1 Imparati  


Capitolul 7
 • Zidirea casei lui Solomon
 • 1 Solomon şi-a mai zidit şi casa lui şi a ţinut treisprezece* ani până când a isprăvit-o de tot.
 • * 1 Imp 9:10; 2 Cron 8:1;
 • 2 A zidit mai întâi casa din pădurea Libanului: lungă de o sută de coţi, lată de cincizeci de coţi şi înaltă de treizeci de coţi. Se sprijinea pe patru rânduri de stâlpi de cedru şi pe stâlpi erau grinzi de cedru.
 • 3 A acoperit cu cedru odăile care erau sprijinite de stâlpi şi care erau în număr de patruzeci şi cinci, câte cincisprezece de fiecare cat.
 • 4 Erau trei caturi şi fiecare din ele avea ferestrele faţă în faţă.
 • 5 Toate uşile şi toţi uşorii erau din bârne în patru muchii şi, la fiecare din cele trei caturi, uşile erau faţă în faţă.
 • 6 A făcut un pridvor de stâlpi, lung de cincizeci de coţi şi lat de treizeci de coţi, şi un alt pridvor înainte cu stâlpi şi trepte în faţă.
 • 7 A făcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca, pridvorul judecăţii, şi l-a acoperit cu cedru, de la pardoseală până în tavan.
 • 8 Casa lui de locuit a fost zidită în acelaşi fel, într-o altă curte, în dosul pridvorului. Şi a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon pe care* o luase de nevastă.
 • * 1 Imp 3:1; 2 Cron 8:11;
 • 9 Pentru toate aceste clădiri a întrebuinţat pietre minunate, cioplite după măsură, ferestruite cu fierăstrăul înăuntru şi în afară, şi aceasta din temelii până la streaşină şi afară până la curtea cea mare.
 • 10 Temeliile erau de pietre foarte de preţ şi mari, pietre de zece coţi şi pietre de opt coţi.
 • 11 Deasupra erau iarăşi pietre foarte de preţ, tăiate după măsură, şi lemn de cedru.
 • 12 Curtea cea mare avea de jur împrejurul ei trei şiruri de pietre cioplite şi un şir de bârne de cedru, ca şi curtea dinăuntru a Casei Domnului şi* ca şi pridvorul casei.
 • * Ioan 10:23; Fapte 3:11;
 • Cei doi stâlpi de aramă
 • 13 Împăratul Solomon a trimis şi a adus din Tir pe Hiram*,
 • * 2 Cron 4:11;
 • 14 fiul* unei văduve din seminţia lui Neftali şi al unui tată** din Tir, care lucra în aramă. Hiram era plin de înţelepciune, de pricepere şi de ştiinţă în săvârşirea oricărei lucrări de aramă. El a venit la împăratul Solomon şi i-a făcut toate lucrările.
 • * 2 Cron 2:14; ** 2 Cron 4:16; Exod 31:3; Exod 36:1;
 • 15 A turnat cei doi* stâlpi de aramă. Cel dintâi avea optsprezece coţi în înălţime şi un fir de doisprezece coţi măsura grosimea celui de al doilea.
 • * 2 Imp 25:17; 2 Cron 3:15; 2 Cron 4:12; Ier 52:21;
 • 16 A turnat două coperişuri de aramă, ca să le pună pe vârfurile stâlpilor; cel dintâi era înalt de cinci coţi şi al doilea era înalt de cinci coţi.
 • 17 A mai făcut nişte împletituri în chip de reţea, nişte ciucuri făcuţi cu lănţişoare, pentru coperişurile de pe vârful stâlpilor, şapte pentru coperişul dintâi şi şapte pentru coperişul al doilea.
 • 18 A făcut câte două şiruri de rodii împrejurul uneia din reţele ca să acopere coperişul de pe vârful unuia din stâlpi; tot aşa a făcut şi pentru al doilea.
 • 19 Coperişurile de pe vârful stâlpilor, în pridvor, erau lucrate aşa de parcă erau nişte crini şi aveau patru coţi.
 • 20 Coperişurile de pe cei doi stâlpi erau înconjurate de două sute* de rodii sus, lângă umflătura care era peste reţea, de asemenea erau două sute de rodii înşirate în jurul celui de al doilea coperiş.
 • * 2 Cron 3:16; 2 Cron 4:13; Ier 52:23;
 • 21 A aşezat* stâlpii în pridvorul** Templului: a aşezat stâlpul din dreapta şi l-a numit Iachin, apoi a aşezat stâlpul din stânga şi l-a numit Boaz.
 • * 2 Cron 3:17; ** 1 Imp 6:3;
 • 22 În vârful stâlpilor era o lucrătură în chip de crini. Astfel s-a isprăvit lucrarea stâlpilor.
 • Marea de aramă, lighenele de aramă
 • 23 A făcut marea* turnată din aramă. Avea zece coţi de la o margine până la cealaltă, era rotundă de tot, înaltă de cinci coţi şi, de jur împrejur, se putea măsura cu un fir de treizeci de coţi.
 • * 2 Imp 25:13; 2 Cron 4:2; Ier 52:17;
 • 24 Sub buza ei erau săpaţi nişte colocinţi, câte zece la fiecare cot, de jur* împrejurul mării; colocinţii, aşezaţi pe două rânduri, erau turnaţi împreună cu ea dintr-o singură bucată.
