1 Imparati  


Capitolul 4
 • Slujbaşii cei mai înalţi ai lui Solomon
 • 1 Împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul.
 • 2 Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Ţadoc,
 • 3 Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, erau logofeţi; Iosafat*, fiul lui Ahilud, era scriitor;
 • * 2 Sam 8:16; 2 Sam 20:24;
 • 4 Benaia*, fiul lui Iehoiada, era peste oştire; Ţadoc şi Abiatar** erau preoţi.
 • * 1 Imp 2:35; ** 1 Imp 2:27;
 • 5 Azaria, fiul lui Natan, era mai-mare* peste îngrijitori. Zabud, fiul lui Natan, era slujbaş** de stat, cirac al împăratului;
 • * 1 Imp 4:7; ** 2 Sam 8:18; 2 Sam 20:26; 2 Sam 15:37; 2 Sam 16:16; 1 Cron 27:33;
 • 6 Ahişar era mai-mare peste casa împăratului şi Adoniram*, fiul lui Abda, era mai-mare peste dări.
 • * 1 Imp 5:14;
 • Numele celor doisprezece îngrijitori
 • 7 Solomon avea doisprezece îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijeau de hrana împăratului şi a casei lui, fiecare timp de o lună din an.
 • 8 Iată-le numele:Fiul lui Hur, în muntele lui Efraim.
 • 9 Fiul lui Decher, la Macaţ, la Saalbim, la Bet-Şemeş, la Elon şi la Bet-Hanan.
 • 10 Fiul lui Hesed, la Arubot; el avea Soco şi toată ţara Hefer.
 • 11 Fiul lui Abinadab avea tot ţinutul Dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevasta lui.
 • 12 Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac şi Meghido şi tot Bet-Şeanul de lângă Ţartan sub Izreel, de la Bet-Şean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam.
 • 13 Fiul lui Gheber, la Ramot din Galaad; el avea târgurile* lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad; mai avea şi ţinutul** Argob în Basan, şaizeci de cetăţi mari, cu ziduri şi zăvoare de aramă.
 • * Num 32:41; ** Deut 3:4;
 • 14 Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim.
 • 15 Ahimaaţ, în Neftali. El luase de nevastă pe Basmat, fata lui Solomon.
 • 16 Baana, fiul lui Huşai, în Aşer şi la Bealot.
 • 17 Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar.
 • 18 Şimei, fiul lui Ela, în Beniamin.
 • 19 Gheber, fiul lui Uri, în ţara Galaadului; el avea ţinutul* lui Sihon, împăratul amoriţilor, şi al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în ţara aceasta.
 • * Deut 3:8;
 • Mărirea lui Solomon
 • 20 Iuda şi Israel erau în număr foarte mare, ca nisipul* de pe ţărmul mării. Ei mâncau**, beau şi se veseleau.
 • * Gen 22:17; 1 Imp 3:8; Prov 14:28; ** Ps 72:3; Ps 72:7; Mica 4:4;
 • 21 Solomon* mai stăpânea şi toate împărăţiile de la râu** până în ţara filistenilor şi până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau daruri şi au fost supuşi lui Solomon tot timpul vieţii lui.
 • * 2 Cron 9:26; Ps 72:8; ** Gen 15:18; Ios 1:4; Ps 68:29; Ps 72:10; Ps 72:11;
 • 22 În fiecare zi, Solomon mânca treizeci de cori de floare de făină şi şaizeci de cori de altă făină,
 • 23 zece boi graşi, douăzeci de boi de păscut şi o sută de oi, afară de cerbi, căprioare, ciute şi păsări îngrăşate.
 • 24 Stăpânea peste toată ţara de dincoace de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toţi împăraţii* de dincoace de râu. Şi avea pace** pretutindeni, de jur împrejur.
 • * Ps 72:11; ** 1 Cron 22:9;
 • 25 Iuda şi Israel, de la Dan* până la Beer-Şeba, au locuit** în linişte, fiecare sub via lui şi sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon.
 • * Ier 23:6; ** Mica 4:4; Zah 3:10; Jud 20:1;
 • 26 Solomon* avea patruzeci de mii de iesle pentru caii** de la carele lui şi douăsprezece mii de călăreţi.
 • * 1 Imp 10:26; 2 Cron 1:14; 2 Cron 9:25; ** Deut 17:16;
 • 27 Îngrijitorii* îngrijeau de hrana împăratului Solomon şi a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui, şi nu lăsau să fie vreo lipsă.
 • * 1 Imp 4:7;
 • 28 Aduceau şi orz şi paie pentru armăsari şi fugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primise.
 • Faima şi înţelepciunea lui Solomon
 • 29 Dumnezeu* a dat lui Solomon înţelepciune, foarte mare pricepere şi cunoştinţe multe, ca nisipul de pe ţărmul mării.
 • * 1 Imp 3:12;
 • 30 Înţelepciunea lui Solomon întrecea înţelepciunea tuturor fiilor Răsăritului* şi toată înţelepciunea** egiptenilor.
 • * Gen 25:6; ** Fapte 7:22;
 • 31 El era mai înţelept* decât** orice om, mai mult decât Etan, Ezrahitul, mai mult decât Heman, Calcol şi Darda, fiii lui Mahol, şi faima lui se răspândise printre toate neamurile de primprejur.
 • * 1 Imp 3:12; ** 1 Cron 15:19; Ps 89:1; 1 Cron 2:6; 1 Cron 6:33; 1 Cron 15:19; Ps 88:1;
 • 32 A rostit* trei mii de pilde şi a alcătuit o mie cinci** cântări.
 • * Prov 1:1; Ecl 12:9; ** Cant 1:1;
 • 33 A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul care creşte pe zid, a vorbit, de asemenea, despre dobitoace, despre păsări, despre târâtoare şi despre peşti.
 • 34 Veneau* oameni din toate popoarele să asculte înţelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraţilor pământului care auziseră vorbindu-se de înţelepciunea lui.
 • * 1 Imp 10:1; 2 Cron 9:1; 2 Cron 9:23;
  1 Imparati, capitolul 4