2 Samuel  


Capitolul 22
 • Cântarea lui David
 • 1 David a îndreptat către Domnul cuvintele* acestei cântări după ce Domnul l-a izbăvit** din mâna tuturor vrăjmaşilor lui şi din mâna lui Saul.
 • * Exod 15:1; Jud 5:1; ** Ps 18:1; Ps 34:19;
 • 2 El a zis: „Domnul* este stânca mea, cetăţuia mea, Izbăvitorul meu.
 • * Deut 32:4; Ps 18:2; Ps 31:3; Ps 71:3; Ps 91:2; Ps 144:2;
 • 3 Dumnezeu este stânca mea la care* găsesc un adăpost, scutul** meu şi puterea care mă mântuieşte, turnul†† meu cel înalt şi scăparea*† mea. Mântuitorule, Tu mă scapi de silnicie!
 • * Evr 2:13; ** Gen 15:1; Luca 1:69; †† Prov 18:10; *† Ps 9:9; Ps 14:6; Ps 59:16; Ps 71:7; Ier 16:19;
 • 4 Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă şi sunt izbăvit de vrăjmaşii mei.
 • 5 Căci valurile morţii mă înconjuraseră, şuvoaiele nimicirii mă înspăimântaseră,
 • 6 legăturile* mormântului mă înconjuraseră, laţurile morţii mă prinseseră.
 • * Ps 116:3;
 • 7 În strâmtorarea mea, am chemat* pe Domnul, am chemat pe Dumnezeul meu; din locaşul Lui, El mi-a auzit** glasul şi strigătul meu a ajuns la urechile Lui.
 • * Ps 116:4; Ps 120:1; Iona 2:2; ** Exod 3:7; Ps 34:6; Ps 34:15; Ps 34:17;
 • 8 Atunci, pământul s-a cutremurat* şi s-a clătinat, temeliile** cerului s-au mişcat şi s-au zguduit, pentru că El Se mâniase.
 • * Jud 5:4; Ps 77:18; Ps 97:4; ** Iov 26:11;
 • 9 Fum se ridica din nările Lui şi un foc* mistuitor ieşea din gura Lui: cărbuni aprinşi ţâşneau din ea.
 • * Ps 97:3; Hab 3:5; Evr 12:29;
 • 10 A plecat* cerurile şi S-a coborât: un nor gros** era sub picioarele Lui.
 • * Ps 144:5; Isa 64:1; ** Exod 20:21; 1 Imp 8:12; Ps 97:2;
 • 11 Călărea pe un heruvim şi zbura, venea pe aripile* vântului;
 • * Ps 104:3;
 • 12 era înconjurat cu întunericul* ca şi cu un cort, era înconjurat cu grămezi de ape şi cu nori întunecoşi.
 • * 2 Sam 22:10; Ps 97:2;
 • 13 Din strălucirea care era înaintea Lui scânteiau cărbuni* de foc.
 • * 2 Sam 22:9;
 • 14 Domnul a tunat* din ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul;
 • * Jud 5:20; 1 Sam 2:10; 1 Sam 7:10; Ps 29:3; Isa 30:30;
 • 15 a aruncat săgeţi* şi a risipit pe vrăjmaşii mei, a aruncat fulgerul şi i-a pus pe fugă.
 • * Deut 32:23; Ps 7:13; Ps 77:17; Ps 144:6; Hab 3:11;
 • 16 Fundul mării s-a văzut, temeliile lumii au fost descoperite de mustrarea* Domnului, de vuietul suflării nărilor Lui.
 • * Exod 15:8; Ps 106:9; Naum 1:4; Mat 8:26;
 • 17 El* Şi-a întins mâna de sus, din înălţime, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari;
 • * Ps 144:7;
 • 18 m-a izbăvit* de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei care erau mai tari decât mine.
 • * 2 Sam 22:1;
 • 19 Ei mă prinseseră în ziua strâmtorării mele, dar Domnul a fost sprijinitorul meu,
 • 20 El m-a scos la loc* larg. El m-a mântuit, pentru că mă** iubeşte.
 • * Ps 31:8; Ps 118:5; ** 2 Sam 15:26; Ps 22:8;
 • 21 Domnul mi-a* răsplătit după nevinovăţia mea, mi-a făcut după curăţia** mâinilor mele;
 • * 2 Sam 22:25; 1 Sam 26:23; 1 Imp 8:32; Ps 7:8; ** Ps 24:4;
 • 22 căci am păzit* căile Domnului, nu m-am făcut vinovat faţă de Dumnezeul meu.
 • * Gen 18:19; Ps 119:3; Ps 128:1; Prov 8:32;
 • 23 Toate poruncile* Lui au fost** înaintea mea şi nu m-am depărtat de la legile Lui.
 • * Deut 7:12; Ps 119:30; Ps 119:102; ** Gen 6:9; Gen 17:1; Iov 1:1;
 • 24 Am fost fără vină înaintea Lui, m-am păzit de fărădelegea mea.
 • 25 De aceea, Domnul mi-a răsplătit nevinovăţia* mea după curăţia mea înaintea Lui.