 • * 2 Cron 4:3;
 • 25 Era aşezată pe doisprezece boi*, din care trei întorşi spre miazănoapte, trei întorşi spre apus, trei întorşi spre miazăzi şi trei întorşi spre răsărit; marea era deasupra lor şi toată partea dinapoi a trupurilor lor era înăuntru.
 • * 2 Cron 4:4; 2 Cron 4:5; Ier 52:20;
 • 26 Grosimea ei era de un lat de mână şi marginea ei era ca marginea unui potir, făcută ca floarea crinului. Avea o încăpere de două* mii de vedre.
 • * 2 Cron 4:5;
 • 27 A mai făcut zece temelii de aramă. Fiecare temelie era lungă de patru coţi, lată de patru coţi şi înaltă de trei coţi.
 • 28 Iată cum erau temeliile acestea. Erau făcute din tăblii, legate la colţuri cu încheieturi.
 • 29 Pe tăbliile dintre încheieturi erau nişte lei, boi şi heruvimi şi, pe încheieturi, deasupra şi dedesubtul leilor şi boilor, erau nişte împletituri care atârnau în chip de ciucuri.
 • 30 Fiecare temelie avea patru roţi de aramă, cu osii de aramă; şi la cele patru colţuri erau nişte poliţe turnate sub lighean şi lângă ciucuri.
 • 31 Gura temeliei dinăuntrul coperişului până sus era de un cot; gura aceasta era rotundă, ca pentru lucrările de felul acesta, şi era lată de un cot şi jumătate; avea şi săpături. Tăbliile erau în patru muchii, nu rotunde.
 • 32 Cele patru roţi erau sub tăblii şi osiile roţilor erau prinse de temelie; fiecare era înaltă de un cot şi jumătate.
 • 33 Roţile erau făcute ca ale unui car. Osiile, obezile, spiţele şi butucii lor erau toate turnate.
 • 34 La cele patru colţuri ale fiecărei temelii erau nişte poliţe dintr-o bucată cu temelia.
 • 35 Partea de sus a temeliei se sfârşea cu un cerc înalt de o jumătate de cot şi îşi avea proptelele cu tăbliile ei făcute dintr-o bucată cu ea.
 • 36 Pe plăcile proptelelor şi pe tăblii a săpat heruvimi, lei şi finici, după locurile goale, şi ciucuri de jur împrejur.
 • 37 Aşa a făcut cele zece temelii; turnătura, măsura şi chipul erau la fel pentru toate.
 • 38 A mai* făcut zece lighene de aramă. Fiecare lighean avea o încăpere de patruzeci de baţi, fiecare lighean avea patru coţi, fiecare lighean era pe câte una din cele zece temelii.
 • * 2 Cron 4:6;
 • 39 A pus cinci temelii pe partea dreaptă a casei şi cinci temelii pe partea stângă a casei, iar marea de aramă a pus-o în partea dreaptă a casei la miazăzi-răsărit.
 • 40 Hiram a făcut cenuşarele, lopeţile şi lighenele.Aşa a sfârşit Hiram toată lucrarea pe care i-o dăduse împăratul Solomon s-o facă pentru Casa Domnului:
 • Sfârşitul lucrării
 • 41 doi stâlpi, cu cele două coperişuri şi cu cununile lor de pe vârful stâlpilor; cele două reţele* ca să acopere cele două cununi ale coperişurilor de pe vârful stâlpilor;
 • * 1 Imp 7:17; 1 Imp 7:18;
 • 42 cele patru sute de rodii pentru cele două reţele, câte două rânduri de rodii de fiecare reţea, ca să acopere cele două cununi ale coperişurilor de pe vârful stâlpilor;
 • 43 cele zece temelii şi cele zece lighene de pe temelii;
 • 44 marea şi cei doisprezece boi de sub mare;
 • 45 cenuşarele*, lopeţile şi lighenele. Toate aceste unelte pe care le-a dat împăratul Solomon lui Hiram să le facă pentru Casa Domnului erau de aramă lustruită.
 • * Exod 27:3; 2 Cron 4:16;
 • 46 Împăratul a pus să le toarne în câmpia* Iordanului, într-un pământ humos, între Sucot** şi Ţartan.
 • * 2 Cron 4:17; ** Gen 33:17; Ios 3:16;
 • 47 Solomon a lăsat toate aceste unelte necântărite, căci erau foarte multe, şi greutatea aramei nu se putea socoti.
 • 48 Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa Domnului: altarul* de aur; masa** de aur, unde se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului;
 • * Exod 37:25; ** Exod 37:10; Exod 25:30; Lev 24:5-8;
 • 49 sfeşnicele de aur curat, cinci la dreapta şi cinci la stânga, înaintea Locului Preasfânt, cu florile, candelele şi mucările de aur;
 • 50 lighenele, cuţitele, potirele, ceştile şi căţuile de aur curat şi ţâţânile de aur curat pentru uşa dinăuntrul casei, la intrarea în Locul Preasfânt, şi pentru uşa casei de la intrarea Templului.
 • 51 Astfel s-a isprăvit toată lucrarea pe care a făcut-o împăratul Solomon pentru Casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul şi uneltele pe care le hărăzise* tatăl său David şi le-a pus în vistieriile Casei Domnului.
 • * 2 Sam 8:11; 2 Cron 5:1;
  1 Imparati, capitolul 7