Apocalipsa  


Capitolul 22
 • 1 Şi mi-a arătat un râu* cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
 • * Ezec 47:1; Zah 14:8;
 • 2 În* mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului, era pomul** vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.
 • * Ezec 47:12; Apoc 21:21; ** Gen 2:9; Apoc 2:7; Apoc 21:24;
 • 3 Nu* va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul** de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
 • * Zah 14:11; ** Ezec 48:35;
 • 4 Ei vor* vedea faţa Lui şi** Numele Lui va fi pe frunţile lor.
 • * Mat 5:8; 1 Cor 13:12; 1 Ioan 3:2; ** Apoc 3:12; Apoc 14:1;
 • 5 Acolo nu va mai fi noapte*. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul** Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.
 • * Apoc 21:23; Apoc 21:25; ** Ps 36:9; Ps 84:11; Dan 7:27; Rom 5:17; 2 Tim 2:12; Apoc 3:21;
 • 6 Şi îngerul mi-a zis: „Aceste* cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a** trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.”
 • * Apoc 19:9; Apoc 21:5; ** Apoc 1:1;
 • 7 „Şi, iată* , Eu vin curând1 ! Ferice** de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”
 • * Apoc 3:11; Apoc 22:10; Apoc 22:12; Apoc 22:20; ** Apoc 1:3;
 • 8 Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am* aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui.
 • * Apoc 19:10;
 • 9 Dar el mi-a zis: „Fereşte-te* să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”
 • * Dan 8:26;
 • 10 Apoi* mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea** aceasta. Căci vremea este aproape.
 • * Dan 12:4; Dan 12:9; Apoc 10:4; ** Apoc 1:3;
 • 11 Cine* este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe!”
 • * Ezec 3:27; Dan 12:10; 2 Tim 3:13;
 • 12 „Iată* , Eu vin curând şi răsplata** Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
 • * Apoc 22:7; ** Isa 40:10; Isa 62:11; Rom 2:6; Rom 14:12; Apoc 20:12;
 • 13 Eu* sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.
 • * Isa 41:4; Isa 44:6; Isa 48:12; Apoc 1:8; Apoc 1:11; Apoc 21:6;
 • 14 Ferice* de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la** pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate!
 • * Dan 12:12; 1 Ioan 3:24; ** Apoc 2:7; Apoc 22:2; Apoc 21:27;
 • 15 Afară* sunt câinii** , vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!
 • * 1 Cor 6:9; 1 Cor 6:10; Gal 5:19-21; Col 3:6; Apoc 9:20; Apoc 9:21; Apoc 21:8; ** Fil 3:2;
 • 16 Eu* , Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu** sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.”
 • * Apoc 1:1; ** Apoc 5:5; Num 24:17; Zah 6:12; 2 Pet 1:19; Apoc 2:28;
 • 17 Şi Duhul şi Mireasa* zic: „Vino!” Şi cine aude să zică: „Vino!” Şi** celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!
 • * Apoc 21:2; Apoc 21:9; ** Isa 55:1; Ioan 7:37; Apoc 21:6;
 • 18 Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă* va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va** adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
 • * Deut 4:2; Deut 12:32; Prov 30:6; ** Exod 32:33; Ps 69:28; Apoc 3:5; Apoc 13:8; Apoc 21:2;
 • 19 Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.
 • 20 Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: „Da* , Eu vin curând.” Amin!** Vino, Doamne Isuse!
 • * Apoc 22:12; ** Ioan 21:25; 2 Tim 4:8;
 • 21 Harul* Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.
 • * Rom 16:20; Rom 16:24; 2 Tes 3:18;
 • 1. Sau: repede.
  Apocalipsa, capitolul 22