Apocalipsa  


Capitolul 11
 • 1 Apoi mi s-a dat o trestie* asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: „Scoală-te** şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el.
 • * Ezec 40:3; Zah 2:1; Apoc 21:15; ** Num 23:18;
 • 2 Dar curtea* de afară a Templului las-o la o parte nemăsurată, căci** a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci†† şi două de luni.
 • * Ezec 40:17; Ezec 40:20; ** Ps 79:1; Luca 21:24; Dan 8:10; †† Apoc 13:5;
 • 3 Voi da celor doi martori* ai Mei să prorocească** îmbrăcaţi în saci o mie două sute şaizeci de zile.”
 • * Apoc 20:4; ** Apoc 19:10; Apoc 12:6;
 • 4 Aceştia sunt cei doi* măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului.
 • * Ps 52:8; Ier 11:16; Zah 4:3; Zah 4:11; Zah 4:14;
 • 5 Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc* care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi dacă** vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta.
 • * 2 Imp 1:10; 2 Imp 1:12; Ier 1:10; Ier 5:14; Ezec 43:3; Osea 6:5; ** Num 16:29;
 • 6 Ei au* putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, şi au** putere să prefacă apele în sânge şi să lovească pământul cu orice fel de urgie ori de câte ori vor voi.
 • * 1 Imp 17:1; Iac 5:16; Iac 5:17; ** Exod 7:19;
 • 7 Când îşi vor* isprăvi mărturisirea lor, fiara** care se ridică din adânc va†† face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî.
 • * Luca 13:32; ** Apoc 13:1; Apoc 13:11; Apoc 17:8; Apoc 9:2; †† Dan 7:21; Zah 14:2;
 • 8 Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii* celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se cheamă „Sodoma” şi „Egipt”, unde** a fost răstignit şi Domnul lor.
 • * Apoc 14:8; Apoc 17:1; Apoc 17:5; Apoc 18:10; ** Evr 13:12; Apoc 18:24;
 • 9 Şi* oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam vor sta trei zile şi jumătate şi vor privi trupurile lor moarte şi** nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt.
 • * Apoc 17:15; ** Ps 79:2; Ps 79:3;
 • 10 Şi* locuitorii de pe pământ se vor bucura şi se vor veseli de ei şi îşi vor trimite daruri** unii altora, pentru că aceşti doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului.
 • * Apoc 12:12; Apoc 13:8; ** Estera 9:19; Estera 9:22; Apoc 16:10;
 • 11 Dar*, după cele trei zile şi jumătate, duhul** de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat în picioare şi o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut.
 • * Apoc 11:9; ** Ezec 37:5; Ezec 37:9; Ezec 37:10; Ezec 37:14;
 • 12 Şi au auzit din cer un glas tare, care le zicea: „Suiţi-vă aici!” Şi* s-au suit într-un nor** spre cer, iar vrăjmaşii lor i-au văzut.
 • * Isa 14:13; Apoc 12:5; ** Isa 60:8; Fapte 1:9; 2 Imp 2:1; 2 Imp 2:5; 2 Imp 2:7;
 • 13 În clipa aceea s-a* făcut un mare cutremur de pământ şi s-a prăbuşit a** zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au fost ucişi în cutremurul acesta de pământ. Şi cei rămaşi s-au îngrozit şi au dat slavă Dumnezeului cerului.
 • * Apoc 6:12; ** Apoc 16:19; Ios 7:19; Apoc 14:7; Apoc 15:4;
 • 14 A doua* nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând.
 • * Apoc 8:13; Apoc 9:12; Apoc 15:1;
 • 15 Îngerul* al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi** în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi†† El va împărăţi în vecii vecilor.”
 • * Apoc 10:7; ** Isa 27:13; Apoc 16:17; Apoc 19:6; Apoc 12:10; †† Dan 2:44; Dan 7:14; Dan 7:18; Dan 7:27;
 • 16 Şi cei* douăzeci şi patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu
 • * Apoc 4:4; Apoc 5:8; Apoc 19:4;
 • 17 şi au zis: „Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, care* eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi** ai început să împărăţeşti.
 • * Apoc 1:4; Apoc 1:8; Apoc 4:8; Apoc 16:5; ** Apoc 19:6;
 • 18 Neamurile* se mâniaseră, dar a venit** mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi sㆆ prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!”
 • * Apoc 11:2; Apoc 11:9; ** Dan 7:9; Dan 7:10; Apoc 6:10; Apoc 19:5; †† Apoc 13:10; Apoc 18:6;
 • 19 Şi Templul* lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său, în Templul Său. Şi au** fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină mare.
 • * Apoc 15:5; Apoc 15:8; ** Apoc 8:5; Apoc 16:18; Apoc 16:21;
  Apocalipsa, capitolul 11