2 Petru  


Capitolul 1
 • A DOUA EPISTOLĂ SOBORNICEASCĂ A LUI PETRU
 • 1 Simon1 Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi* preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos:
 • * Rom 1:12; 2 Cor 4:13; Efes 4:5; Tit 1:4;
 • 2 Harul* şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!
 • * Dan 4:1; Dan 6:25; 1 Pet 1:2; Iuda 1:2;
 • 3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin* cunoaşterea Celui ce** ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
 • * Ioan 17:3; ** 1 Tes 2:12; 1 Tes 4:7; 2 Tes 2:14; 2 Tim 1:9; 1 Pet 2:9; 1 Pet 3:9;
 • 4 prin* care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi** firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.
 • * 2 Cor 7:1; ** 2 Cor 3:18; Efes 4:24; Evr 12:10; 1 Ioan 3:2; 2 Pet 2:18; 2 Pet 2:20;
 • 5 De aceea, daţi-vă* şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa**;
 • * 2 Pet 3:18; ** 1 Pet 3:7;
 • 6 cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
 • 7 cu evlavia, dragostea de fraţi*; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
 • * Gal 6:10; 1 Tes 3:12; 1 Tes 5:15; 1 Ioan 4:21;
 • 8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici* leneşi, nici neroditori în ceea ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.
 • * Ioan 15:2; Tit 3:14;
 • 9 Dar cine nu are aceste lucruri este* orb, umblă cu ochii închişi şi a uitat că a fost curăţit** de vechile lui păcate.
 • * 1 Ioan 2:9; 1 Ioan 2:11; ** Efes 5:26; Evr 9:14; 1 Ioan 1:7;
 • 10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să* vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră, căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi** aluneca niciodată.
 • * 1 Ioan 3:19; ** 2 Pet 3:17;
 • 11 În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.
 • 12 De aceea voi* fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar** că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi.
 • * Rom 15:14; Rom 15:15; Fil 3:1; 2 Pet 3:1; 1 Ioan 2:21; Iuda 1:5; ** 1 Pet 5:12; 2 Pet 3:17;
 • 13 Dar socotesc că este drept, cât* voi mai fi în cortul acesta, să** vă ţin treji aducându-vă aminte,
 • * 2 Cor 5:1; 2 Cor 5:4; ** 2 Pet 3:1;
 • 14 căci ştiu* că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul** nostru Isus Hristos.
 • * Deut 4:21; Deut 4:22; Deut 31:14; 2 Tim 4:6; ** Ioan 21:18; Ioan 21:19;
 • 15 Îmi voi da osteneala dar ca, şi după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.
 • 16 În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu-ne pe nişte basme* meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut** noi înşine, cu ochii noştri, mărirea Lui.
 • * 1 Cor 1:17; 1 Cor 2:1; 1 Cor 2:5; 2 Cor 2:17; 2 Cor 4:2; ** Mat 17:1; Mat 17:2; Marc 9:2; Ioan 1:14; 1 Ioan 1:1; 1 Ioan 4:14;
 • 17 Căci El* a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”
 • * Mat 3:17; Mat 17:5; Marc 1:11; Marc 9:7; Luca 3:22; Luca 9:35;
 • 18 Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele* cel sfânt.
 • * Exod 3:5; Ios 5:15; Mat 17:6;
 • 19 Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o* lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul** de dimineaţă în inimile voastre.
 • * Ps 119:105; Ioan 5:35; ** 2 Cor 4:4; 2 Cor 4:6; Apoc 2:28; Apoc 22:16;
 • 20 Fiindcă, mai întâi de toate, să ştiţi că nicio* prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură.
 • * Rom 12:6;
 • 21 Căci nicio* prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci** oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.
 • * 2 Tim 3:16; 1 Pet 1:11; ** 2 Sam 23:2; Luca 1:70; Fapte 1:16; Fapte 3:18;
 • 1. Sau: Simeon.
2 Petru, capitolul 1