1 Cronici  


Capitolul 9
 • Locuitorii Ierusalimului după întoarcerea din robie
 • 1 Tot* Israelul este scris în spiţele de neam şi trecut în cartea împăraţilor lui Israel. Şi Iuda a fost luat rob în Babilon din pricina fărădelegilor lui.
 • * Ezra 2:59;
 • 2 Cei dintâi* locuitori care au locuit în moşiile lor, în cetăţile lor, erau israeliţii, preoţii, leviţii şi netiniţii**.
 • * Ezra 2:70; Neem 7:73; ** Ios 9:27; Ezra 2:43; Ezra 8:20;
 • 3 La Ierusalim* locuiau fii de ai lui Iuda, fii de ai lui Beniamin şi fii de ai lui Efraim şi Manase.
 • * Neem 11:1;
 • 4 Fii de ai lui Pereţ, fiul lui Iuda: Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani.
 • 5 Dintre şiloniţi: Asaia, întâiul născut, şi fiii săi.
 • 6 Fii de ai lui Zerah: Ieuel şi fraţii săi, şase sute nouăzeci.
 • 7 Fii de ai lui Beniamin: Salu, fiul lui Meşulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Asenua;
 • 8 Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meşulam, fiul lui Şefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia,
 • 9 şi fraţii lor, după neamurile lor, nouă sute cincizeci şi şase. Toţi oamenii aceştia erau capi de familie în casele părinţilor lor.
 • Preoţii
 • 10 Din* preoţi: Iedaeia; Iehoiarib; Iachin;
 • * Neem 11:10;
 • 11 Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meşulam, fiul lui Ţadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, mai-marele Casei lui Dumnezeu;
 • 12 Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Paşhur, fiul lui Malchia; Maesai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meşulam, fiul lui Meşilemit, fiul lui Imer,
 • 13 şi fraţii lor, căpetenii ale caselor părinţilor lor, o mie şapte sute şaizeci, oameni viteji, puşi în slujba Casei lui Dumnezeu.
 • Leviţii şi slujbele Sfântului Locaş
 • 14 Din leviţi: Şemaia, fiul lui Haşub, fiul lui Azricam, fiul lui Haşabia, din fiii lui Merari;
 • 15 Bacbacar; Hereş; Galal; Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf;
 • 16 Obadia, fiul lui Şemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun; Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în satele netofatiţilor.
 • 17 Şi uşierii: Şalum, Acub, Talmon, Ahiman şi fraţii lor; Şalum era căpetenia lor
 • 18 şi, până în ziua de azi, el este la uşa împăratului, la răsărit. Aceştia sunt uşierii taberei fiilor lui Levi.
 • 19 Şalum, fiul lui Core, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, şi fraţii săi din casa tatălui său, coreiţii, împlineau slujba de păzitori ai pragurilor cortului; părinţii lor păziseră intrarea în tabăra Domnului,
 • 20 şi Fineas*, fiul lui Eleazar, fusese odinioară căpetenia lor, şi Domnul era cu el.
 • * Num 31:6;
 • 21 Zaharia, fiul lui Meşelemia, era uşier la intrarea cortului întâlnirii.
 • 22 De toţi erau două sute doisprezece, aleşi ca uşieri ai pragurilor şi scrişi în spiţele de neam, după satele lor. David şi* văzătorul** Samuel îi puseseră în slujba lor.
 • * 1 Sam 9:9; ** 1 Cron 16:1; 1 Cron 16:2;
 • 23 Ei şi copiii lor păzeau uşile Casei Domnului, adică ale casei cortului.
 • 24 Erau uşieri în cele patru vânturi: la răsărit, la apus, la miazănoapte şi la miazăzi.
 • 25 Fraţii lor, care locuiau în satele lor, trebuiau să vină din timp în timp la ei* şapte zile.
 • * 2 Imp 11:5;
 • 26 Căci aceste patru căpetenii ale uşierilor, aceşti leviţi, erau totdeauna în slujbă şi mai aveau privegherea asupra odăilor şi vistieriilor Casei lui Dumnezeu;
 • 27 petreceau noaptea în jurul Casei lui Dumnezeu, a cărei pază o aveau şi pe care trebuiau s-o deschidă în fiecare dimineaţă.
 • 28 Unii din leviţi aveau grijă de uneltele pentru slujbă, pe care le numărau la intrare şi le numărau şi la ieşire.
 • 29 Alţii îngrijeau de unelte, de toate uneltele Sfântului Locaş şi de floarea făinii, de vin, de untdelemn, de tămâie şi de miresme.
 • 30 Fii de ai preoţilor pregăteau tămâia* mirositoare.
 • * Exod 30:23;
 • 31 Matitia, unul din leviţi, întâiul născut al lui Şalum, Coreitul, avea grijă de* turtele coapte în tigaie.
 • * Lev 2:5; Lev 6:21;
 • 32 Şi unii din fraţii lor, dintre chehatiţi, erau însărcinaţi să pregătească pentru fiecare Sabat pâinile* pentru punerea înaintea Domnului.
 • * Lev 24:8;
 • 33 Aceştia sunt cântăreţii*, capii de familie ai leviţilor, care locuiau în odăi, scutiţi de alte slujbe, pentru că lucrau zi şi noapte.
 • * 1 Cron 6:31; 1 Cron 25:1;
 • 34 Aceştia sunt capii de familie ai leviţilor, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.
 • Locuitorii din Gabaon şi casa lui Saul
 • 35 Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia la Gabaon şi numele nevestei lui era Maaca*.
 • * 1 Cron 8:29;
 • 36 Abdon a fost fiul său întâi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Ner, Nadab,
 • 37 Ghedor, Ahio, Zaharia şi Miclot.
 • 38 Miclot a născut pe Şimeam. Şi ei locuiau tot la Ierusalim, lângă fraţii lor, cu fraţii lor.
 • 39 Ner* a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.
 • * 1 Cron 8:33;
 • 40 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.
 • 41 Fiii lui Mica: Piton, Melec şi Tahrea.
 • 42 Ahaz* a născut pe Iaera; Iaera a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;
 • * 1 Cron 8:35;
 • 43 Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Refaia; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia.
 • 44 Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Aceştia sunt fiii lui Aţel.
  1 Cronici, capitolul 9