Apocalipsa  


Capitolul 14
 • 1 Apoi m-am uitat şi iată că Mielul* stătea pe muntele Sionului şi împreună cu El stăteau o** sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.
 • * Apoc 5:6; ** Apoc 7:4; Apoc 7:3; Apoc 13:16;
 • 2 Şi am auzit venind din cer un glas ca* un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăuta** şi cântau din alăutele lor.
 • * Apoc 1:15; Apoc 19:6; ** Apoc 5:8; Apoc 5:9; Apoc 15:3;
 • 3 Cântau o cântare* nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.
 • * Apoc 14:1;
 • 4 Ei nu s-au întinat cu femei, căci* sunt verguri1, şi** urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod†† pentru Dumnezeu şi pentru Miel.
 • * 2 Cor 11:2; ** Apoc 3:4; Apoc 7:15; Apoc 7:17; Apoc 17:14; Apoc 5:9; †† Iac 1:18;
 • 5 Şi în* gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt** fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
 • * Ps 32:2; Tef 3:13; ** Efes 5:26; Iuda 1:24;
 • 6 Şi am văzut un alt înger, care zbura* prin mijlocul cerului cu o** Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
 • * Apoc 8:13; ** Efes 3:3-11; Tit 1:2; Apoc 13:7;
 • 7 El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă* de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă** Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
 • * Apoc 1:18; Apoc 15:4; ** Neem 9:6; Ps 33:6; Ps 124:8; Ps 146:5; Ps 146:6; Fapte 14:15; Fapte 17:24;
 • 8 Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A* căzut, a căzut Babilonul, cetatea** cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”
 • * Isa 21:9; Ier 51:8; Apoc 18:2; ** Ier 51:7; Apoc 11:8; Apoc 16:19; Apoc 17:2; Apoc 17:5; Apoc 18:2; Apoc 18:10; Apoc 18:18; Apoc 18:21; Apoc 19:2;
 • 9 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva* fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
 • * Apoc 13:14-16;
 • 10 va bea* şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat** neamestecat în paharul mâniei Lui, şi va fi chinuit†† în foc*† şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
 • * Ps 75:8; Isa 51:17; Ier 25:15; ** Apoc 18:6; Apoc 16:19; †† Apoc 20:10; *† Apoc 19:20;
 • 11 Şi fumul* chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
 • * Isa 34:10; Apoc 19:3;
 • 12 Aici* este răbdarea sfinţilor, care** păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”
 • * Apoc 13:10; ** Apoc 12:17;
 • 13 Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice* de acum încolo de morţii care** mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”
 • * Ecl 4:1; Ecl 4:2; Apoc 20:6; ** 1 Cor 15:18; 1 Tes 4:16; 2 Tes 1:7; Evr 4:9; Evr 4:10; Apoc 6:11;
 • 14 Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna* cu un fiu al omului; pe cap avea** o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită.
 • * Ezec 1:26; Dan 7:13; Apoc 1:13; ** Apoc 6:2;
 • 15 Şi un alt înger a* ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: „Pune secera** Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri şi secerişul pământului este copt.”
 • * Apoc 16:17; ** Ioel 3:13; Mat 13:39; Ier 51:33; Apoc 13:12;
 • 16 Atunci, Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat.
 • 17 Şi din Templul care este în cer a ieşit un alt înger, care avea şi el un cosor ascuţit.
 • 18 Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit* din altar şi a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: „Pune** cosorul tău cel ascuţit şi culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi.”
 • * Apoc 16:8; ** Ioel 3:13;
 • 19 Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul* cel mare al mâniei lui Dumnezeu.
 • * Apoc 19:15;
 • 20 Şi teascul* a fost călcat în picioare afară** din cetate; şi din teasc a ieşit sânge până la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii.
 • * Isa 63:3; Plang 1:15; ** Evr 13:12; Apoc 11:8; Apoc 19:14;
 • 1. Virgini.
  Apocalipsa, capitolul 14