 • * 2 Sam 22:21;
 • 26 Cu cel bun* Tu eşti bun, cu omul drept Te porţi după dreptate,
 • * Mat 5:7;
 • 27 cu cel curat eşti curat, cu cel îndărătnic* Te porţi după îndărătnicia lui.
 • * Lev 26:23; Lev 26:24; Lev 26:27; Lev 26:28;
 • 28 Tu mântuieşti pe poporul* care se smereşte, şi cu privirea Ta cobori pe cei mândri**.
 • * Exod 3:7; Exod 3:8; Ps 72:12; Ps 72:13; ** Iov 40:11; Iov 40:12; Isa 2:11; Isa 2:12; Isa 2:17; Isa 5:15; Dan 4:37;
 • 29 Da, Tu eşti lumina mea, Doamne! Domnul luminează întunericul meu.
 • 30 Cu Tine mă năpustesc asupra unei oşti înarmate, cu Dumnezeul meu sar peste zid.
 • 31 Căile lui Dumnezeu sunt* desăvârşite, Cuvântul Domnului este** curăţit; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.
 • * Deut 32:4; Dan 4:37; Apoc 15:3; ** Ps 12:6; Ps 119:140; Prov 30:5;
 • 32 Căci cine* este Dumnezeu, afară de Domnul? Şi cine este o stâncă, afară de Dumnezeul nostru?
 • * 1 Sam 2:2; Isa 45:5; Isa 45:6;
 • 33 Dumnezeu este cetăţuia mea* cea tare şi El mă călăuzeşte pe** calea cea dreaptă.
 • * Exod 15:2; Ps 27:1; Ps 28:7; Ps 28:8; Ps 31:4; Isa 12:2; ** Evr 13:21; Deut 18:13; Iov 22:3; Ps 101:2; Ps 101:6; Ps 119:1;
 • 34 El îmi face picioarele ca* ale cerboaicelor şi El mă aşază pe locurile mele cele înalte**.
 • * 2 Sam 2:18; Hab 3:19; ** Deut 32:13; Isa 33:16; Isa 58:14;
 • 35 Îmi* deprinde mâinile la luptă şi braţele mele întind arcul de aramă.
 • * Ps 144:1;
 • 36 Tu îmi dai scutul mântuirii Tale şi ajung mare prin bunătatea Ta.
 • 37 Lărgeşti* drumul sub paşii mei şi picioarele mele nu se clatină.
 • * Prov 4:12;
 • 38 Urmăresc pe vrăjmaşii mei şi-i nimicesc, nu mă întorc până nu-i nimicesc.
 • 39 Îi nimicesc, îi zdrobesc, de nu se mai scoală; cad* sub picioarele mele.
 • * Mal 4:3;
 • 40 Tu mă încingi* cu putere pentru luptă, răpui sub mine pe potrivnicii** mei.
 • * Ps 18:32; Ps 18:39; ** Ps 44:5;
 • 41 Faci pe vrăjmaşii mei să dea dosul* înaintea mea şi nimicesc pe cei ce mă urăsc.
 • * Gen 49:8; Exod 23:27; Ios 10:24;
 • 42 Se uită în jurul lor şi nu-i cine să-i scape. Strigă către Domnul*, dar nu le răspunde!
 • * Iov 27:9; Prov 1:28; Isa 1:15; Mica 3:4;
 • 43 Îi pisez ca* pulberea pământului, îi zdrobesc, îi calc în picioare, ca noroiul** de pe uliţe.
 • * 2 Imp 13:7; Ps 35:5; Dan 2:35; ** Isa 10:6; Mica 7:10; Zah 10:5;
 • 44 Mă scapi* din neînţelegerile poporului meu; mă păstrezi drept căpetenie** a neamurilor; un popor pe care nu-l cunoşteam îmi este supus.
 • * 2 Sam 3:1; 2 Sam 5:1; 2 Sam 19:9; 2 Sam 19:14; 2 Sam 20:1; 2 Sam 20:2; 2 Sam 20:22; ** Deut 28:13; 2 Sam 8:1-14; Ps 2:8; Isa 55:5;
 • 45 Fiii străinului mă linguşesc; mă ascultă la cea dintâi poruncă.
 • 46 Fiii străinului leşină de la inimă, tremură când ies din* cetăţuie.
 • * Mica 7:17;
 • 47 Trăiască Domnul şi binecuvântată să fie Stânca mea! Înălţat să fie Dumnezeu, Stânca mântuirii* mele,
 • * Ps 89:26;
 • 48 Dumnezeu, care este răzbunătorul meu, care-mi supune* popoarele
 • * Ps 144:2;
 • 49 şi care mă face să scap de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei, mă izbăveşti de omul* asupritor.
 • * Ps 140:1;
 • 50 De aceea Te voi lăuda printre* neamuri, Doamne, şi voi cânta spre slava Numelui Tău!
 • * Rom 15:9;
 • 51 El dă* mari izbăviri împăratului Său şi arată milă unsului** Său: lui David şi seminţei lui pentru totdeauna.”
 • * Ps 144:10; ** Ps 89:20; 2 Sam 7:12; 2 Sam 7:13; Ps 89:29;
  2 Samuel, capitolul 22