Apocalipsa  


Capitolul 21
 • 1 Apoi am* văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că** cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
 • * Isa 65:17; Isa 66:22; 2 Pet 3:13; ** Apoc 20:11;
 • 2 Şi eu am văzut* coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită** ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
 • * Isa 52:1; Gal 4:26; Evr 11:10; Evr 12:22; Evr 13:14; Apoc 3:12; Apoc 21:10; ** Isa 54:5; Isa 61:10; 2 Cor 11:2;
 • 3 Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul* lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
 • * Lev 26:11; Lev 26:12; Ezec 43:7; 2 Cor 6:16; Apoc 7:15;
 • 4 El* va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi** moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
 • * Isa 25:8; Apoc 7:17; ** 1 Cor 15:26; 1 Cor 15:54; Apoc 20:14; Isa 35:10; Isa 61:3; Isa 65:19;
 • 5 Cel ce* şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată**, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”
 • * Apoc 4:2; Apoc 4:9; Apoc 5:1; Apoc 20:11; ** Isa 43:19; 2 Cor 5:17; Apoc 19:9;
 • 6 Apoi mi-a zis: „S-a* isprăvit! Eu** sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.
 • * Apoc 16:17; ** Apoc 1:8; Apoc 22:13; Isa 12:3; Isa 55:1; Ioan 4:10; Ioan 4:14; Ioan 7:37; Apoc 22:17;
 • 7 Cel ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu* voi fi Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu.
 • * Zah 8:8; Evr 8:10;
 • 8 Dar* cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul** care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”
 • * 1 Cor 6:9; 1 Cor 6:10; Gal 5:19-21; Efes 5:5; 1 Tim 1:9; Evr 12:14; Apoc 22:15; ** Apoc 20:14; Apoc 20:15;
 • 9 Apoi unul din cei* şapte îngeri care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii a venit şi a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa**, nevasta Mielului!”
 • * Apoc 15:1; Apoc 15:6; Apoc 15:7; ** Apoc 19:7; Apoc 21:2;
 • 10 Şi m-a dus, în* Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea** sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer, de la Dumnezeu,
 • * Apoc 1:10; Apoc 17:3; ** Ezec 48:1; Apoc 21:2;
 • 11 având* slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră preascumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.
 • * Apoc 21:23; Apoc 22:5;
 • 12 Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece* porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel.
 • * Ezec 48:31-34;
 • 13 Spre* răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi şi spre apus, trei porţi.
 • * Ezec 48:31-34;
 • 14 Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii şi pe ele* erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.
 • * Mat 16:18; Gal 2:9; Efes 2:20;
 • 15 Îngerul care vorbea cu mine avea* ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei.
 • * Ezec 40:3; Zah 2:1; Apoc 11:1;
 • 16 Cetatea era în patru colţuri şi lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini1. Lungimea, lărgimea şi înălţimea erau deopotrivă.
 • 17 I-a măsurat şi zidul şi a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul.
 • 18 Zidul era zidit de iaspis şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată.
 • 19 Temeliile* zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia, de halchedon; a patra, de smarald;
 • * Isa 54:11;
 • 20 a cincea, de sardonix; a şasea, de sardiu; a şaptea, de crisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist.
 • 21 Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii* era de aur curat, ca sticla străvezie.
 • * Apoc 22:2;
 • 22 În cetate n-am văzut niciun* Templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul sunt Templul ei.
 • * Ioan 4:23;
 • 23 Cetatea* n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s-o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul.
 • * Isa 24:23; Isa 60:19; Isa 60:20; Apoc 21:11; Apoc 22:5;
 • 24 Neamurile* vor umbla în lumina ei şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.
 • * Isa 60:3; Isa 60:5; Isa 60:11; Isa 66:12;
 • 25 Porţile* ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi** noapte.
 • * Isa 60:11; ** Isa 60:20; Zah 14:7; Apoc 22:5;
 • 26 În ea vor aduce* slava şi cinstea neamurilor.
 • * Apoc 21:24;
 • 27 Nimic întinat nu* va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună, ci numai cei scrişi în cartea** vieţii Mielului.
 • * Isa 35:8; Isa 52:1; Isa 60:21; Ioel 3:17; Apoc 22:14; Apoc 22:15; ** Fil 4:3; Apoc 3:5; Apoc 13:8; Apoc 20:12;
 • 1. Greceşte: stadii.
  Apocalipsa, capitolul 21