 • * Ios 21:11; Ios 21:12;
 • 56 dar câmpia* cetăţii şi satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune.
 • * Ios 14:13; Ios 15:13;
 • 57 Fiilor lui Aaron* li s-a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna şi locurile ei de păşunat, Iatir, Eştemoa cu locurile ei de păşunat,
 • * Ios 21:13;
 • 58 Hilen cu locurile lui de păşunat, Debir cu locurile lui de păşunat,
 • 59 Aşan cu locurile lui de păşunat, Bet-Şemeş cu locurile lui de păşunat
 • 60 şi din seminţia lui Beniamin: Gheba cu locurile ei de păşunat, Alemet cu locurile lui de păşunat, Anatot cu locurile lui de păşunat. Toate cetăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor.
 • 61 Celorlalţi fii ai lui Chehat li s-au dat prin sorţi* zece cetăţi din familiile seminţiei lui Efraim, din seminţia lui Dan, şi din jumătatea** seminţiei lui Manase.
 • * 1 Cron 6:66; ** Ios 21:5;
 • 62 Fiii lui Gherşom, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din seminţia lui Manase în Basan.
 • 63 Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece* cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon.
 • * Ios 21:7; Ios 21:34;
 • 64 Copiii lui Israel au dat astfel leviţilor cetăţile şi locurile lor de păşunat.
 • 65 Au dat prin sorţi, din seminţia fiilor lui Iuda, din seminţia fiilor lui Simeon şi din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, pe care le-au numit pe nume.
 • 66 Cât pentru celelalte* familii ale fiilor lui Chehat, cetăţile ţinutului lor au fost luate din seminţia lui Efraim.
 • * 1 Cron 6:61;
 • 67 Le-au* dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de păşunat, în muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de păşunat,
 • * Ios 21:21-35;
 • 68 Iocmeam cu locurile lui de păşunat, Bet-Horon cu locurile lui de păşunat,
 • 69 Aialon cu locurile lui de păşunat şi Gat-Rimon cu locurile lui de păşunat
 • 70 şi, din jumătatea seminţiei lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de păşunat şi Bileam cu locurile lui de păşunat, pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehat.
 • 71 Fiilor lui Gherşom le-au dat: din familia jumătăţii seminţiei lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de păşunat şi Aştarot cu locurile lui de păşunat;
 • 72 din seminţia lui Isahar: Chedeş cu locurile lui de păşunat, Dobrat cu locurile lui de păşunat,
 • 73 Ramot cu locurile lui de păşunat şi Anem cu locurile lui de păşunat;
 • 74 din seminţia lui Aşer, Maşal cu locurile lui de păşunat, Abdon cu locurile lui de păşunat,
 • 75 Hucoc cu locurile lui de păşunat şi Rehob cu locurile lui de păşunat,
 • 76 şi din seminţia lui Neftali: Chedeş din Galileea cu locurile lui de păşunat, Hamon cu locurile lui de păşunat şi Chiriataim cu locurile lui de păşunat.
 • 77 Celorlalţi leviţi, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminţia lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de păşunat şi Tabor cu locurile lui de păşunat,
 • 78 iar de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminţia lui Ruben, Beţer, în pustie, cu locurile lui de păşunat, Iahţa cu locurile ei de păşunat,
 • 79 Chedemot cu locurile lui de păşunat şi Mefaat cu locurile lui de păşunat,
 • 80 şi din seminţia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de păşunat, Mahanaim cu locurile lui de păşunat,
 • 81 Hesbon cu locurile lui de păşunat şi Iaezer cu locurile lui de păşunat.
  1 Cronici, capitolul 6